< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МАТЕРІАЛЬНІ ПОТОКИ ТА ЛОГІСТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ

Матеріальний потік і його характеристики

Головними категоріями логістики є потік і запас, які взаємозалежні.

Потік – не спрямований рух сукупності чого-небудь умовно однорідного (наприклад, продукції, інформації, фінансів, матеріалів, сировини і т.п.) [4].

Матеріальний потік – це сукупність товарно-матеріальних цінностей, які розглядаються на часовому інтервалі в процесі застосування до них різних логістичних операцій [3].

Матеріальні потоки можуть протікати як усередині одного підприємства, так і між різними підприємствами. При цьому кожному матеріальному потоку відповідає деякий інформаційний потік, що у часовому й просторовому аспектах може не збігатися з матеріальним потоком.

Матеріальні потоки можуть бути у двох протилежних станах: динамічному та статичному. У тих випадках, коли матеріальні потоки розглядаються не в часовому інтервалі, а в певний момент часу, вони утворюють матеріальні запаси [3].

Сукупність ресурсів одного найменування, які знаходяться протягом усього шляху в ід конкретного джерела виробництва до моменту споживання, утворить елементарний матеріальний потік. Безліч елементарних потоків, які формуються на підприємстві, становить інтегральний (загальний) матеріальний потік, що забезпечує нормальне функціонування підприємства.

Матеріальні потоки характеризуються кількісними і якісними показниками. Основними з них є напруженість і потужність матеріального потоку [2]. Між цими показниками, як правило, спостерігається обернена залежність. На них прямий вплив здійснюють обсяг (маса), час і форми поставок.

Таким чином, напруженість матеріального потоку – це інтенсивність переміщення матеріальних ресурсів, напівфабрикатів і готової продукції, а потужність матеріального потоку – це обсяги продукції, які переміщаються за одиницю часу. Тому потік має розмірність "обсяг/одиниця часу", тобто є дробом, у чисельнику якого міститься одиниця виміру вантажу (штуки, тонни й т.д.), а в знаменнику – одиниця виміру часу (доба, місяць, рік і тл.).

Крім того, матеріальні потоки характеризуються за такими ознаками: номенклатура продукції, початковий, кінцевий і проміжний пункт, наявність і величина запасів у цих пунктах, спосіб переміщення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >