< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ретроспектива терміну "логістика"

О.І. Семененко в книзі "Предпринимательская логистика" (1997 р.) відзначає, що "...поняття "логістика" має широку область аспектів застосування, оскільки його досить повне розуміння припускає побудову сімейства відповідних визначень – як змістовних, так і формальних...". Розвиток логістики в досить широкому хронологічному періоді практично повністю доводить дане твердження, одночасно дозволяючи простежити й формування визначення терміну "логістика". Для наочності й зручності вивчення останнього доцільно розглянути історію формування поняття "логістика" у світлі вищерозглянутих етапів розвитку. Для цього обмежимося найбільш відомими визначеннями.

Перший етап розвитку логістики. Даний період можна назвати періодом народження логістики і формування її перших правил і принципів. Тому і формулювання терміну "логістика" у цей період ще не були озвучені. Але купці й правителі стародавнього міста Угаріт розуміли її як науку про рух продуктів і безлічі товарів як усередині міста, так і між містами суміжних держав.

Воєначальники того часу розуміли під логістикою вміння управляти військами в битвах.

Нажаль, інших визначень, що належать цьому періодові, невідомо.

Другий етап цілком і повністю можна назвати періодом формування логістики як військової науки. Очевидно, що більша частина визначень поняття "логістика" належить перу воєначальників або військових теоретиків. Наведемо декілька досить відомих визначень цього етапу:

 • логістика це практичне мистецтво руху військами (визначення, дане військовим теоретиком XIX ст. А.А. Жоміні);
 • логістика це чітка і злагоджена робота тилу по забезпеченню військ усім необхідним;
 • логістика це математична логіка (визначення німецького математика Г.В. Лейбніца);
 • логістика це наука про обчислення;
 • логістика це мистецтво пересування і постачання підрозділів армії і флоту (визначення належить невідомому давньогрецькому воєначальникові);
 • логістика це мистецтво управління переміщенням військ як удалині, так і поблизу від ворога, організація їхнього тилового забезпечення (Военный энциклопедический лексикон. – СПб., 1850).

Третій етап характеризується становленням логістики як військової науки й остаточним усвідомленням військовими її величезної користі для ефективного ведення бойових дій. На цьому етапі було сформульовано серед багатьох визначень логістики визначення, що найбільше повно описує її суть і призначення:

 • логістика це вміння постачати армію військовою амуніцією, транспортувати військові вантажі, вибирати місце розташування табору й коректувати здійснення маршу;
 • логістика це тил і постачання; матеріально-технічне забезпечення, організація і здійснення роботи тилу (Великий англо- російський словник).

На четвертому етапі розвитку наука "логістика" одержала такі відомі визначення:

 • логістика це оптимальна координація руху й створення запасу сировини, діяльність по переробці, упакуванню кінцевої продукції, її складування й доставка клієнтам;
 • логістика широкий діапазон діяльності, зв'язаний з ефективним рухом кінцевих продуктів від кінця виробничої лінії до покупця, і у деяких випадках включає рух сировини від джерел постачання до початку виробничої лінії. Ця діяльність містить у собі транспортування, складування, обробку матеріалів, захисне упакування, контроль запасів, вибір місця знаходження виробництва і складів, прогнозування попиту, маркетинг і обслуговування покупців (Рада по управлінню логістикою (Council of Logistics Management), США).

П'ятий етап є самим "плодовитим" з погляду визначення поняття "логістика". На сьогоднішній день існує вже більше п'ятдесяти визначень терміну "логістика", які опубліковані в сучасних підручниках, навчальних посібниках, брошурах, статтях та дисертаційних роботах за період з 1985 р. і по теперішній час. Приведемо лише деякі з визначень, що, з погляду авторів, є найбільш ємними і концептуальними.

Логістика теорія і практика, породжена насамперед інтеграційними процесами в економіці та сферах соціального і державного життя.

Логістика – міждисциплінарний науковий напрямок, безпосередньо зв'язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків.

Логістика – напрямок господарської діяльності, що полягає в керуванні матеріальними потоками в сферах виробництва й обертання.

Логістика наука про потокові процеси цілеспрямованої людської діяльності.

Логістика – наука про планування, контроль і керування транспортуванням, складуванням і іншими матеріальними і нематеріальними операціями, чиненими в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача відповідно до інтересів і вимог останнього, а також передачі, збереження й обробки відповідної інформації (Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. – М. : Економика, 1995).

Логістика – процес керування рухом і збереженням сировини, компонентів і готової продукції в господарському обороті з моменту

сплати грошей постачальникам до моменту одержання грошей за доставку готової продукції споживачеві.

Логістика – це мистецтво і наука визначення потреб, а також придбання, розподілу і утримання в робочому стані протягом усього життєвого циклу всього того, що забезпечує ці потреби.

Підбиваючи підсумок дослідженню існуючих визначень терміну "логістика", останньому можна дати ще і таке визначення: логістика – це практичний інструмент "добування" додаткового прибутку за рахунок грамотного скорочення внутрішньофірмових витрат, пов'язаних з виконанням логістичних операцій.

Аналіз літературних джерел, з яких власне були обрані вище наведені визначення, показав, що на сьогоднішній день не існує єдиного терміну "логістика", що отримав загальне визнання, на яке цілком можна орієнтуватися при вивченні даної дисципліни і при підготовці логіста до практичної діяльності. Хоча, справедливості заради, варто визнати, що кожне з визначень по-своєму науково обґрунтоване і зрозуміле. Чим же викликані труднощі прийняття того єдиного для всіх визначення?

Неоднозначність визначення поняття "логістика" порозумівається трьома причинами.

Перша – полягає в тім, що логістика інтегрує практично в усі області діяльності людини. Така безліч напрямків використання логістики і не дозволяє створити того єдиного визначення, яке було б справедливо, коректно й зрозуміло для всіх.

Друга причина неоднозначності визначення сутності логістики, як відзначив проф. А.О. Смєхов, ". ..порозумівається різним ракурсом погляду на проблему". Це значить, що логістику можна розглядати з різних точок зору, а саме, з позиції менеджера, маркетолога, фінансиста, економіста, вченого або керівника фірми, компанії.

Третя причина полягає в тому, що, як підтверджує закордонна практика, логістика стає унікальною інфраструктурою, що швидко розвивається у сфері економіки і організації виробництва. Вона враховує формування ринкового попиту, виробництва, розподілу і доставки продукції споживачам.

Однак незважаючи на зазначені труднощі, у міру росту наших знань про управління і запаси, а також досвіду передових компаній концепція логістики одержує велике визнання й застосування в ряді організацій. А якщо це так, то треба, напевно, все-таки вказати на визначення терміна "логістика", що повинне бути покладено в основу практичної діяльності осіб і структурних підрозділів, що займаються логістизацією економічних процесів. Таким є останнє визначення логістики, дане Радою по управлінню логістикою (Council of Logistics Management, США): логістика – це процес планування, здійснення контролю і складування сировинного потоку при досягненні оптимальної вартості, створення запасу готової продукції і відповідна до цього інформація з метою задоволення потреб клієнта від пункту проходження до пункту споживання. Дане визначення належить до вхідного і вихідного, внутрішнього й зовнішнього руху матеріального потоку та дозволяє зрозуміти джерела й призначення логістики.

Спрямованість логістики

Вищенаведені історичні дані дозволяють виділити спрямованість розвитку логістики як науки. Таких, що досить стійко сформувалися напрямків розвитку логістики три:

 • господарське або економічне, що пов'язане з управлінням у різних сферах життєдіяльності соціально-економічної системи;
 • військове, спрямоване на управління і матеріально-технічне забезпечення військ;
 • математичне, що пов'язане з формуванням умінь логічно одержувати рішення будь-яких завдань на основі використання правил, принципів, гіпотез і законів математики.

Узагальнюючі висновки

Логістика у своєму розвитку пройшла довгий історичний шлях. Вивчення її етапів розвитку і становлення як практичної науки дає підставу стверджувати, що за досить тривалий термін життя вона перетворилася в потужний інструмент ринкової економіки. Логістика пройшла випробування часом і залишилася жити й розвиватися в сучасних ринкових умовах. Залишається тільки констатувати її затребуваність практично у всіх сферах життєдіяльності суспільства, а значить і досить велику потребу її вивчення в процесі підготовки сучасних кваліфікованих кадрів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >