< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Еволюційні рівні розвитку логістики в організаціях

Проблемою розвитку логістики займаються вчені й фахівці з метою встановлення наступності розроблювальних нових технологій і інструментів для рішення економічних завдань. В сучасній літературі логістичної спрямованості вже опубліковані матеріали, що пропонують до розгляду чотири стадії або рівня розвитку логістики в умовах сучасного ринку. Більш докладно дане питання висвітлюється Б.А. Анікіним у публікації [4].

Перший рівень розвитку логістики в організаціях

Рис. 1.1. Перший рівень розвитку логістики в організаціях

Перший рівень розвитку логістики (рис. 1.1) характеризується наступними моментами:

  • • продуценти, що виробляють товарну продукцію в основному здійснюють свою діяльність на основі виконання змінних планових завдань;
  • • логістика "працює" лише для рішення тільки завдань щодо організації зберігання готової продукції на складах підприємств- продуцентів і транспортування її безпосередньо до замовника;
  • • має місце безпосередня реакція на щоденні коливання попиту й збої в процесі розподілу готової продукції.

У даній ситуації результат роботи оцінюється величиною частки витрат на транспортування й інші операції, що пов'язані з розподілом продукції в загальній сумі доходу від продажів; зусилля організації спрямовані на скорочення транспортних витрат і витрат, що пов'язані з розподілом товарної продукції. Другий рівень розвитку логістики (рис. 1.2) має такі відмітні риси:

  • • наявність системи управління потоком товарної продукції з виробничих ділянок до кінцевого споживача;
  • • логістика "працює" лише для рішення завдань по обслуговуванню замовника, обробці замовлень, зберіганню готової продукції на підприємстві, управлінню запасами готової продукції, перспективним плануванням роботи системи логістики. Даний рівень розвитку логістики, у порівнянні з першим рівнем, охоплює сферу закупівель й постачання, а також управління виробництвом.

У даній ситуації результат роботи оцінюється, виходячи з зіставлення даних кошторису витрат і реальних витрат. Таким чином, зусилля організації спрямовані на скорочення загальних витрат.

Третій рівень розвитку логістики (рис. 1.3) характеризується тим що:

• виконується контроль логістичних операцій від закупівлі сировини й матеріалів до обслуговування кінцевого споживача продукції;

Другий рівень розвитку логістики в організаціях

Рис. 1.2. Другий рівень розвитку логістики в організаціях

• виконуються такі логістичні функції як: видобуток і закупівля сировини, доставка сировини на підприємство, управління запасами сировини, прогнозування збуту, виробниче планування, управління запасами незавершеного виробництва, проектування систем логістики.

На даному рівні розвитку логістики з її прямого впливу "випадає" управління виробництвом. Результат роботи оцінюється шляхом порівняння зі стандартами якості обслуговування. А тому зусилля організації спрямовані на підвищення продуктивності операційної системи.

Четвертий рівень розвитку логістики одержав досить широке поширення наприкінці ХХ-го століття. Відмітними рисами цього рівня є повна інтеграція всіх функцій планування й контролю закупівлі, постачання, зберігання, управління запасами, транспортування, виробництва, розподілу з маркетингом. За таких умов результат роботи оцінюється з урахуванням вимог міжнародних стандартів, а зусилля організації спрямовані на поширення своєї діяльності на глобальний рівень, тобто на світовий ринок, передбачаючи оптимізацію витрат і задоволення вимог замовників.

Третій рівень розвитку логістики в організаціях

Рис. 1.3. Третій рівень розвитку логістики в організаціях

Розвиток логістики як економічної науки в розвинених країнах відбувалося й відбувається по-різному. Якщо застосувати до цього процесу чотирьохрівневу систему оцінок, то виявляється, що розподіл рівнів розвитку логістики по компаніях неоднаковий. Так, А. Т. Кірні (А.Т. Kearney) за результатами дослідження 500 великих західноєвропейських компаній, у число яких потрапили 26 % компаній колишньої ФPH, 20 % – Голландії, 17 % – Великобританії, 16 % – Франції, 11% – Бельгії й 10 % – Італії, що представляють ЗО різних галузей економіки, указує, що на першому рівні розвитку перебуває 57 % організацій з тієї кількості, що були досліджені. На другому рівні – 20 %, на третьому й четвертому рівнях – 23 %. Коментуючи даний факт проф. Б. А. Анікін, стверджує, що перехід на більш високий рівень розвитку, у найкращому разі, звичайно триває від шести місяців до двох років, а перехід від першої стадії розвитку до четвертої займає близько 20 років. Однак, як затверджують фахівці, очікується його скорочення до 10 років у зв'язку зі зростаючою міжнародною конкуренцією й можливостями використання досвіду фірм, що вже пройшли цей шлях.

За рахунок яких ресурсів і методів менеджменту фірми й компанії досягають того або іншого рівня розвитку логістики? А. Т. Кірні вказує, що фірми першого рівня 44 % своїх засобів витратили на так називану "розшивку" вузьких місць логістичної системи або окремих її ланок, 32 % – на введення нормативної продуктивності праці й 24 % – на застосування стимулюючої оплати праці. Фірми, що досягли другого рівня розвитку логістики, 47 % засобів направили на механізацію складських робіт, ЗО % – на будівництво складів і 23 % – на автоматизацію технологічних процесів.

Аналіз розвитку логістики в розвинених країнах на нинішньому етапі глобалізації ринкових відносин дозволив досить чітко описати характеристичний момент даного процесу, суть якого полягає в делегуванні функцій контролю над розподілом готової продукції від продуцентів спеціалізованим організаціям. Це послужило поштовхом для розвитку нових напрямків у логістиці – контрактної логістики й різних форм аутсорсингу.

Надалі результати відносно формалізації рівнів розвитку логістики можуть бути використані вченими й практиками з метою перегляду концепції логістики й вироблення нових концептуальних підходів у рішенні економічних завдань. Наприклад, для рішення проблеми координації фізичного розподілу й управління матеріальними ресурсами в межах ланцюга поставок для зниження витрат з метою поліпшення обслуговування споживачів варто використати три взаємозалежних концепції системного підходу – загальних витрат, запобігання підоптимізації й фінансових обмінів.

Суть концепції загальних витрат полягає в тім, що всі витрати розглядаються як істотні одночасно для забезпечення необхідного рівня обслуговування. При порівнянні існуючих підходів витрати за деякими логістичними функціями (наприклад, перевезення продукції, зберігання, управління запасами й ін.) збільшуються, а за деякими – зменшуються або залишаються на колишньому рівні. Мета полягає в знаходженні альтернативного підходу, що характеризується найнижчими загальними витратами.

Концепція запобігання підоптимізації використовується в тому випадку, коли зусилля по вдосконалюванню окремої функції не приводять до досягнення оптимальних результатів.

Концепція фінансових обмінів використається в тому випадку, якщо внаслідок заміни функцій розподілу одні витрати збільшуються, а інші –зменшуються. Результатом застосування цієї концепції повинне бути зменшення загальних витрат.

Узагальнюючі висновки

Матеріал, що викладений уданому розділі, служить досить вагомим доказом важливості логістики в діяльності суспільства. Разом із тим логістика є діючим інструментом у досягненні конкурентної переваги організації і при цьому є найдорожчою складовою в її діяльності.

Якщо звернутися до досвіду європейських і американських компаній, то можна зрозуміти, чому саме вони не відмовляються від логістики, хоча вона і є досить коштовним інструментом. Парадокс у тому, що логістичні витрати неминуче присутні в будь- якому процесі, прийнятому до виконання організацією. Тому головним питанням професійної діяльності логістів є прагнення до скорочення логістичних витрат. А це можливо тільки за умови реалізації логістичної концепції в діяльності організації.

Для логістики характерним є складна комбінація високої її значимості і великих витрат. Вона впливає на ступінь задоволення споживачів, цінність продукту, прибуток, а також на всі останні показники, що свідчать про діяльність організації в цілому.

Таким чином, ні одна організація не може дожидати процвітання, якщо вона буде ігнорувати логістику або не зможе організувати її належним чином, забезпечивши цим сильні конкурентні позиції на ринку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >