< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Властивості і зв'язки логістичних систем

Вище зазначене досить у загальній формі відбиває представлення про логістичну систему. При вивчені логістичних систем важливо спершу розглянути їх властивості. Вони ж є визначальними у виборі, проектуванні і організації логістичних систем.

До загальних властивостей будь-якої системи, у тому числі і логістичної, належать: цілісність, організація, ділимість, структурованість, інтегративність.

Цілісність системи виявляється в тім, що існує якась сукупність елементів, які знаходяться в тісній взаємодії один з одним. Практично завжди в системах взаємодія обумовлює і взаємозалежність даної сукупності елементів.

Організація являє собою обов'язкове упорядкування, приведення сукупності елементів, що сформувалася, у конкретну систему.

Структурованість відбиває внутрішню будову чого-небудь і конкретний взаємозв'язок складових частин цілого.

Ділимість описує можливість системи поділятися на окремі частини, наприклад, підсистеми чи ланки. Дані підсистеми або ланки можуть бути різнорідними, але одночасно і сумісними.

Логістична система має єдність усіх зазначених підсистем, які у визначений час можна виділити в окремі самостійно функціонуючі системи.

Інтегративність визначає наявність специфічних якостей системи, що властиві їй і тільки їй. Дані якості формуються визначеною сукупністю елементів, які не можуть окремо відтворити специфічну (тобто інтегративну) властивість системи.

З розглянутих вище визначень терміну "логістична система", структурного складу ЛС, а також загальних властивостей систем випливають відмітні ознаки, з урахуванням яких далі будуть описані основні властивості логістичних систем.

Ознака перша – наявність динамічної складової логістичної системи, тобто потокового процесу, виразником якого виступає матеріальний потік.

Ознака друга – певні й чітко виражені системна цілісність, об'єднана єдністю, і своєрідна організованість, тобто планомірність, що відрізняється строгим порядком і взаємозалежністю матеріальних потоків.

Ознака третя – наявність системи взаємозв'язаних і взаємозалежних потокових процесів (матеріальних, фінансових і інформаційних).

Таким чином, після виділення зазначених ознак можна стверджувати, що логістична система має всі властивості, які властиві системам, а саме:

цілісністю і ділимістю: логістична система розглядається як єдність підсистем М1 – М9, які в певний час можна виділити

в окремі самостійно функціонуючі системи;

 • організованістю і структурованістю: підсистеми М1 – М9 для здійснення логістичної діяльності організовані і структуровані в певному строгому порядку;
 • інтегративність: дана властивість обумовлена наявністю певних зв'язків і взаємозалежності між підсистемами М1 – М9. Ці зв'язки, що по суті формують унікальну і неповторну "кінцеву" якість і одночасну можливість логістичної системи, а саме доставку потрібного товару, у необхідній кількості, потрібної якості, у вказане місце і час, з мінімальними витратами і конкретному споживачеві. Саме це прийнято називати інтегративною властивістю логістичної системи, яка не властива ні одній з її підсистем.

Крім перерахованих вище загальних властивостей, логістична система володіє ще і специфічними. До таких належать:

 • 1) стохастичність виконуваної логістичної функції: ця властивість обумовлена використанням запасів для виготовлення готового продукту, який потребує ринок у конкретний час, заданої кількості і т. д.;
 • 2) багатофункціональність: у логістичній системі реалізуються функції планування, організації, обліку, контролю і ін.;
 • 3) адаптивність: ця властивість описується пристосуванням до вимог ринку;
 • 4) інерційність: логістична система, маючи так називаний "заділ", не може призупинити свою діяльність відразу.

Вивчивши структуру логістичної системи, слід зазначити, що вона, як і будь-яка інша система, має строго визначені зв'язки. До них варто віднести наступні:

 • а) зовнішні – це зв'язки, що характеризуються відносинами логістичної системи з постачальниками і клієнтами, тобто з ринком;
 • б) внутрішні – зв'язки, що характеризують відносини усередині ЛОГІСТИЧНОЇ системи між її підсистемами М1 – M9.

Зовнішні й внутрішні зв'язки логістичної системи містять у собі транспортні і інформаційні зв'язки.

У залежності від типу логістичної системи зовнішні зв'язки містять у собі ще і товарно-грошові відносини, що відбивають зв'язки між окремими системами.

Класифікація систем має досить умовний характер. Грані між окремими типами і видами розпливчасті і визначаються переважно відношенням дослідника до досліджуваної системи, а не реальною дійсністю.

У практиці проектування і створення логістичних систем користуються загальновідомою класифікацією, що представлена на рис. 6.1.

Класифікація логістичних систем

Рис. 6.1. Класифікація логістичних систем

Логістичні системи підрозділяються на типи і види. Нині відомі такі види логістичних систем:

 • 1) макрологістична система – це система управління матеріальним потоком, що охоплює різні організації, які знаходяться і функціонують у реальному масштабі часу в різних регіонах країни або на міждержавному чи трансконтинентальному рівнях (іншими словами – дані системи формуються на рівні держави, міждержавних, міжреспубліканських, міжобласних зв'язків):
 • 2) мезологістична система це система інтегрованого управління матеріальним потоком, що охоплює різні організації, які функціонують в одній галузі і, як правило, на засадах партнерства;
 • 3) мікрологістична система це система управління матеріальним потоком, організована в межах однієї організації. До мікрологістичних систем можна віднести різні підприємства, а також окремі підрозділи останніх.

У залежності від схеми організації руху матеріального потоку розрізняють наступні види логістичних систем.

1. З прямими зв'язками. У даній логістичній системі матеріальний потік проходить від первинного джерела через закупівлю до виробника і далі до кінцевого споживача без участі посередників (рис. 6.2).

Принципова схема логістичної системи з прямими зв'язками

Рис. 6.2. Принципова схема логістичної системи з прямими зв'язками

2. Ешелоновані. У системі такого виду матеріальний потік проходить від його першоджерела до виробника або від виробника до кінцевого споживача тільки через посередника (рис. 6.3).

Принципова схема ешелонованої логістичної системи

Рис. 6.3. Принципова схема ешелонованої логістичної системи

3. Гнучкі. У цих системах рух матеріального потоку може здійснюватися як за участю посередника, так і без нього (рис. 6.4).

Принципова схема гнучкої логістичної системи: ГІД – першоджерело сировини; В – виробник; ПОС – посередник; СП – споживач

Рис. 6.4. Принципова схема гнучкої логістичної системи: ГІД – першоджерело сировини; В – виробник; ПОС – посередник; СП – споживач

Питання вибору тієї або іншої схеми організації руху матеріального потоку вирішується за результатами оцінки сформованої на ринку ситуації, можливостей використання аутсорсингу, а також максимально можливого економічного результату діяльності логістичної системи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >