< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація організаційних структур логістики

Усі моделі організації безпосередньо пов'язані з організаційною структурою підприємства та розділяються на окремі типи, що відрізняються за ступенем структурування, стандартизації діяльності та формалізації відносин, централізації у прийнятті рішень, типу та жорсткості контролю.

Організація відносин між такими елементами спрямована на формування відносин розподілу та трудових відносин. Вони виникають завдяки взаємопов'язаного розподілу завдань, матеріальних і людських ресурсів.

Виробничі колективи (підприємства й організації) розглядаються як організаційні системи, що мають різні типи структур – ієрархічну й адхократичну.

Ієрархічна структура – це тип організації з багаторівневим управлінням, жорстким підпорядкуванням і незначним обсягом управління на кожному рівні Вона підрозділяється на лінійно-функціональну і дивізійну.

Лінійно-функціональна структура. Її основу складає "шахтний" принцип побудови, який характеризується організацією за функціональним принципом, тобто спеціалізованими видами робіт всередині колективу. Далі за кожним із видів робіт формується ієрархія підрозділів колективу ("шахта"), що "пронизує" всю організацію "зверху до низу".

Лінійно-функціональна структура характерна для підприємств малого і середнього розміру, або для великих вузькоспеціалізованих підприємств, які випускають один чи декілька одно асортиментних товарів (наприклад, металопрокатний завод) (рис. 6.23).

Прикпад побудови структури підприємства за лінійно-функціональним принципом

Рис. 6.23. Прикпад побудови структури підприємства за лінійно-функціональним принципом

Така структура базується на розподілі повноважень між лінійними управляючими (функції прямого та безпосереднього управління) і функціональними (вузькі спеціалісти, які забезпечують управлінську діяльність (штаб)).

До лінійних служб відносяться комерційні, маркетингові, виробничі і ло- гістичні підрозділи, а до допоміжних – відділ кадрів, фінансова служба і бухгалтерія, відділ планування і розвитку, сервісна служба.

При такому типі організаційної структури основні процеси (маркетингові, логістичні, виробничі) збігаються з основними підрозділами підприємства, що мають безпосереднє відношення до випуску продукції і отримання прибутку. Допоміжні процеси охоплюють діяльність функціональних підрозділів, яка спрямована на забезпечення виконання основних процесів. Власниками основних і допоміжних процесів призначаються керівники лінійних і функціональних служб, тобто вище керівництво підприємства.

Дивізійна організаційна структура підприємства. Така структура, поряд з "шахтним" принципом побудови організації, має і додаткові види структу- рування: за видами продукції і послуг, за територіальною ознакою (філії) тоща Вона характерна для великих підприємств з високим ступенем диверсифікації діяльності чи таких, що мають мережу географічно віддалених структурних підрозділів (представництва, дочірні підприємства, сервісні центри тощо) (рис. 6.24).

Побудова дивізійної організаційної структури на прикладі холдингу

Рис. 6.24. Побудова дивізійної організаційної структури на прикладі холдингу

У дивізійних структурах відповідальність за виконання за частину основних функцій (маркетингових, логістичних чи виробничих) може передаватися її виробничим підрозділам (виробничі дивізіони), а відповідальність за їх виконання ("штабні" завдання) розподіляються між виробничими дивізіонами і центральним офісом чи управляючим дивізіоном.

Така структура характеризується багатосекційністю, високою автономією профільних підрозділів, низькою централізацією управління. Складається з декількох досить автономних одиниць (дивізіонів), кожен з яких орієнтований на діяльність у своєму секторі продуктивного ринку.

Матрична організаційна структура представляється у вигляді матриціпраців- ників (підрозділів) і робіт, яка будується за принципом подвійного підпорядкування (рис. 6.25):

■ адміністративному керівникові, який відповідає за забезпечення працівників (підрозділів) ресурсами для виконання основних обов'язків;

■ керівникові проектних робіт чи керівникові напрямку.

Матрична організаційна структура підприємства

Рис. 6.25. Матрична організаційна структура підприємства

На підприємстві такої організаційної структури принципово важливим є знайти оптимальне поєднання прав, повноважень і взаємодії служби логістики з функціональними структурами дивізійного підпорядкування. Досить часто у такій ситуації виникає дублювання як логістичних функцій, так і видів звітності між структурами підприємства у цілому. Уникнути таких проблем допомагає використання управління за процесами (рис. 6.23, б).

3. Матрична організаційна структура підприємства. Вона відноситься до адхократичного організаційного типу структур, що визначається наявністю проектних організацій, матричної, конгломератної і вільної структури. Застосовується у сфері управління проектними організаціями.

Але перехід до такої структури можливий лише за умови попереднього ретельного налагоджування зв'язків і взаємодії між адміністративними керівниками підрозділів і керівниками окремих проектів.

Для ефективного управління підприємством з матричною організаційною структурою, коли один працівник залучається до роботи як певними напрямками так і проектами, керівництво зобов'язане чітко визначити ресурси таких працівників; скоординувати їх завантаження і розробити документацію; де встановлюються їх права; обов'язки і повноваження.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >