< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЛОГІСТИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ

Сутність логістичного консалтингу

Керівництво підприємства повинно керуватися логікою інтегрованого ведення логістичних операцій, яку підтримують менеджери функціональних підрозділів. Для забезпечення ефективності виконання логістичних операцій необхідно забезпечити високий ступінь централізації управління процесом виконання замовлень. Якщо працівники окремого функціонального підрозділу підприємства не здатні зіграти свою роль у реалізації механізму виконання замовлень, то зусилля працівників інших підрозділів будуть даремними.

Для того, щоб забезпечити ефективність логістичного реінжинірингу, необхідно налагодити процедури впровадження передового досвіду, визначення витрат за видами діяльності і безперервного підвищення якості. Основа ідея полягає в тому, що для оцінки можливих і необхідних масштабів інтеграції насамперед необхідно виявити та вивчити етапи виконання конкретних дій. Не існує жодних загальних правил, що визначають ідеальну чи хоча б мінімальний ступінь реінжинірингу. Для перегляду й аналізу ефективності виконання окремих дій, вирішення завдань, використання ресурсів, управління окремими функціональними сферами чи навіть роботи всієї логістичної системи використовуються майже однакові процедури.

У переліку багатьох рішень вищезазначених проблем – логістичний консал- тинг, який забезпечує виділення й аналіз на підприємстві проблемних ситуацій у його логістичній діяльності з подальшим прийняттям організаційно- управлінських рішень, що спрямовані, насамперед, на дії превентивного характеру з метою нівелювання можливих відхилень у бізнес-процесах [71].

Сьогодні лідерами ринків стають лише ті підприємства, які здатні до постійної трансформації і модернізації своїх внутрішніх і зовнішніх виробничо- комерційних відносин, коли у їх керівництва формується чітке розуміння того, що ціна, якість і час обслуговування споживача виступають основними передумовами виживання всіх учасників таких відносин.

Логістичний консалтинг – це вид управлінської діяльності, який передбачає виявлення й аналіз проблему системі логістичного менеджменту з подальшою розробкою заходів з їх подолання.

Успіх логістичного консалтингу визначається знаннями консультанта, його здатністю запропонувати замовнику обґрунтовані підходи, що дозволяють, насамперед, попередити виникнення проблемних ситуацій у складних умовах розвитку виробничо-економічних відносин,,

Робота професійного консультанта дозволяє визначити і сформулювати для керівництва підприємства єдину ключову ідеологію логістики; виявити набір загальних ключових цінностей, які будуть одночасно масштабними і усвідомленими. Тільки за умови, що менеджмент підприємства і консультант діють узгоджено і цілеспрямовано, з позицій того, які цінності кожен з них привносить у роботу підприємства, можна досягти очікуваного результату.

Усі програми логістичного консультування об'єднують чотири загальні властивості По-перше, його мета полягає у підвищенні рівня інтеграції деяких чи всіх аспектів діяльності підприємства, що розглядаються. Аналітичними підставами інтеграції є принципи системного аналізу. По-друге, дуже важливим елементом реорганізації є критичне порівняння існуючої системи логістичного менеджменту з кращими зразками галузевої практики і сприйняття передового досвіду. По-трете, для досягнення необхідного ефекту інтеграції необхідно виконати декомпозицію відповідних видів діяльності Для цього необхідно налагодити оцінку ефективності й витрат за видами діяльності Отже, по-четверте, логістичний консалтинг передбачає постійну роботу над підвищенням якості.

Для того, щоб сформувати ефективну систему управління процесом логістичного консультування, керівник такого проекту повинен побудувати чітко структуровану систему надходження оперативної та планової інформації. Інформація про стан підприємства є таким же ресурсом, як і персонал, середовище и інфраструктура. Показники, що характеризують процес логістичного консультування, необхідно обирати, виходячи з наступних вимог:

■ адекватність, повнота і об'єктивність відображення існуючого стану справ;

■ можливість збору й опрацювання даних із встановленою періодичністю;

■ трудовитрати на збір і опрацювання не повинні перевищувати цінності інформації (корисність збору інформації);

■ система показників повинна охоплювати якісні й кількісні характеристики процесу логістичного консультування;

■ форма надання інформації повинна бути максимально зрозумілою;

■ інформація повинна бути порівнянна з аналогічною.

Виходячи з вимог забезпечення ефективності і результативності логістичного консультування необхідно отримати відповіді на запитання:

■ чи результативним є процес логістичного консультування і вся система логістичного консультування у цілому;

■ чи ефективним є процес логістичного консультування і вся система логістичного консультування у цілому?

Результативність логістичного консультування – ступінь реалізації запланованої консультаційної діяльності і досягнення запланованих результатів.

Ефективність логістичного консультування – співвідношення між досягнутим результатом і витраченими на це ресурсами.

Усі показники процесу логістичного консультування мають бути згруповані за трьома основними напрямами:

■ показники функціональності процесу логістичного консультування;

■ показники ефективності процесу логістичного консультування;

■ показники задоволеності споживача результатом логістичного консультування.

Консалтингова фірма надає підприємству для аналізуй оцінки ефективності проведеного процесу логістичного консультування документ під умовною назвою "Довідка про хід процесу логістичного консультування" такого змісту:

■ показники основного продукту (послуги) процесу (оцінка результативності логістичного консультування – отриманий очікуваний результат чи ні);

■ показники виконання процесу логістичного консультування (оцінка ефективності – з якими витратами досягнуто результат);

■ показники задоволеності споживача (з точки зору фірми);

■ звіт про результати аудитів логістичної діяльності підприємства, плани та заходи щодо її покращення;

■ інформація про можливі зміни, які можуть вплинути на всю діяльність підприємства.

На рис. 6.10 подана стандартна процедура консультування підприєм- ства [54], яка може бути застосована при логістичному консультуванні.

Тонова процедура логістичного консультування підприємства

Рис. 6.11. Тонова процедура логістичного консультування підприємства

Етап 1 призначений для вибору мети логістичного консультування. Очевидно, що це найбільш важливо – точно визначити види діяльності чи функції логістики, що підлягають перегляду. Не менш важливо встановити діапазон потенційних покращень. Дуже добре, коли є перспектива здійснити якісний прорив у рівні якості логістичного обслуговування чи знижені витрат. Але необхідно пам'ятати, що логістична реорганізація підприємства буває виправданою і зменш яскравими перспективами. Невеликі, але постійні покращення, накопичуючись, дають значний приріст ефективності

На етапі 2 складається детальний послідовний перелік окремих логістичних операцій, які намічені для перебудови. Важливо вибрати адекватні оцінні показники і провести їх декомпозицію. За будь-якого обсягу програми логістичної перебудови підприємства потенційні покращення набувають осмисленого вигляду лише у тому випадку, якщо є можливість виміряти і оцінити альтернативні варіанти. Якщо програма передбачає капіталовкладення, необхідно мати можливість вирахувати прибутковість альтернативних стратегій інвестування.

Етапи 3 і 4 вимагають творчого підходу. Один із можливих способів визначення найкращої схеми логістичних перетворень – це моделювання поточної логістичної ситуації і шляхів її удосконалення. Одночасно необхідно провести порівняльний аналіз практики інших підприємств, щоб знайти зразки для повторення й оптимізувати програму перебудови. Кінцевий результат повинен бути комбінацією внутрішніх і зовнішніх перспектив логістичної реорганізації підприємства.

На етапі 5 необхідно оцінити отримані результати логістичного консультування. Слід ретельно підійти до оцінки і творчої адаптації цілей, які набуті у ході порівняльного аналізу. При цьому у центрі уваги мають бути очікувані вигоди від упровадження запланованих змін. Ключем до успіху є точний кількісний розрахунок і зіставлення витрат і вигод.

Етап 6. Це впровадження запланованих заходів. Якщо логістична реорганізація передбачає масштабні зміни, можуть стати необхідними попередні випробування і перенавчання персоналу. Темпи і масштаби впровадження запланованих заходів залежать від ризикованості й діапазону можливих змін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >