< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПІДСУМКИ

1. Значимість та складність комплексного залучення інтеграційних і адаптивних властивостей логістики у сферу управління підприємством визначається:

■ критеріями, які відображають пріоритетні цільові настанови у логістичному менеджменті й показують, наскільки такі цілі реалізуються в кожному із напрямів логістичної діяльності підприємства. Ступінь реалізації цілей підприємницької діяльності підприємства відбиває ефективність логістичного менеджменту, міру зацікавленості всіх працівників щодо досягнення успіху і, в результаті, – виправданість логістичної орієнтації виробничо-господарської діяльності;

■ постановкою цілей логістичного менеджменту підприємства, як усвідомленого, віртуального моделювання можливих результатів діяльності суб'єкту ринкових відносин, спрямованих на усунення фактичної невідповідності між бажаною і реальною ситуацією в управлінні потоковими процесами. Рушійною силою та мотивацією логістичної активності підприємства на ринку є наявність чітко визначених, бажаних і усвідомлених персоналом підприємства та його бізнес-партнерами кінцевих результатів такої діяльності;

■ формулюванням ключових стратегічних цілей логістичного менеджменту, що визначає майбутнє проекту логістичної реорганізації підприємства. Ключові стратегічні цілі підприємства відбивають його ключові цінності, що передбачають розгляд логістичного менеджменту як такого, що ефективно інтегрує й адаптує окремі види логістичної діяльності (ключові сфери логістичної діяльності), процеси та ресурси, які у сукупності складають ланцюжок цінності.

2. Формування логістичної стратегії підприємства передбачає:

■ системний підхід, зваженість у прийнятті тих чи інших управлінських рішень стратегічного характеру. Вихідною точкою є попередній всебічний аналіз загальної стратегії підприємства та визначення у ній місця логістичної стратегії. Такий аналіз визначає етапи формування логістичної стратегії: визначення логістичної місії, формулювання стратегічних цілей та завдань, аналіз середовища логістики підприємства з проведенням логістичного аудиту, прийняття стратегічних логістичних рішень;

■ цілеспрямоване використання органами управління підприємства логістичного підходу до встановлення й розвитку сукупності внутрішніх і зовнішніх відносин з метою реалізації процесів створення споживчої цінності. Логістична стратегія визначається чіткими і цілеспрямованими підприємницькими підходами та ініціативами; які підприємство використовує для формування споживчого попиту та його задоволення; протидії конкурентній агресії та укріплення досягнутих ринкових позицій;

■ використання відповідних економічних механізмів; як сукупність певних станів та дій, що складають процес розробки і реалізації системи логістичного управління. До найбільш важливих елементів механізмів формування й розвитку системи стратегічного логістичного управління відносять цілі, принципи, функції, методи, технології, інформацію тощо. Якщо у системі логістичного управління будь-який елемент економічного механізму виявиться малодієвим, то така система втрачає свою ефективність.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >