< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Конкурентне середовище ринкової економіки передбачає створення нових підходів до вирішення виробничих питань, пошуку резервів зі зниження собівартості продукції. У зв'язку з цим загсютрюеться потреба в спеціалістах, які б могли володіти знаннями з використання логістичних систем, організації більш ефективного виробничого процесу.

Предметом вивчення дисципліни „Логістика” є методи і процеси управління матеріальними та пов'язаними з ними інформаційними потоками.

Її метою є формування у студентів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики як інструменту ринкової економіки, теорії і практики розвитку цього напряму та набуття вмінь і навичок ефективного управління матеріальними потоками.

Основними завданнями дисципліни є вивчення форм логістичних утворень, методів управління матеріальними потоками; набуття вмінь використання їх у практичному управлінні економічними процесами на різних ієрархічних рівнях національної економіки.

Після вивчення логістики студенти повинні знати основні логістичні поняття та визначення; концептуальні основи та сфери використання логістики; функціональні та інтегровані області логістики, особливості управління матеріальними потоками в них; джерела виникнення логістичних витрат:, підходи до оцінки ефективності функціонування логістичної системи.

Студенти повинні вміти розробляти стратегію логістики при проектуванні запасів техпроцесів, управлінні виробництвом; обгрунтовувати потребу підприємства в матеріалах, охоплюючи розрахунок запасів; розробляти заходи щодо зниження запасів, підтримання їх на оптимальному рівні; визначати сптимальний обсяг страхового запасу, регулювати незавершене виробництво; обґрунтовувати вибір типів складів та транспорту для підприємства; вибирати типи складів для зберігання різних видів продукції та матеріалів; розраховувати систему техніко-економічних показників у сфері логістики; визначати витрати на зберігання матеріалів та продукції; удосконалювати постачання продукції споживачам та ін.

У даному навчальному посібнику викладаються теоретичні основи курсу "Логістика. Навчальний посібник містить достатню кількість розв'язаних завдань. Для закріплення знань з курсу та набуття навичок, необхідних для управління матеріальними потоками, для студентів очної форми навчання передбачені розрахунково-графічні та тестові завдання за основними темами курсу.

Даний навчальний посібник розрахований на студентів спеціальностей 6.050201 "Менеджмент організацій", 6.050206 "Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності" та 6.030508 "Фінанси", що вивчають курс "Логістика". Він також буде корисний для студентів інших економічних спеціальностей.

Термін "логістика" походить від грецького слова "logistike", що означає "мислення, розрахунок, доцільність" [1]. Історично склалося так, що логістика як практична діяльність розвивалася завдяки військовій справі. Так, у першому тисячолітті нашої ери у військовому лексиконі ряду країн з логістикою пов'язували діяльність з управління перевезеннями, озброєння армії, планування й постачання військ матеріальними ресурсами (МР), утримання запасів і т.п. Логістичні принципи та моделі широко використовувалися під час першої та другої світових воєн. Подібно до дослідження операцій, математичної оптимізації, сітьовим моделям та іншим методам прикладної математики, що показали свою ефективність у військовій галузі, логістика поступово перейшла у сферу господарської практики та стала широко використовуватися в економіці до 70-х років XX століття.

Найбільш широко термін "логістика" трактується як управління всіма видами потоків (матеріальними, людськими, енергетичними, фінансовими та ін.), що існують в економічних системах. Управління будь-яким об'єктом має на увазі спочатку прийняття рішення, а потім його реалізацію. Для того щоб приймати рішення, необхідні певні знання, для практичної реалізації прийнятих рішень потрібні конкретні дії. Виходячи з цього, розглянемо логістику, з одного боку, як науку, а з іншого боку, як господарську діяльність.

Логістика як наука розробляє наукові принципи, методи, математичні моделі, що дозволяють планувати, контролювати й управляти транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними й нематеріальними операціями, здійснюваними в процесі [1, 2, 3]:

  • • доведення сировини й матеріалів до виробничого підприємства;
  • • внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів;
  • • доведення готової продукції (ГП) до споживача з урахуванням його вимог;
  • • передачі, зберігання й обробки відповідної інформації.

ний обсяг страхового запасу, регулювати незавершене виробництво; обгрунтовувати вибір типів складів та транспорту для підприємства; вибирати гили складів для зберігання різних видів продукції та матеріалів; розраховувати систему техніко-економічних показників у сфері логістики; визначати витрати на зберігання матеріалів та продукції; удосконалювати постачання продукції споживачам та ін.

У даному навчальному посібнику викладаються теоретичні основи курсу "Логістика. Навчальний посібник містить достатню кількість розв'язаних завдань. Для закріплення знань з курсу та набуття навичок, необхідних для управління матеріальними потоками, для студентів очної форми навчання передбачені розрахунково-графічні та тестові завдання за основними темами курсу.

Даний навчальний посібник розрахований на студентів спеціальностей 6.050201 "Менеджмент організацій", 6.050206 "Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності” та 6.030508 "Фінанси", що вивчають курс "Логістика". Він також буде корисний для студентів інших економічних спеціальностей.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >