< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Типологія підходів до вибору місця розташування об'єктів логістичної інфраструктури на логістичному полігоні

Нині в арсеналі вчених і фахівців є кілька підходів до вибору місця розташування логістичного об'єкта на логістичному полігоні. Особливої уваги заслуговують наступні:

 • 1) підхід, заснований на особистих перевагах особи, що приймає рішення;
 • 2) підхід, заснований на основі нескінченного числа можливих варіантів;
 • 3) підхід, що враховує реально припустимі варіанти.

Підхід, що заснований на особистих перевагах є мало прийнятний для рішення такої важливої практичної задачі як визначення місця розміщення логістичного об'єкту на логістичному полігоні. Це обґрунтовується тим, що особисті уподобання особи, що приймає таке рішення, до тієї чи іншої географічної території не завжди є справедливими і правильними. А тому багато фахівців, що займаються плануванням і проектуванням інфраструктури не рекомендують його використовувати, оскільки він є сильно залежним від суб'єктивних характеристик особи, що приймає рішення.

Підхід на основі нескінченного числа варіантів заснований на припущенні, що обмежень при виборі місця розташування логістичного об'єкта в межах визначеного логістичного полігону практично не існує. Особа, що приймає рішення щодо вибору місця розташування логістичного об'єкту, працює тільки з так званими "геометричними характеристиками" логістичного полігону, тобто з топологією території. При цьому фактором, що сприяє вибору тієї або іншої географічної точки на логістичному полігоні, є можливість розміщення логістичного об'єкта або біля замовника, або біля постачальника, або на рівній відстані від першого й другого. Інструментальною базою даного підходу є прості аналітичні і аналогові моделі вибору місця розташування:

 • а) методу обчислення центра ваги (центра гравітації) [19, с. 177–181; 24, с. 185; 25, с. 337-340; 26, с. 139-141; 27, с. 192–193 та ін.] з наступним її коригуванням на основі детального вивчення топології обраної точки і наявної в ній інфраструктури;
 • б) методу визначення пробної точки, що базується на порівнянні вантажообігу "ліворуч" і "праворуч" від споживача [25, с. 340-342];
 • в) методу розрахунку вантажопотоків (транспортна задача), суть якого полягає у визначенні сукупних значень вантажопотоків та їх порівнянні за наявними варіантами [26, с. 141-142];
 • г) методу регресії (множинна регресійна модель, що заснована на побудові залежності змінних, які корелюють з вихідним показником). Така модель може використовуватись для аналізу потенційних міст розташування об'єкту з урахуванням його подальшого успіху [26, с. 185];

є) методу ізохронних ліній. За цим методом точка розміщення об'єкта є центральною; від неї відходять точки пересування з обраного місця. З'єднуючи ці точки, отримують ізохорні лінії [26, с. 185].

Підхід на основі реально припустимих варіантів припускає, що на логістичному полігоні існує досить невелике число реально можливих місць, де можна розмістити логістичний об'єкт. І тільки із цих варіантів необхідно вибрати найбільш придатний. Для обгрунтування такого рішення широко застосовуються методи [19, с. 175–195]:

 • 1) нарахування балів;
 • 2) мережевого моделювання;
 • 3) оцінки витрат.

Методи, в основі яких лежить нарахування балів дозволяють урахувати, в першу чергу, фактори, які більш сильно впливають на розміщення логістичного об'єкта, але які не завжди можна представити в числовому вираженні, що буде більш-менш зручним для проведення оцінок. Більш відомими методами цієї групи є факторно-рейтингова оцінка і модель нарахування балів. Сутність факторно-рейтингової оцінки складається в об'єднанні різних факторів, що оцінюються, за допомогою балів.

Модель нарахування балів враховує, в першу чергу, фактори, найбільш важливі для розміщення, але які не завжди можливо представити в чисельному вигляді або оцінити з точки зору витрат.

Мережеві моделі дозволяють швидко відшукувати економічно вигідні маршрути доставки визначеним видом транспорту товарів клієнтам.

Методи оцінки витрат, що використовуються для вибору місця розташування логістичного об'єкту, засновані на розрахунку загальних витрат діяльності для кожного конкретного місця і пошуку серед них самого дешевого. Але з практики відомо, що деякі витратні статті, які пов'язані з роботою логістичного об'єкту, фіксовані, тобто не залежать від місця його розташування. А тому, замість того, щоб аналізувати загальні витрати, виконують аналіз тільки тих витратних складових, які

змінюються. Це здебільшого є витрати на транспортування і операційні витрати.

Основу методів третьої групи складають:

 • • метод мінімуму сумарних витрат;
 • • метод виважених факторів;
 • • метод аналізу критичних співвідношень;
 • • метод часткового цілочислового лінійного програмування з n-логічними та i-неперервними змінними.

На підставі проведеного аналізу методів визначення оптимального місця розташування об'єктів на певній географічній території для умов формування логістичної інфраструктури найбільш доцільним для практичного використання є методи оцінки витрат. До цієї групи методів слід віднести та ітерацій- ний метод, що отримав назву "київський віник".

Розглянемо вказаний метод більш детально.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >