< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Типологія матеріальних потоків

З наведених вище визначень матеріального потоку слідує, що його утворюють конкретні вантажі або продукція. Велика розмаїтість вантажів і продукції, що переміщається до споживачів, вимагає створення строгої класифікації матеріальних потоків з метою:

 • а) планування роботи організації;
 • б) прогнозування плину потокового процесу;
 • в) вивчення його структури і змісту;
 • г) ефективного управління матеріальними потоками;
 • д) доцільного і раціонального вибору засобів переміщення;
 • е) формування умов і вимог до транспортування і збереження вантажів.

Для створення класифікації матеріальних потоків необхідно проведення пошуку і виділення ознак, тобто тих прикмет, за якими можна буде охарактеризувати той або інший матеріальний потік.

Можна привести різні ознаки матеріальних потоків. Так, приміром, академік Міжнародної академії інформатизації 1.1. Бажин виділяє наступні класифікаційні ознаки потоків:

 • 1) відношення до розглянутої системи;
 • 2) ступінь безперервності;
 • 3) ступінь стабільності;
 • 4) ступінь мінливості;
 • 5) характер переміщення елементів потоку;
 • 6) ступінь періодичності;
 • 7) ступінь відповідності зміни параметрів потоку заздалегідь заданому режиму;
 • 8) ступінь складності;
 • 9) ступінь керованості;
 • 10) ступінь упорядкованості елементів потоку.

У свою чергу, А.М. Гаджинський для класифікації матеріальних потоків використовує наступні ознаки:

 • 1) відношення матеріального потоку до логістичної системи;
 • 2) натурально-речовинний склад потоку;
 • 3) кількість вантажів, що утворюють потік;
 • 4) питома вага вантажу, що утворює потік;
 • 5) ступінь сумісності вантажів.

Групи класифікаційних ознак, що виокремлені А.М. Гаджинським, по суті є різнорідними, за винятком першої ознаки. Різнорідність їх полягає в тому, що сукупність ознак по І.І. Бажину (за винятком першої) відображають динамічну сторону "життя" матеріального потоку, а ознаки за А.М. Гаджинським (і також за винятком першої) – більшою мірою описують "статику" матеріального потоку. Перша ознака – відношення матеріального потоку до системи, є загальною і першочерговою.

Аналізуючи наведені різними авторами групи класифікаційних ознак матеріальних потоків, варто вказати на таку їх особливість: перераховані групи ознак доповнюють одна одну. Такий інтеграційний ефект корисний для розробки більш досконалої класифікації матеріальних потоків. Вищенаведені міркування дозволяють перейти до створення такої класифікації матеріальних потоків. Її зручно представити комплексною схемою (рис. 5.1).

Загальні детермінанти оптимізації матеріальних потоків

З метою розгляду і аналізу детермінантів оптимізації матеріальних потоків звернемося до аналогії, що запропонована А.М. Гаджинським. Він прирівнює матеріальний потік до струменя води, що тече з-під крана. Дійсно, ми в повсякденному житті займаємося оптимізацією такого "водного" матеріального потоку: поливаємо присадибну ділянку, приймаємо душ, миємо руки і т.ін. У кожній ситуації ми оптимізуємо подачу струменя води для досягнення бажаного результату.

Конкретна ситуація формує швидкість потоку води. Ця ж ситуація формує для користувача і певні обмеження – детермінанти (лат. determinans – обмеження). Щодо матеріального потоку для рішення проблеми його керованості і, що дуже важливо, оптимізації або раціоналізації, варто виділити наступні групи детермінантів – це цінові і нецінові, які в рівній мірі впливають на процес оптимізації (раціоналізації) матеріального потоку.

До цінових детермінантів можна віднести, наприклад, вартість перевезення (тариф) вантажу, ціна паливно-мастильних матеріалів, ціна електроенергії і т.ін.

Нецінові детермінанти: до них належать конкретні потреби покупців, їх число і грошові доходи; число продавців на ринку; наявність запасів, транспорту; технологія виготовлення і т.ін.

Зазначені детермінанти матеріального потоку варто вивчати, аналізувати, для того, щоб навчитися, в остаточному підсумку, правильно управляти цим потоком.

Класифікація матеріальних потоків

Рис. 5.1. Класифікація матеріальних потоків

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >