< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Парадоксально, але менеджер збільшує свій контроль, надаючи іншим частину своєї влади.

Арнольд Таннебаум

Облік в логістичній системі підприємства

Функціонування логістичних систем вимагає належного інформаційного забезпечення системи логістичного управління, важливою сервісною функцією якої є облік логістичних операцій. Сутність обліку логістичних операцій полягає в забезпеченні усіх рівнів управління підприємством, зокрема й відділів постачання, логістики, маркетингу, збуту, оперативної і релевантної інформації про усі істотні аспекти логістичної діяльності підприємства з метою прийняття відповідних управлінських рішень. Облік акумулює для логістичної системи певну інформацію, пов'язану з витратами на здійснення логістичних операцій, що знаходять відображення у загальному циклі економічної діяльності підприємства.

Функціонування системи логістики повинно ґрунтуватися на інформації, нагромадженій управлінським обліком, оскільки фінансовий облік неспроможний повною мірою забезпечити систему логістичного управління підприємством необхідною інформацією що стосується витрат на логістику та калькулювання собівартості логістичних операцій. Облік логістичної системи підприємства має працювати за межами фінансового обліку, але на основі його документації.

Одним із основних елементів системи обліку є вивчення запитів логістичної системи та створення форм звітності, регламентації за структурою, термінами подання, методами обробки, способами подачі, змістом опрацьованої інформації для управлінської системи. Без вирішення цієї проблеми неможливо забезпечити збір та опрацювання даних та отримати інформацію для управління.

Організація обліку логістичних операцій потребує розроблення схем документообігу, графіків складання звітів за визначеними напрямками логістичної діяльності та дотримання термінів їх оброблення. Звітність повніша бути узгоджена за формами, переліком показників, обсягом даних, напрямками руху, конфіденційністю, відповідальністю тощо. Важливим є покладання відповідальності на працівників, які розроблятимуть ці форми, затверджуватимуть і контролюватимуть рух документальних та інформаційних потоків.

Вирішення проблеми внутрішньої звітності як носія певної інформації повинно бути покладене на працівників відділу інформаційної логістики загальної логістичної системи підприємства.

Оцінювати ефективність логістичної системи доцільно за видами логістичної діяльності, сумою логістичних витрат загалом та їх структурами.

Ускладнена ідентифікація витрат на здійснення логістичних процесів через зарахування логістичних витрат до інших корпоративних витрат традиційними системами обліку унеможливлює врахування результатів і наслідків прийнятих управлінських рішень та оцінювати їх вплив на загальну ефективність роботи підприємства. У зв'язку з цим актуалізується необхідність доповнення наявного переліку статей витрат на виробництво статтею “Логістичні витрати” та відображення інформації про логістичні витрати на окремому субрахунку до синтетичного рахунка 29 “Витрати на логістику”, деталізуючи логістичні операції в оперативному режимі у підсистемі управлінського обліку.

Важливою складовою обліку логістичних систем є формування системи обліку матеріальних ресурсів. Показники ідентифікації системи обліку матеріальних ресурсів наведено у табл. 6.1.

Таблиця б. 1

Показники ідентифікації функції обліку на прикладі матеріальних ресурсів (на основі [5])

Показники

Система обліку матеріальних ресурсів

Сутність

Фіксування даних про стан господарських засобів та джерел їх формування і забезпечення у встановлений термін суб'єктів управління об'єктивною інформацією

Мета

Своєчасне забезпечення даними стосовно загальної потреби, наявності на складах, динаміки закупівель та руху матеріальних ресурсів всередині підприємства

Завдання

Надання інформації для потреб управління, що пов'язано з оптимізацією використання ресурсів, забезпеченням ефективного функціонування капіталу у межах досліджуваного об'єкта тощо

Організація

Наближення функції до центрів прийняття рішень та перешкоджання дублюванню інформації – розміщення у структурі відділу МТП усіх управлінських функцій (планування, обліку, контролю, аналізу та регулювання) виокремлення підрозділів, відповідальних за придбання (поставки, транспортно-експедиційне обслуговування, експертиза, юридична підтримка), зберігання (матеріальних ресурсів і охорона), економічний центр (з функціями планування, обліку, контролю, аналізу і регулювання) матеріальних ресурсів

Рівень централізації організації системи

Централізація з елементами децентралізації – для середніх підприємств; централізована організація – для невеликих підприємств

Деталізація типових форм документів

Щодо організації обліку матеріальних ресурсів, що формуються з повернених товарів, – Журнал обліку повернених підприємству товарів та Відомість руху товарів та матеріальних ресурсів. Відомість позабалансового обліку за субрахунками матеріальних ресурсів та Відомість обліку транспортно-заготівельних витрат, пов'язаних з придбанням матеріальних ресурсів.

Ведення балансового та позабалансового обліку повернених товарів – за допомогою позабалансового рахунка 027 “Повернені товари” та “Балансового субрахунка” 202.

Напівфабрикати, утворені з повернених товарів та матеріальних ресурсів, – із використанням позабалансового субрахунка 026 “Виробничі запаси на лабораторному обстеженні” та балансового субрахунка 201 “Сировина і матеріали”, рахунка 80 Матеріальні витрати з виділенням транспортно-заготівельних витрат; облік транспортно-заготівельних витрат за субрахунками до рахунка 20 “Виробничі запаси”, із виділенням – оплати тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи; оплати тарифів за транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх призначення; націнок постачальницьких підприємств; мит і платежів, пов'язаних з імпортом запасів; витрат на утримання спеціальних заготівельних контор, складів і агентств, організованих підприємством у місцях закупівлі запасів; відряджень, пов'язаних із заготівлею запасів; витрат на тару; нестач і псування запасів; утримань заготівельно-складського апарату; інших витрат

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >