< Попер   ЗМІСТ   Наст >

АУЛИТ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Сутність аудиту логістики

У сучасних умовах розвитку ринкових відносин актуальності набуває можливість визначення умов адаптації підприємства до динамічно змінюваних потреб та вимог споживачів, що стимулює пошук певних стратегічних інструментів і методів перевірки стану логістичного потенціалу підприємства. Безлад у функціонуванні системи логістичного менеджменту підприємства призводить до безладу у його відносинах і бізнес-партнерами. Це вимагає від органів управління постійного контролю ефективності їх взаємовідносин та регулярних перевірок (аудиту) того, наскільки повно вони використовують свої ресурси. У таких умовах все, що потрібно керівництву підприємства, – це зрозуміти, якими засобами володіє менеджер для того, щоб виправити поточну ситуацію та навчитися правильно користуватися всім тим, що є у його розпорядженні.

Аудит логістики підприємства – це періодичне проведення внутрішнього чи незалежного зовнішнього аналізу (експертизи) логістичної діяльності підприємства результатами якого можуть скористатися органи управління підприємства, насамперед, для визначення рівня наближення такої діяльності до встановлених стратегічних, тактичних і оперативних цілей системи логістичного менеджменту.

Крім пропозиції чіткої схеми дій, які компанія може виконати для закріплення своїх позиції на ринку, списки контрольних питань, при їх правильному використанні у якості керівництва при аудиті, дають неоціненну перевагу у встановленні і використанні всіх типів ресурсів. Причини того, чому ці ресурси не завжди використовуються повністю, зрозуміти не складно. Більшість фірм не знають, якими саме ресурсами вони володіють і які характеристики цих ресурсів. Досить часто через неправильно зрозумілий здоровий глузд, прихильність старим традиціям і методам роботи, а інколи і через безвихідність ці фірми дуже стримано відносяться до введення навіть найбільш простих змін, які допоможуть їм вивільнити численні недостатньо використані у організаційній діяльності ресурси.

Уилсон Обри. Аудит маркетинга, пер. с англ. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2003. – 368 с.

Всі питання, що вирішуються при аудиті логістики є відправною точкою – логічним позначенням всіх аспектів діяльності підприємства, які мають значний вплив на логістичну стратегію і логістичні заходи. Отже для отримання найбільшого ефекту від цього аудиту необхідний ретельний аналіз окремих логістичних функцій і логістики підприємства у цілому.

Необхідно визнати, що існуючі підходи до проведення аудиту логістики ще недостатньо відпрацьовані і визначаються значною кількістю важливих упущень. Насамперед, це пов'язується з тим, що за умови нестійкості ринкових відносин система логістичного менеджменту підприємства удосконалюється, набуває нового змісту. Поява нових інформаційних засобів і технологій, послаблення нормативних обмежень, що визначають зміст і вибір цільової споживчої аудиторії, а також реалії існуючого товарного ринку – все це кидає виклик традиційним технологіям проведення аудиту підприємства. Як свідчить аналіз стану підприємств промислового комплексу України практично у всіх випадках вони мають ресурси, які або не використовуються взагалі, або ж недостатньо використовуються, або використовуються неправильно. Специфіка їх логістичної діяльності, постійне зростання обсягів і складності робіт із сервісного забезпечення продукції на етапах її споживчого використання вимагають встановлення чіткої послідовності проведення аудиторської перевірки на підставі результатів попереднього аналізу маркетингових і логістичних процесів, оцінки надійності системи внутрішнього контролю та ризиків.

Необхідно зауважити, що у окремих випадках розділяти вимоги до маркетингу і логістики у досягненні кінцевого результату підприємницької діяльності підприємства (результативність цієї діяльності) і максимізації співвідношення між досягнутим результатом і витраченими на це ресурсами (ефективність цієї діяльності) досить складно. Отже складно мати дві системи аналізу маркетингу і логістики підприємства. З цієї точки зору на підприємстві може функціонувати єдина система аудиту його маркетингової й логістичної діяльності.

М. Окландер представляє визначену проблему так (далі по тексту [45]).

"Враховуючи характер співвідношення маркетингу і логістики, можна стверджувати, що ефективність маркетингу впливає на ефективність логістики. І навпаки. Ефективність логістики обумовлює ефективність маркетингу. Тому конкурентоспроможність підприємства безпосередньо пов'язана з питаннями удосконалення маркетингової і логістичної діяльності. Вони повинні знаходитися під постійним контролем фахівців. Аудит маркетингу і логістики слід прирівняти за значенням до аудиту бухгалтерського обліку".

Основні види аудиту логістики підприємства подані на рис. 6.18 [ 14].

Істині види аудиту логістики підприємства

Рис. 6.18. Істині види аудиту логістики підприємства

На рівні окремого підприємства виділяють такі основні питання й завдання аудиту логістики:

■ виконання логістичного плану (стратегічного, тактичного й оперативного);

■ відповідність логістичного стратегічного плану загальній стратегії підприємства;

■ реальний стан сервісного забезпечення виробленої продукції та його відповідність вимогам і очікуванням споживачів;

■ ефективність виконання окремих логістичних функцій та роботи окремих підсистем, ланок і елементів логістичної системи підприємства;

■ ефективність використання у логістиці підприємства інвестицій, оборотного капіталу, матеріальних ресурсів тощо;

■ продуктивність логістичної інфраструктури (складської, транспортної);

■ рівень технологічної і технічної бази логістичного менеджменту;

■ аудит логістичних витрат;

■ ефективність інформаційно-технічної підтримки логістики та відповідних інформаційних технологій;

■ аналіз логістичних ризиків та розробки заходів щодо їх зниження;

■ аудит постачальників, покупців, кінцевих споживачів, логістичних посередників з позиції можливості підприємства реалізації своєї логістичної стратегії;

■ рівень координації, інтеграції взаємодії підприємства з бізнес-партн ерами у ланцюгах поставок [14].

При аудиті показників, що визначають функціонування системи логістич- ного менеджменту необхідно дотримуватися вимог:

■ адекватність, повнота та об'єктивність відображення існуючого стану логістичного менеджменту підприємства;

■ можливість збору та опрацювання даних при проведенні аудиту з певною періодичністю;

■ встановлення трудовитрат на збір та опрацювання даних (не повинні перевищувати цінності отримуваної інформації);

■ система встановлених показників повинна охоплювати якісні та кількісні характеристики системи логістичного менеджменту;

■ форма отримання інформації має бути максимально зрозумілою;

■ отримувана інформація має бути порівнянна з аналогічною, раніше використовуваною при аудиті.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >