< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інформаційні потоки

Функціонування будь-якої організації в ринкових умовах спряжено з наявністю інформації, що стосується як внутрішнього так і зовнішнього середовищ. Щодо логістики, то тут слід розглядати наявність інформації, що пов'язана з матеріальними потоками, а точніше з їх управлінням. Таким чином, вести мову уже слід про так називану логістичну інформацію, яка являє собою сукупність даних, повідомлень, відомостей, що характеризують: а) логістичне середовище, б) матеріальний потік або потоки, в) логістичний процес і всі його операції.

За умови того, що інформація за своєю направленістю має доставлятися з початкової або вихідної то^ки в точку її споживання, має сенс говорити про формування так називаного інформаційного потоку.

Інформаційний потік – це потік повідомлень у мовній, документованій і інших формах, що генерується вихідним матеріальним потоком і використовується й обробляється логістичною системою для виконання логістичних операцій.

Можна ще навести одне визначення інформаційного потоку: це інформація, яка знаходиться у впорядкованому русі по заданих напрямах з фіксованими початковими, проміжними і кінцевими точками.

Як правило одночасно носіями логістичної інформації і формами її збереження виступають флопі-диски, ZIP-диски, DVD, аудіокасети, відеокасети. CD, папір. "Тривалість життя" інформації на зазначених носіях різна: на флопі-дисках – 5 років, ZIP-дисках – 10 р., на DVD – 50 р., на аудіокасетах і відеокасетах – 30 р., на CD – 50 р.. на папері – 300 р.

Для зручності роботи з логістичними інформаційними потоками фахівцями розроблені класифікації останніх. Так, наприклад, В.І Сергеев класифікував інформаційні потоки на 35 видів за семи ознаками. II Бажин запропонував класифікацію з 17 видів інформаційних потоків за п'яти ознаками. Найбільш повною класифікацією нині є класифікація інформаційних потоків за 17 ознаками, що запропонована проф. О В. Посилкіною і представлена в табл 5 1. Автори пропонують 56 видів інформаційних потоків.

Таблиця 5.1

Класифікація інформаційних потоків

Класифікаційні

ознаки

Інформаційні потоки

Функціональне

призначення

Закупівельний

Транспортний

Складський

Виробничий

Розподільний

Сервісний ;

Фінансовий

Документальне

супроводження

Організаційний

Розпорядницький

Довідковий

Аналітичний

Економічний

Науковий

'

Технічний

Носії інформації

Паперовий

Електронний

Змішаний

Індикація

Цифровий

Алфавітний

Символічний

Предметновізуальний

Структура

Однорідний

Неоднорідний

Періодичність

Регулярний

Оперативний

Випадковий

On-line

Off-line

Взаємозв язок

Взаємопов'язаний

Невзаємопов'язаний

Об'єм

Мапооб'ємні (до 3 Кбайт)

Середньооб'ємні (до 500 Кбайт)

Високооб'ємні (більш 500 Кбайт)

Щільність

Малоінтенсивні (до 1 Мбіт/с)

Середньоінтенсивні (до 1-2 Мбіт/с)

Високоінтенсивні (більш 2 Мбіт/с)

Утворення

Первинний

Вторинний

Ступінь

використання

Одноразово

використаний

Багаторазово

використаний

Маловикористаний

Невикористаний

Рівень ієрархії

логістичної

системи

Внутрішній

Вхідний

Вихідний

Вид системи, що пов'язується потоком

Горизонтальний

Вертикальний

Місце

проходження

Зовнішній

Внутрішній

Напрямок щодо

логістичної

системи

Вхідний

Вихідний

Час руху

Випереджаючий

Слідкує одночасно

Слідкує після

Напрямок руху

Зустрічний

Паралельний

З точки зору практики логісту необхідно мати уявлення і знати в більшій мірі:

  • а) вхідні і вихідні інформаційні потоки;
  • б) внутрішні і зовнішні інформаційні потоки;
  • в) вертикальні і горизонтальні інформаційні потоки

Вхідний інформаційний потік має екзо- і ендогенну природу Що це значить? Якщо в логістичну службу організації поступає інформація з зовнішнього середовища, то, зазвичай, і інформаційний потік буде називатися екзогенним.

У випадку "входу" інформації в логістичну службу із підрозділів, відділів чи окремих структурних підрозділів організації інформаційний потік буде ендогенним.

Вихідний інформаційний потік розпочинає свій рух з логістичної системи, існує за межами останньої (тобто в зовнішньому середовищі) деякий час і закінчує свій шлях у конкретного споживача продукції.

Внутрішній інформаційний потік циркулює в межах логістичної системи і залежить змістовно і якісно від кількості логістичних функцій, що виконуються.

Зовнішній інформаційний потік – це потік інформації, що циркулює за межами логістичної системи, тобто на ринку.

Вертикальні і горизонтальні інформаційні потоки класифікуються ще на потоки першого рівня і потоки другого рівня. Потоки першого рівня стосуються зовнішнього середовища, а потоки другого рівня – безпосередньо внутрішнього середовища, а саме структури управління організацією. Як потоки першого рівня, так і потоки другого рівня поділяються на вертикальні і горизонтальні

Вертикальні інформаційні потоки першого рівня – це потоки інформації, що циркулюють між рівноправними суб'єктами підприємницької діяльності, а в свою чергу горизонтальні інформаційні потоки першого рівня формують потік інформації між підсистемами і ланками логістичної системи.

Щодо розуміння топології інформаційних потоків другого рівня, то необхідно розглянути "піраміду управління" логістичною системою будь-якої організації. У більшій мірі вона може складатися

із чотирьох рівнів управління: операційного, функціонального, ділового і корпоративного (рис. 5.2).

Схема руху інформаційних потоків у межах організації

Рис. 5.2. Схема руху інформаційних потоків у межах організації

У наведеній піраміді схематично показано шлях вертикального (->) і горизонтального (–>) потоків. Визначальним моментом для їх виникнення є ієрархічна структура логістичної системи. Вертикальний потік циркулює між різними рівнями струкгури управління, тобто від верхнього рівня логістичного менеджменту до нижчого і навпаки. Горизонтальні інформаційні потоки циркулюють на одному рівні логістичного менеджменту – на операційному, функціональному, діловому, корпоративному, тобто між підрозділами служби логістики.

Логісту важливо знати одну вельми важливу особливість інформаційних потоків. Вона складається в тому, що інформаційні потоки можуть мати так називане фазове неспівпадання за часовим показником. Тобто, інформаційний потік може випереджати матеріальний потік, супроводжувати і відставати від матеріального потоку. Таким чином, розрізняють три варіанти взаємодії матеріальних та інформаційних потоків.

1. Інформація випереджає матеріальний потік.

У цьому випадку від інформаційного потоку поступають відомості про рух матеріальних потоків (прямий напрям) або він містить відомості про замовлення (зустрічний напрям).

  • 2. Інформація супроводжує матеріальний потік, рухається одночасно з ним. Цим потоком йдуть відомості про кількісні і якісні параметри матеріальних потоків, що дозволяє правильно і швидко оцінювати їх стан і ухвалювати необхідні регулюючі рішення.
  • 3. Інформаційний потік відстає від матеріальних потоків.

У цьому випадку інформація служить тільки для оцінки результатів.

У практичній діяльності логісти користуються для роботи з інформаційними потоками наступними показниками: джерелом виникнення інформації, напрямком руху потоку, швидкістю передачі і прийому інформації, інтенсивністю потоку і прийому інформації, тривалістю передачі інформації, обсягом інформації та її щільністю.

інформаційні потоки із всієї множини логістичних потоків мають добру керованість. Ними можна керувати за рахунок зміни напрямку, швидкості, інтенсивності, тривалості, обсягу передачі інформації, а також її щільності.

В якості висновку слід наголосити, що весь процес логістики характеризується тісним зв'язком матеріальних і інформаційних потоків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >