< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СУТНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Всеосяжною метою менеджменту мають бути системи, в яких кожен може отримувати задоволення від своєї роботи.

Едвардс Демінг

Зміст логістичного менеджменту

Теорія менеджменту, що адаптована до логістики, дає змогу розглядати логістичне управління як науку, яка в реальних умовах здійснює функції прийняття стратегій, планування, керування і контролю фізичних потоків та інформації з мстою ефективного задоволення потреб споживача..., що здійснюється у певних окреслених межах, які і визначає логістична система [6, с. 41].

Традиційний підхід до розуміння логістичного управління ґрунтується на управлінні процесами переміщення різноманітних благ, людей, матеріалів, інформації, фіїїансів, енергії тощо. У цих логістичних процесах відбувається певна трансформація параметрів зазначених благ: місця знаходження, часу знаходження, стану тощо [23, с. 5]. Відповідно предметом дослідження і оптимізації в такій системі логістичного управління є транспортні, складські, маніпуляційні, пакувальні, інформаційні процеси як складові інфраструктурного середовища виробничої діяльності.

Інший підхід до визначення логістичного управління ґрунтується на понятті циклу споживання виробу, яке передбачає, що продукт (або загальніше – система) виникає завдяки плануванню, проектуванню і розвитку, і після періоду експлуатації остаточно виводиться з дії або утилізується. У діяльності промислового підприємства розрізняють такі фази [15]: ініціювання (розроблення товару); планування і впровадження товару; реалізація товару; фаза експлуатації; виведення з дії товару.

Логістичні дії у цих фазах належать до підтримки трансформаційних дій на різних етапах використання товару. Міжнародне логістичне об'єднання “Society of Logistics Engineers” (SOLE) дає таке визначення логістики, яке спирається на поняття циклу споживання виробу: “...Логістика – це планування, контроль і координація, які підтримують управління і які під час періоду споживання продукту забезпечують продуктивне використання засобів і адекватну результативність логістичних елементів під час усіх фаз періоду споживання у такий спосіб, що завдяки втручанню в систему у відповідний час забезпечується ефективне управління споживанням засобів” [23, с. 13]. Основні підходи до визначення терміна “логістичне управління” згруповано в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Підходи до визначення терміна “логістичне управління”

Визначення

Автор

Логістичне управління за своєю суттю реалізує концепцію логістики як науки в реальних умовах, здійснюючи функції прийняття стратегій, планування, керування і контролю фізичних потоків та інформації з метою ефективного задоволення потреб споживача..., що здійснюється у певних окреслених межах, які і визначає лоті стична система

Крикавський Є. В. [6, с. 41]

Цілеспрямований вплив на просторово-часове балансування бізнес- процесів, пов'язаних з формуванням потоків матеріальних і нематеріальних цінностей, метою якого є ефект синергізму, що проявляється в чистому грошовому потоці підприємства

Фролова Л.В. [13, с. 7]

Цілеспрямований вплив на рух та узгодження матеріальних і супутніх їм потоків (бізнес-процесів), який максимізує корисність і припускає наявність синергії взаємодії

Поспелов О. М [9]

 • 1. Управління логістичними процесами (переміщенням різноманітних благ, людей, матеріалів, інформації, фінансів, енергії тощо), в яких відбувається певна трансформація параметрів названих благ місця знаходження, часу знаходження, стану тощо. Предметом дослідження і оптимізації у такій системі логістичного управління є транспортні, складські, маніпуляційні, пакувальні, інформаційні процеси як складові інфрасіруктурного середовища виробничої діяльності (традиційний підхід).
 • 2. Управління, яке ґрунтується на понятті циклу споживання виробу та передбачає, що продукт (або загальніше – система) виникає завдяки плануванню, проектуванню і розвитку і після періоду експлуатації остаточно виводиться з дії або утилізується. У діяльності промислового підприємства розрізняють такі фази:
  • • фаза ініціювання (розроблення товару)
  • • фаза планування і впровадження товару
  • • фаза реалізації товару
  • • фаза експлуатації
  • • фаза виведення з дії товару.

Логістичні дії у цих фазах належать до підтримки трансформаційних дій на різних етапах використання товару.

Чухрай Н.І., Pfohl Н. Ch. [15; 23]

Специфіка логістичного управління, як зазначає д-р екон. наук Л.В. Фролова [13], на відміну від традиційного, полягає в орієнтації усіх функцій управління на єдиний критерій ефективності роботи підприємства, суть якого полягає у максимізації співвідношення сукупних обсягів доходу і витрат, а також досягнення за допомогою збалансування логістичних потоків необхідного рівня адаптивності підприємства до зовнішніх умов. Принциповою відмінністю логістичного управління підприємством від традиційного є обов'язкове поєднання технології руху ресурсів з логістичними потоками підприємства, що виключає, з одного боку, нераціональне формування й використання ресурсів, а з іншого, – несвоєчасне виконання зобов'язань підприємства перед клієнтами.

Логістичне управління потребує використання загальної теорії управління з урахуванням специфіки логістичної діяльності, до якої належать [13]:

 • • розгляд підприємства як складної штучної системи;
 • • двоїстість процесу використання обмежених ресурсів, які характеризуються рухом і трансформацією;
 • • неподільність господарського циклу підприємства;
 • • горизонтальна інтеграція організаційної структури підприємства за рахунок оптимізації економічного потоку вздовж логістичного ланцюга;
 • • використання сучасних концепцій менеджменту у формі взаємодії процесного, системного, сценарного, ситуаційного, цільового, синергетичного та кумулятивного підходів (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Сутність сучасних концепцій менеджменту (систематизовано на основі [4; 7; 20; 25])

Підхід

Сутність підходу

Процесний

Виокремлення бізнес-процесів як об'єктів аналізу та управління діяльністю підприємства, які перебігають усередині організаційної структури підприємства та реалізовують мету її існування

Системний

Розглядає об'єкт дослідження як комплекс взаємопов'язаних підсистем, об'єднаних спільною метою; розкриває інтеграційні властивості об'єкта, його внутрішні і зовнішні зв'язки. Враховує напрям і ступінь впливу зміни одних характеристик елементів системи на характеристики інших та на результативні показники організації, загалом

Ситуаційний

Пристосування до умов зовнішнього середовища шляхом оперативних чи короткострокових дій через ліквідацію невідповідностей між внутрішнім середовищем підприємства та його оточенням [7]. Передбачає застосування специфічних прийомів у процесі управління залежно від ситуації. Під ситуацією розуміють сукупність обставин, яка істотно впливає на підприємство у конкретний момент часу

Сценарний

Стосується зокрема діагностування окремих етапів життєвого циклу підприємства та передбачає часткову часову консервативність розвитку (на основі почерговості еволюційного та революційного розвитку, згідно з Л. Грейнером), дає змогу збалансувати портфель стратегій зі стратегічним потенціалом підприємства та забезпечує успішність змін [7]

Цільовий

Визначається як система методів і методичних прийомів, що забезпечують постійну орієнтацію управлінської діяльності, планово-управлінських рішень, процесів виконання цих рішень, спрямованих на остаточні результати, з урахуванням соціально-економічних характеристик, які постійно змінюються завдяки розвитку системи потреб, кількісних та якісних змін у виробничому потенціалі системи, стосовно якої застосовується цільовий підхід [20]

Синергетичний

Передбачає виявлення принципово нових закономірностей розвитку систем (які розглядаються відкритими, самоорганізованими, нелінійними); формування універсальних методів дослідження складних процесів, подолання бар'єра диференціації і вибір об'єктом аналізу синтез [25, с. 34-36]

Кумулятивний

Сутність кумулятивного підходу полягає в урахуванні біфуркаційного характеру розвитку підприємства. Припускається, що достатньо мала зміна початкових умов функціонування підприємства, що знаходяться поблизу точки біфуркації, може привести до якісно нової поведінки усієї нелінійної системи, що зумовлено ефектом самоорганізації. Кумулятивна стратегія розвитку підприємства ґрунтується на врахуванні біфуркаційного характеру діяльності підприємства та передбачає проведення стратегічних змін на основі кумулятивного накопичення та використання потенціалу в момент втрати підприємством стану рівноваги [4]

Об'єктом логістичного управління виступає логістичний потік як нерозривна єдність матеріальних та супутніх йому потоків у конкретних просторово-часових координатах, а предметом – оптимізація логістичних потоків на основі збалансованості їхньої взаємодії і використання синергічних зв'язків. Враховуючи це, логістичне управління трактується як процес цілеспрямованого впливу на логістичні потоки з метою їхнього руху у просторі та часі та досягнення ефекту синергізму [13] (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Характеристика логістичного управління за ознаками (на основі [9])

Ознака

Логістичне управління

Ціль

Відповідність параметрів потокових до процесів декларованих значень для забезпечення поставки споживачеві продукції необхідної якості та кількості у потрібному обсязі в потрібний час

Реалізація

Механізм логістичного управління діяльністю підприємства, призначений для коригування рухом логістичних і бізнес-процесів підприємства

Об'єкт

Логістичний потік як сукупність взаємозалежних потокових процесів у динаміці, описаній в конкретних просторово-часових координатах

Предмет

Оптимізація логістичних потоків за рахунок збалансованої взаємодії та використання синергічних зв'язків

Суб'єкт

Організаційно відокремлені суб'єкти процесів або управлінський персонал у функціональних галузях логістики (постачальницько-збутові і транспортні служби підприємств, об'єднання, банки, лізингові і страхові компанії, гуртові і роздрібні торговельні організації)

Особливості та концептуальна основа

Механізм логістичного управління зводиться до упорядкованих дій, спрямованих на максимізацію ефекту від використання обмеженого обсягу ресурсів цілеспрямованим впливом на потокові процеси

Важелі механізму

Обираються у межах вагових, вартісних та натуральних параметрів і характеристик складових і елементів логістичного потоку

Інструментарій

Моделі вибору, планування запасів, виробництва, оптимального обсягу замовлень, визначення маршруту та оптимального шляху

Забезпечення

Вироблене в результаті дії механізму організації логістичного управління нормативно-правове, методичне, організаційне та інформаційне, інфраструктура забезпечення

Критерій ефективності

Максимізація співвідношення між сукупними доходами і витратами загалом за усіма ланками логістичної системи (усіма функціональними галузями логістики)

Функції

Комплекс загальноприйнятих управлінських дій зі специфічними властивостями конкретної логістичної системи, пов'язаними з плануванням, організацією і контролем за закупівлею, транспортуванням, складуванням, зберіганням, реалізацією, обслуговуванням

Комплексність

Інтеграція функцій формування господарських зв'язків з функціями планування, організації та управління потоковими процесами, в координації стратегії і тактики управління в усіх ланках логістичного ланцюга

Системний підхід до логістичного потоку

Сукупний розгляд взаємодії основних складових логістичного потоку як сукупності елементів і підсистем, що забезпечують емерджентні, цілісні властивості і параметри функціонування підприємства як логістичної системи

Процесний підхід до логістичного потоку

Сукупний розгляд взаємодії основних складових логістичного потоку як сукупності операцій і процедур формування та обслуговування руху ресурсів та їхнього перетворення в потоки готової продукції

Будь-якій системі управління притаманні загальні функції (моніторинг, аналіз, планування, організація, регулювання, координація, облік, контроль), які, пристосовуючись до об'єкта управління, набувають специфічних властивостей. У логістичному управлінні специфіка його функцій пов'язана з процесами формування єдності матеріальних, інформаційних, фінансових і сервісних потоків. Функції' логістичного управління – це комплекс загальноприйнятих управлінських дій зі специфічними властивостями конкретної логістичної системи, пов'язаними з плануванням, організацією і контролем за закупівлею, транспортуванням, складуванням, зберіганням, реалізацією, обслуговуванням. Носіями функцій управління виступають усі суб'єкти логістичного управління, які беруть участь у логістичних процесах: постачальницько-збутові і транспортні служби підприємств, об'єднання, господарські асоціації, концерни, банки, лізингові і страхові компанії, міжрегіональні та регіональні гуртові й роздрібні торговельні організації [13].

Інструментарієм втілення управлінських рішень у практику господарювання є сукупність методів і механізмів, розроблених на логістичних засадах. Належність методів і механізмів управління до логістичних визначається специфікою прийомів і способів впливу на об'єкт управління, кінцевою метою якого виступає оптимізація функціонування будь-яких логістичних систем за допомогою мінімізації витрат та ефективної організації форм впливу на конкретну трансакцію.

Отже, логістичне управління характеризується системною комплексністю, яка забезпечується логістичним підходом до управління потоковими процесами (товарно-матеріальними, фінансовими, інформаційними та іншими потоками) по вертикалі і по горизонталі, а також інтеграцією підрозділів підприємства зі спеціалізованими управлінськими структурами. Комплексність логістичного управління проявляється в інтеграції функцій формування господарських зв'язків з функціями планування, організації і управління потоковими процесами, в координації стратегії і тактики управління в усіх ланках логістичного ланцюга [13].

Логістичний потік як об'єкт логістичного управління має субстантну, функціональну та інфраструктурну складові. Субстантною основою логістичного потоку виступає його матеріальність і/або нематеріальність, функціональною – сукупність процесів, що забезпечують просторово-часову трансформацію потоку, формуючи його додану вартість, а структурною – елементи підприємницької інфраструктури, які виконують певні логістичні функції [13].

Відповідно до вимог державного стандарту України, гармонізованого до ISO 9000:2001, до логістичного потоку поставлена вимога дослідження з позицій процесного і системного підходів [13].

Системний підхід до логістичного управління передбачає комплексний розгляд взаємодії основних складових логістичного потоку як сукупності елементів і підсистем, що забезпечують емерджентні, цілісні властивості і параметри функціонування підприємства як логістичної системи (закупівля, транспортування, виробництво, складування, зберігання, внутрішнє переміщення товарів, їх реалізація та післяпродажний сервіс, організація розрахунків, обліку і контролю грошових потоків) [13].

Процесний підхід передбачає розгляд логістичного потоку як сукупності взаємозалежних потокових процесів, тобто операцій і процедур формування та обслуговування руху ресурсів та їхнього перетворення в потоки готової продукції [13] за такими етапами:

 • • постановка цілей логістичної системи;
 • • аналіз та оцінка конкретної ситуації (згідно із ситуаційним підходом);
 • • виявлення проблем та побудова графа проблем логістичної діяльності підприємства;
 • • вибір і ухвалення робочої гіпотези щодо вирішення проблем логістичної діяльності;
 • • організаційні заходи щодо реалізації робочої гіпотези;
 • • застосування методів розпорядчого впливу у процесі реалізації рішення (накази, розпорядження, вказівки тощо);
 • • облік результатів виконання рішення;
 • • контроль за ходом реалізації рішення.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >