< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА

Інформаційні потоки в логістиці

Інформаційна логістика організовує потік даних, що супроводжують матеріальний потік, і є тією істотною для підприємства ланкою, яка пов'язує постачання, виробництво і збут. Вона охоплює управління всіма процесами переміщення і складування реальних товарів на підприємстві, дозволяючи забезпечувати своєчасну доставку цих товарів у необхідних кількостях, комплектації, якості з точки їх виникнення в точку споживання з мінімальними витратами й оптимальним сервісом [2, 4].

Одним із ключових понять логістики є поняття інформаційного потоку.

У загальному вигляді інформаційний потік є переміщенням у деякому середовищі даних, виражених у структурованому вигляді [2].

Щодо логістики інформаційний потік – це сукупність циркулюючих у логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю за логістичними операціями [2, 3].

Зростання ролі інформаційних потоків у сучасній логістиці обумовлено такими основними причинами [4]:

 • • для споживача інформація про статус замовлення, наявність товару, строки постачання, відвантажувальні документи і т.п. є необхідним елементом споживчого логістичного сервісу;
 • • з позицій управління запасами в логістичному ланцюзі наявність повної та достовірної інформації дозволяє скоротити потребу в запасах і трудових ресурсах за рахунок зменшення невизначеності рівня попиту;
 • • інформація збільшує гнучкість логістичної системи щодо того, як, де і коли можна використовувати ресурси для досягнення конкурентних переваг.

У логістиці виділяють такі види інформаційних потоків [2, 3, 10].

 • 1. Залежно від виду систем, які пов'язуються потоком:
  • – горизонтальний, який належить до одного рівня ієрархії логістичної системи;
  • – вертикальний – від верхнього рівня логістичної системи до нижнього.
 • 2. Залежно від місця проходження:
  • – зовнішній, що циркулює між логістичною системою і зовнішнім середовищем;
  • – внутрішній, що циркулює всередені логістичної системи або її окремого елемента.
 • 3. Залежно від напрямку по відношенню до логістичної системи: -ющяй;
 • – вихідний.
 • 4. Із видом носив інформації:
  • – на паперових носіях;
  • – на магнітних носіях;
  • – електронні.
 • 5. Залежно від призначення:
  • – директивні (управляючі);
  • – нормативо-довідкові;
  • – обліково-аналітичні;
  • – допоможні.

Взаємозвязок матеріального та інформаційного потоків є очевидним, однак відповідальність одного потоку іншому є умовною Власне кажучи, зміст матеріального потоку, як правило відображають дані інформаційного потоку, але за часовими параметрами вони можуть не збігатися. Матеріальні та інформаційні потоки можуть бути як односпрямовані, так і різноспрямовані

 • - випереджаючий інформаційний потік у зустрічному напрямку містить, як правило, відомості про замовлення.
 • - Випереджаючий інформаційний потік у прямому напрямку – це попередні повідомлення про майбутне прибуття вантажу
 • - Одночасно з матеріальним потоком йде інформація в прямому напрямку про кількісні та якісні параметри матеріального потоку
 • • услід за матеріальним потоком в зустрічному напрямку може проходити інформація про результати приймання вантажу за кількістю або за якістю, різноманітні претензії, підтвердження.

Шлях, яким рухається інформаційний потік, у загальному випадку може не збігатися з маршрутом переміщення матеріального потоку.

Вимірюється інформаційний потік кількістю обробленої або переданої інформації за одиницю часу. Інформаційний потік ґрунтується на переміщенні паперових або електронних документів. Залежно від цього він може вимірюватися або кількісно оброблених і переданих одиниць паперових документів або сумарною кількістю документорядків у цих документах, або кількістю інформації (біт), яка міститься в тому чи іншому повідомленні.

Інформаційний потік характеризується такими параметрами:

 • • джерело виникнення;
 • • напрямок руху потоку;
 • • періодичність;
 • • вид існування;
 • • швидкість передачі та прийому;
 • • інтенсивність потоку та ін.

Управління інформаційним потоком можна здійснювати таким чином:

 • • змінюючи напрямок потоку;
 • • обмежуючи швидкість передачі до відповідної швидкості прийому;
 • • обмежуючи обсяг потоку до величини пропускної здатності окремого вузлі, або ділянки шляху.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >