< Попер   ЗМІСТ

ЗАКЛЮЧЕННЯ

На ринку учбової літератури переважна більшість посібників і підручників, що присвячені питанням планування та організування логістичних систем і ланцюгів поставок з економіки підприємства є російськомовними або перекладені з англійської мови, а окремі видання українських авторів, зокрема Є. В. Крикавського і Н. В. Чорнописької (Логістичні системи, 2009), ГЛ. Нечаева, С. В. Кузьменко, Я. В. Соколова, С. П. Чередниченко (Управління ланцюгом постачань, 2009), Μ. П. Де- нисенка, Π. Р. Левковця, Л.І. Михайлової та ін. (Організація та проектування логістичних систем, 2010) досить швидко зникають з поличок книгарень. В той же час російськомовні та перекладні видання не відбивають певну специфіку господарчого механізму, що діє в Україні, не враховують нюанси вітчизняної програми підготовки бакалаврів у галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" і фахівців з логістики. Окрім того, наявність вказаної літератури не покриває повністю потреби в ній вищих навчальних закладів і особливо тих, що нещодавно приступили до підготовки магістрів за спеціальністю "Логістика". Таким чином, навчальний посібник "Логістичні системи і ланцюги поставок" має за мету покращити зазначену ситуацію і є продовженням вітчизняних публікацій з висвітлення питань планування і організування логістичних систем і ланцюгів поставок.

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

Аутсорсинг – передача сторонньому підрядникові деяких бізнес-функцій або частин бізнес-процесу підприємства. Це форма ділового співробітництва.

Дилери – це гуртові, рідше роздрібні посередники, які ведуть операції від свого імені й за свій рахунок.

Дистрибуція – комплексна логістична активність, яка полягає в просуванні готової продукції від виробників до кінцевих (або проміжних) споживачів, організації продажів, передпродажного і після продажного сервісу.

Дистриб'ютори – гуртові і роздрібні посередники, які ведуть операції від імені виробника і за свій рахунок.

Ефективність логістичної системи – показник, що характеризує якість роботи логістичної системи при заданому рівні логістичних витрат.

Інформаційний потік – це потік повідомлень у мовній, документній і іншій формах, що генерується вихідним матеріальним потоком, який використовується й обробляється логістичною системою для виконання логістичних операцій.

Концепція – система поглядів на конкретну подію; спосіб розуміння яких-небудь подій, основна ідея якої-небудь теорії.

Концепція логістики – система поглядів на раціоналізацію господарської діяльності шляхом оптимізації потокових процесів.

Ланка (підсистема) логістичної системи – це певний економічно і (або) функціонально відособлений об'єкт, що не підлягає подальшій декомпозиції в рамках визначеного завдання аналізу чи синтезу логістичної системи, який виконує локальну цільову функцію, пов'язану з певними логістичними активностями.

Логістика – наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, чиненими в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача відповідно до інтересів і вимог останнього, а також передачі, збереження й обробки відповідної інформації.

Логістика процес управління рухом і збереженням сировини, компонентів і готової продукції в господарському обороті з моменту сплати грошей постачальникам до моменту одержання грошей за доставку готової продукції споживачеві.

Логістика – це мистецтво і наука визначення потреб, а також придбання, розподілу і збереження в робочому стані протягом усього життєвого циклу всього того, що забезпечує ці потреби.

Логістично система – це адаптивна система зі зворотнім зв'язком, що виконує ті або інші логістичні функції і складається з декількох підсистем, і що має розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем.

Логістичний сервіс – це певна сукупність послуг, які надаються в процесі безпосереднього постачання товарів споживачам, що є завершальним етапом просування матеріального потоку логістичними ланцюгами.

Логістично операція – це сукупність дій, спрямованих на переміщення, транспортування, переробку матеріального потоку. У принципі логістичні операції – це будь-які операції, чинені матеріальними предметами і продуктами праці у сферах виробництва і обігу, за винятком технологічних операцій з виробництва матеріальних благ.

Логістичні витрати – це витрати на виконання в логістичній системі всіх логістичних активностей, що пов'язані безпосередньо з матеріальними потоками в межах визначеного простору і часу.

Логістично стратегія – це комплекс рішень, планів і заходів, пов'язаних з ефективним управлінням матеріальними потоками.

Матеріальний потік – продукція, розглянута в процесі додавання до неї різних логістичних операцій і віднесена до тимчасового інтервалу.

Посередник – юридична чи фізична особа, котра сприяє укладенню угоди, договору між сторонами, і, перебуваючи між виробниками та споживачами, сприяє обігу товарів, робіт, послуг.

Постачальник – юридична чи фізична особа, котра поставляє які-небудь товари, вироби, матеріали.

Потужність ланцюга поставок – це максимальний обсяг матеріального потоку, що може пройти через нього за визначений проміжок часу.

Ринкова межа логістичної системи – територія, на яку "іде" матеріальний потік для споживання ринком споживачів, що сформувався. Іншими словами, ринкова межа окреслюється тією географією, де логістична система буде мати переваги перед конкурентом у просуванні свого продукту.

Рохрематика – наука про вивчення процесів руху матеріалів від первинного джерела до кінцевого споживача.

Сервіс – робота по наданню послуг, тобто по задоволенню чиїх-небудь потреб.

Система об'єктивна єдність закономірно зв'язаних один з одним предметів, явищ, а також знань про природу і суспільство.

Система – сукупність спільно діючих елементів, що призначена для самостійного виконання заданих функцій.

Фінансовий потік спрямований рух грошових коштів, що циркулюють у логістичній системі, а також між логістичною системою і зовнішнім середовищем, які необхідні для забезпечення ефективного руху визначеного товарного потоку.

Фізична межа логістичної системи це територія, на якій дислокуються (розташовані) усі її підсистеми.

 
< Попер   ЗМІСТ