< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз факторів мікроссрсдовпша підприємства

Аналіз галузі та конкурентного середовища

Галузева належність підприємств та рівень конкуренції визначають необхідність проведення аналізу галузі та конкурентного середовища у ній. Аналіз галузі потрібно здійснити, спираючись на складові оцінки галузі, наведені в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Показники оцінювання галузі, (адаптовано згідно з |11|)

Вектор аналізу

Показники аналізу

1. Основні економічні характеристики

Розмір і темпи зростання ринку, рівень ринкової концентрації (структура ринку), географічні параметри, темпи технологічних змін та тривалість інноваційних циклів, капіталомісткість, можливість економи на масштабах виробництва та ефект досвіду

2. Аналіз ділової логіки галузі

Сила конкурентного тиску та методи конкурентної боротьби (цінової та нецінової конкуренції) з боку контрагентів галузі: постачальників, покупців, продавців у середині галузі, виробників товарів-замінників та потенційних суперників); оцінка бар'єрів входу та виходу з галузі і тощо

3. Рушійні сили розвитку галузі

Зміни в структурі та характеристиках попиту, поява нових галузей та товарів з принципово новими характеристиками, розвиток технологій, нововведення, рівень державного регулювання у галузі

4. Конкурентна позиція основних іранців

Агресивна, сприятлива, нейтральна, несприятливі причини

5. Аналіз конкурентів

Стратегія конкуренті. їхні ймовірні дії в майбутньому. Об'єкти особливо пильної увалі; причини

6. Рівень розвитку інфраструктур- ного та організаційного забезпечення

(див. табл. 3.3.)

7. Ключові фактори успіху

(див. табл. 3.4)

8. Перспективи галузі і її загальна привабливість

Фактори привабливості та непривабливості відповідно до жиги non> циклу' галузі.

Специфічні проблеми галузі.

Перспективи одержання прибутку (сприятливі чи несприятливі)

Аналіз конкурентного середовища доцільно провести за допомогою моделі конкуренції М. Портера [13]. Спираючись на модель конкуренції М ІІортера, аналізу необхідно піддати такі чинники конкуренції, як:

 • • конкуренція між наявними продуцентами галун, які виробляють аналогічну продукцію і реалізують її на тому самому ринку;
 • • можливість появи в галузі нових конкурентів;
 • • можливість заміщення аналізованих товарів товарами-чамінниками, зважаючи на наявність різного виду товарної конкуренції, задоволення більшої кількості потреб замінниками, подальшого використання упакування товару- замінника тощо;
 • • конкурентний тиск з боку постачальників у разі диктування ними рівня цін. умов поставок досліджуваному підприємству тощо;
 • • конкурентний тиск споживачів, зумовлений необхідністю взаємодії з ними і зобов'язаннями перед ними.

З погляду логістики важливим є розкриття інфраструктурного та організаційного потенціалів підприємства, яке сприяє їх перетворенню в економічний успіх.

Таблиця 3.3

Рівень розвитку інфраструктури ого та організаційного забезпечення підприємства з погляду логістики (розробка авторів)

Вектор аналізу

Показники аналізу

Рівень розвитку інфраструктурного, інформаційного та організаційного забезпечення

Розширення форм міжвиробничих координацій (об'єднання підприємств, міжвиробничі кооперації, електронні ринки; рівень мобільності співпраці)

Рівень розвитку послуг логістичної інфраструктури: низький (класична сегментація; значна рать структур галузі; високий (також сегментування за логістичними ознаками (за масштабом споживачів, j їх фінансовими можливостями; характером споживання товару, ; рівнем акцептованого сервісу, за обсягом, тривалістю та перспективністю зв'язків з клієнтом тощо, втрата ролі галузевих | структур; можливість використання зовнішніх потужностей згідно з і аутсорсингом)

Рівень розвитку7 договірних зв'язків: низький; високий (децентралізація та розподілення щодо надання послуг за ознакою місця; спільне координування процесів на рівні об'єднань підприємств за ознакою часу); ступінь незалежності контрагентів у структурі лоті стичних об'єднань

Ринкова присутність: вузька; широка (через різні представництва і/або шляхом використання складових логістично-інформаційної інфраструктури (електронних каталогів, мережі Інтернет), як наслідок просторове і часове розширення ділової активності та конкурентної сили підприємства

Рівень інтегрування функціональної спеціалізації управлінської роботи і загальних функцій управління об'єднаних підприємств (наприклад, спільне проведення наукових і лабораторних досліджень; управління постачальниками чи посередниками як підрозділами підприємства)

Рівень розвитку інформаційного забезпечення (інформаційних систем MRP, DRP тощо) та його вплив на соціальне середовище (вплив інформатизації на рівень конкуренції)

Рівень розвитку ризику міжвиробничих відносин Рівень застосування технологій, що сприяють підвищенню якості процесів, товарів чи їх комбінуванню, загальної продуктивності в галузі тощо Рівень розвитку транспортного ринку:

Рівень розвитку инфраструктурного, інформаційного та організаційного забезпечення

 • • кількість та структура перевізників; рівень конкуренції на ринку перевізників
 • • просторова доступність та здатність до альтернативного використання різних видів транспорту та інтеграційна придатність транспорту
 • • перевізна придатність транспорту (за видом товару, вагою тощо)
 • • рівень тарифів на перевезення
 • • швидкість та надійність переміщення
 • • рівень захисту товарів у дорозі та транспортна піддатливість вантажу.

Рівень розвитку ринку складської інфраструктури

 • • кількість, види, технічні характеристики складів; наявність складського устаткування
 • • рівень конкуренції на ринку складської інфраструктури
 • • просторова доступність
 • • орендна плата за одиницю складської площі
 • • рівень захисту товарів на складі та складська піддатливість. Рівень розвитку доріг; забезпеченість транспортними розв'язками; розвиненість АЗС, СТО, паркувальних зон

Результатами аналізу мікросередовища логістичної системи, з одного боку, та інфраструктурного, інформаційного та організаційного забезпечення підприємств з погляду логістики, – з іншого, є виявлення ключових факторів успіху у галузі.

Ключові фактори успіху в галузі – це споживчі властивості товару, досвід і знання, конкурентні можливості, успіхи на ринку і загалом усе, що підвищує довгострокову прибутковість компанії.

Ключові фактори успіху в галузі за напрямками оцінки наведені у табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Ключові фактори успіху у галузі (адаптовано на основі [11])

Напрямок оцінки

Структура факторів

У технологіях

Якість проведених наукових досліджень (особливо важливо для високотехнологічних галузей)

Постійний пошук інноваційних рішень у виробничому процесі

Розроблення нових товарів

Використання Internet

Наявність передової технології у супроводі високого рівня спеціалізації робіт (як наслідок: висока продуктивність праці; отримання синергетичного ефекту, зменшення дефектів; якісне використання основних фондів)

У виробництві

Низька собівартість продукції (економія на масштабі, ефект досвіду)

Постійна найвища якість продукції (нуль дефектів)

Низькі еиерговитрати (важливо в енергозатратних виробництвах)

Інтенсивне використання основних засобів (важливо в капіталомістких галузях)

Висока продуктивність праці (важливо для галузей, що вимагають значних трудових ресурсів)

Вигідне місцезрозташування підприємства (економія на транспортних витратах)

Постійний приплив кваліфікованих кадрів

Можливість індивідуального виготовлення товарів

Висока гнучкість виробництва

Низькі виробничі запаси за постійного поповнення

У збуті/постачанні

Широка мережа гуртовиків/постачальників; незначні витрати переходу на іншого посередника/постачальника

Розвинені партнерські стосунки з дистрибуторами/постачальниками

Широкий доступ до точок роздрібної торгівлі

Наявність власних точок роздрібної торгівлі

У збуті/постачанні

Низькі витрати реалізації; незначні витрати у постачанні

Швидка доставка

Випередження конкурентів у побудові збутової мережі

У маркетингу

Швидка і зручна технічна підтримка

Широкий вибір асортиментних груп (видів) товарів

Висока кваліфікація торгового персоналу

Привабливий дизайн (упакування)

Гарантії для покупців (особливо в торгівлі по каталогах, електронній комерції, реалізації дорогих і нових товарів)

Якісна реклама

У професійній підготовці

Висока кваліфікація кадрів

Ноу-хау в контролі якості продукції

Дизайнерська майстерність (особливо у галузі високої моди і виробництві одягу; крім того, це є один з факторів зниження виробничих витрат)

Досвід у визначеній технологічній галузі

Розроблення інноваційних і модернізація існуючих товарів

Швидке впровадження нових товарів v виробництво

Організаційні можливості

Досконалі інформаційні системи (особливо в авіа- та залізничних перевезеннях, оренді автомобілів, випуску кредитних карток, готельному бізнесі)

Швидка реакція на зміну ринкової ситуації (налагоджений процес прийняття рішень, швидке виведення нових товарів на ринок)

Використання Internet для ведення бізнесу

Якісний менеджмент

Високий рівень логістичної спеціалізації з чітким розподілом компетенций у структурі сформованих міжвиробничих організаційних

У логістиці

Висока точність виконання замовлень покупців (програми “нуль дефектів” тощо)

Висока гнучкість виконання замовлення

Висока надійність виконання замовлення

Високоякісний логістичний сервіс

Територіальна близькість до регіонів обслуговування

Короткі цикли поставок

Короткий цикл дистрибуції (за уникнення конфронтації з конкурентами)

У логістиці

Низькі логістичні витрати

Своєчасний та точний інформаційний потік

Високий рівень інфраструктурного забезпечення

Постійний пошук і застосування нових технологій доставки товарів (транспортно-складських, консолідації) чи обслуговування споживача Значний логістичний потенціал у функціональних ланках логістичної системи та організаційно-економічний потенціал логістики підприємства

Професійний логістичний менеджмент

Інші

Гарний імідж (репутація) компанії у покупців

Загальні низькі витрати (не тільки виробничі)

Доступ на фінансові ринки (особливо для молодих компаній у ризикованих чи капіталомістких галузях)

Патентний захист

Аналіз внутрішнього середовища логістичної системи Внутрішнє середовище логістики підприємства – це сукупність факторів, які контролюються його вищим керівництвом та працівниками функціонального підрозділу логістики.

Сукупність факторів, що ідентифікують внутрішнє середовище логістичної системи і згруповані за відповідними напрямками дослідження, наведена у табл. 3.5.

Таблиця 3.5

Напрямки і фактори ідентифікації внутрішнього середовища логістичної системи підприємства (розробка авторів)

Напрями

Основні фактори

1. Збільшені складові логістичної системи за ознакою фаз трансформації фізичних потоків

Виробництво

Собівартість продукції (здатність до економи на масштабі через ефект досвіду)

Якість продукції (оцінка дефектів)

Енерговитрати (важливо в енергозатратних виробництвах)

Собівартість продукції (здатність до економії на масштабі через ефект досвіду)

Якість продукції (оцінка дефектів)

Виробництво

Енерговшрати (важливо в енергозатратних виробництвах)

Інтенсивність використання основних засобів (важливо в капіталомістких галузях)

Продуктивність праці (важливо для галузей, що вимагають значних трудових ресурсів)

Вигідність місцезрозташування підприємства (економія на транспортних витратах)

Постійність припливу кваліфікованих кадрів

Можливість індивідуального виготовлення товарів

Гнучкість виробництва

Виробничі запаси та постійність їх поповнення

Збут/ постачання

Розвиненість мережі гуртовиків/постачальників; витрати переходу на іншого посередника/постачальника

Розвиток партнерських стосунків з дистрибугорами/посгачальниками

Широта доступу до точок роздрібної торгівлі

Наявність власних точок роздрібної торгівлі

Витрати реалізації; витрати у постачанні

Випередження конкурентів у побудові збутової мережі/мережі поставок Територіальна близькість до регіонів обслуговування

Цикли посгавок/цшши дистрибуції (під час уникнення конфронтації з конкурентами). Точність, гнучкість, надійність виконання замовлень

2. Складові логістичної системи за функціональною ознакою

Транспорт

Здатність до адаптації до факторів макросередовища за ознаками: цінова еластичність, концентрація (структура ринку), співвідношення попиту та пропозиції

Обрана форма перевезення: власний відділ доставки/outsourcing (на стадії проектування стратегій)

Вид транспорту за ознаками: просторова доступність; перевізна придатність за номенклатурою та фізичними параметрами (натуральна, технічна, економічна); рівень та структура транспортних втрат (раціоналізація транспортних втрат – на стадії реалізації стратегій); дохідність транспорту, швидкість, надійність, гнучкість переміщення; захист товарів; інтеграційна придатність; правова форма; наявність системи моніторингу транспортних процесів (на стадії' операційної діяльності) Спосіб перевезення (традиційний/інтермодальний)

Вибір перевізника за ознакою витрат та рівня обслуговування (на етапі проектування/реінжинірингу)

Транспорт

Ефективність транспортної системи

Інтенсивність транспортних процесів тощо

Складування

Локалізація складів за ознаками: рівень попиту; рівень сервісу, структура та рівень транспортних та складських витрат; інформаційне забезпечення

Складська піддатливість (рівень ефективності складування; рівень використання місткості складу; рівень витривалості вантажу: умови і час складування)

Рівень автоматизації та механізації робіт на складі тощо

Запаси

Система управління запасами (щодо асортименту, кількості товару у запасі, методу поповнення запасів) чи їх усунення

Формування запасів за ознакою локалізації (один склад; склад у системі дистрибуції окремого товару, склади у повному логістичному ланцюзі) тощо

Величина та структура витрат запасів (витрат замовлень; витрат утримання запасів у дорозі і на складі; витрат вичерпання запасів)

Обслуговування замовлення

Структура та тривалість циклу замовлення; частка тривалості опрацювання замовлення в структурі тривалості циклу замовлення

Рівень інтеграції інформаційних потоків суміжних підсистем логістичної системи

Рівень узгодженості виконання завдань логістичними підсистемами суміжних фаз логістичної системи

Пакування

Ефективність виконання логістичних функцій упаковки: захисної; складської; транспортної, рециклізаційної; маніпуляційної; інформаційної)

Ефективність виконання виробничих, маркетингових, екологічних функцій упаковок

Вибір, об'єднання і нормалізація параметрів логістичної одиниці

Оптимізація використання маніпуляційних засобів тощо

Обслуговування споживачів

Акцептований сервіс за ознакою часу, надійності; гнучкості

Формування та дотримання стандартів обслуговування

Співвідношення рівня акцептованого сервісу та структури витрат обслуговування клієнта

3. Рівень впровадження логістики в діяльність підприємств

Наявність бізнес-плану логістичної діяльності на підприємстві

Наявність системи планування, обліку, аналізу та аудиту логістичних витрат

Раціональність руху та резерви оптимізації матеріальних, фінансових, інформаційних потоків на підприємстві

3. Рівень впровадження логістики в діяльність підприємств

Наявність інноваційних проектів в управлінні запасами, постачальницькою, виробничою, збутовою, складською, транспортною діяльністю та рівень продуктивності логістичної системи підприємства Ступінь керованості логістичних ризиків

Наявність системи матеріальної і моральної мотивації робітників, зайнятих логістичною діяльністю

4. Зв'язок з іншими основними підсистемами підприємства

Маркетинг

Знання ринку та споживачів

Ринкова частка підприємства

Імідж підприємства

Асортимент товару

Ефективність системи-просування

Фінанси

Наявність капіталу

Загальні витрати

Прибутковість

Рентабельність

Фінансова стабільність

Вартість послуг

Кадри

Рівень професійної підготовки

Досвід практичної діяльності

Мотивування працівників

Дослідження та розвиток

Дослідницький потенціал

Рівень інформаційної та іншої залежності від партнерів по бізнесу

5. Організаційні можливості

Досконалість інформаційних систем (особливо в авіа- та залізничних перевезеннях, оренді автомобілів, випуску кредитних карток, готельному бізнесі)

Швидкість реакції на зміну ринкової ситуації (налагодженість процесу прийняття рішень, швидкість виведення нових товарів на ринок)

Використання Internet для ведення бізнесу

Якість менеджменту

Рівень логістичної спеціалізації та чіткість розподілу компетенцій у структурі сформованих міжвиробничих організаційних форм

Взаємозв'язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ логістики підприємства та критерії оцінки рівня впровадження логістики у діяльність підприємства показано на рис. 3.3.

Взаємозв

Рис. 3.3. Взаємозв'язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ логістики підприємства та критерії оцінки рівня впровадження логістики у діяльність підприємства

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >