< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЛАНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК

Сутність планування логістичних потужностей

При виборі ланцюга поставок необхідно брати до уваги його логістичні потужності. Логістична потужність ланки ланцюга поставок визначає її максимальну пропускну здатність у конкретний період часу. Розрізняють такі види логістичних потужностей [13; 72; 75]:

  • 1. Проектна логістична потужність Qпр – це максимально можлива пропускна здатність ланцюга поставок в ідеальних умовах.
  • 2. Ефективна логістична потужність Qеф – це максимально можлива пропускна здатність ланцюга поставок у реальних умовах.
  • 3. Фактична логістична потужність Офакт – це найбільш можлива пропускна здатність ланцюга поставок у реальних умовах.

При цьому виконуються співвідношення:

(5.7)

Визначення потужностей ланцюга поставок уже в першому наближенні може вказати на наявність "вузьких" місць (bottleneck) (рис. 5.20).

Схема формування

Рис. 5.20. Схема формування "вузького місця" потужностей ланцюга поставок

Тобто під час проходження матеріального потоку в межах ланцюга поставок може виникнути ситуація, коли його певна ланка має низьку потужність, що стримує функціонування інших ланок.

За таких умов у кінцевому результаті ставиться під сумнів реалізація всієї логістичної стратегії. Так, за визначення у вигляді функціональної стратегії підвищення обсягів продажу товарів, стримувальним фактором може стати мала потужність складів, виробничих цехів, пакувальних дільниць і т. ін.

Базові стратегії "логістичні потужності – попит" полягають у такому (рис. 5.21).

Можливі варіанти співвідношення

Рис. 5.21. Можливі варіанти співвідношення "логістична потужність – попит"

Логістична потужність постійно перевищує попит. Стратегічний підхід полягає у забезпеченні на початку нарощування попиту еквівалентного значення логістичної потужності. За таких умов необхідні значні інвестиції у формування логістичних потужностей, що у свою чергу знижує ефективність їх використання.

Попит постійно перевищує логістичні потужності. Стратегічний підхід полягає у нарощуванні потужностей тільки за умов, коли використані всі резерви учасників ланцюга поставок. Це потребує порівняно невеликих інвестицій, що, у свою чергу, підвищує ефективність їх використання. Однак за цим підходом можливі обмеження пропускної здатності цього ланцюга.

Логістична потужність і попит мають близькі значення показників. Стратегічний підхід полягає в утриманні певний час співвідношення "логістичні потужності – попит" у визначеному інтервалі відхилень.

У випадку проходження через ланцюг поставок великих партій готової продукції може розглядатися питання доцільності встановлення обсягів постійного резервування певних видів потужностей (складських, транспортних і ін.), які здатні задовольнити найбільший попит на відповідному ринку. За умови, що обсяг реалізації продукції може змінюватися віддо, то резервування логістичних потужностей складає:

(5.8)

де – встановлений обсяг резерву логістичних потужностей;

– відповідно максимальний і мінімальний обсяг логістичних потужностей.

На рис. 5.22 представлений приклад можливих варіантів резервування складських потужностей ланцюгу поставок.

Ілюстрація варіантів резервування складських потужностей ланцюга поставок

Рис. 5.22. Ілюстрація варіантів резервування складських потужностей ланцюга поставок

У випадку, коли визначена максимальна складська потужність (рис. 5.22, а) не може забезпечити значне зростання попиту на вироблену продукцію на певному ринку (чи необхідність освоєння нових ринків) проводять нарощування її виробництва з збільшенням складських потужностей від Omim до Q'тах (рис. 5.22, б) за умови збереження обсягів резервування складських потужностей.

Рівень резервування логістичних потужностей розраховують так:

(5.9)

Рекомендована величина рівня резервування логістичних потужностей складає q = 10 – 15 %. Дії персоналу служб логістики у випадку звільнення потужностей визначаються відповідною програмою їх використання: технічне обслуговування устаткування, профілактичні й ремонтні роботи тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >