< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Спеціалізація виробництва

Для того, щоб підвищити продуктивність праці, спрямованої, наприклад, на виготовлення якої-небудь частини всього продукту, необхідно, щоб виробництво цієї частини спеціалізувалося, стало особливим виробництвом, що дозволяє виготовлення масового продукту і тому допускає використання окремих машин і обладнання.

Спеціалізація – раціональна форма суспільної організації виробництва, заснована на розподілі праці і найтіснішим чином пов'язана з науково- технічним прогресом. Основна мета спеціалізації виробництва полягає в підвищенні продуктивності суспільної праці. Являючись найважливішою умовою науково-технічного прогресу і разом з тим його наслідком, спеціалізація є процесом концентрації масового виготовлення обмеженої номенклатури однорідної продукції із застосуванням найефективнішої техніки і організації виробництва в межах різних підрозділів промисловості.

Спеціалізація промисловості як об'єктивний результат розподілу праці полягає в розподілі існуючих і створенні нових, відокремлених галузей, які характеризуються єдністю економічного призначення продукції, що випускається, спільністю технічної бази і технологічних процесів, однорідністю використаної сировини, особливим професійним складом кадрів.

Спеціалізація галузі означає пристосованість галузі і підприємств, які в неї входять до випуску сукупності певної і постійно повторюваної технологічно однорідної номенклатури готової продукції, що йде для задоволення потреб тієї або іншої галузі економіки, промисловості, окремих виробництв, суспільних і особистих потреб. В цьому випадку номенклатурі властива широка спільність економічного призначення продукції.

Спеціалізація підприємства потребує пристосованості його підрозділів, технологічних процесів і обладнання, складу кадрів і їх кваліфікації до виготовлення технологічнооднорідної повторюваної номенклатури продукції, що має, як правило, вузьке або обмежене економічне призначення. При такій спеціалізації з'являється можливість використовувати, високопродуктивну спеціальну і спеціалізовану техніку, прогресивні масово- потокові методи організації виробництва, найбільш раціонально використовувати кваліфіковані кадри. На цій основі досягається найбільша продуктивність суспільної праці, підвищується економічна ефективність виробництва. Процес поглиблення заводської спеціалізації зводиться до підвищення технологічної однорідності виробництва шляхом постійного скорочення номенклатури продукції, що випускається.

Слід мати на увазі, що в промисловості кількість найменувань продукції, що випускається, значно більше, ніж число наявних підприємств, і номенклатура зростає невимірно швидше ніж число нових підприємств, що вводяться. У зв'язку з цим в цілому по підприємствах номенклатура продукції значно розширяється, що ускладнює можливості їх спеціалізації. Щоб задачі поглиблення заводської спеціалізації не вступали в суперечність з необхідністю розширення і оновлення номенклатури продукції, вони повинні розв'язуватися на основі розвитку стандартизації і уніфікації продукції та її складових частин, широкої типізації технологічних процесів. Це дозволяє порівняно швидко виготовляти продукцію різного призначення при одночасному підвищенні технологічної однорідності виробництв на підприємствах. Але головним направленням для подолання даного протиріччя є розвиток внутрішньозаводської спеціалізації.

Суть внутрішньозаводської спеціалізації полягає в тому, що технологічний процес виготовлення продукції розподіляється на операції, з яких однорідні ділянки і робочі місця зосереджуються на виробництві певних однорідних частин продукції в обсягах, що дозволяють найбільш ефективно використовувати високопродуктивну вузькоспеціалізовану техніку і прогресивні методи організації праці. Поглиблення внутрішньозаводської спеціалізації, що виражає процес одиничного розподілу праці на підприємствах, здійснюється шляхом широкої типізації технологічних процесів, впровадження групових методів обробки частин готової продукції і підвищення їх стандартизації і уніфікації; шляхом спеціалізації цехів, ділянок і робочих місць, процесів підготовки виробництва; спеціалізації або виділення зі складу підприємства допоміжних і обслуговуючих виробництв. Рівень спеціалізації робочих місць найбільш точно характеризує як внутрішньозаводську, так і заводську спеціалізацію.

Процес поглиблення спеціалізації промислового виробництва викликає постійне розширення виробничої кооперації. Спеціалізація і кооперація – взаємопов'язані і взаємодоповнюючі сторони єдиного процесу суспільного виробництва.

Кооперація в промисловості припускає встановлення тривалих виробничих зв'язків між галузями, підприємствами і підрозділами підприємств, які спільно виготовляють певну продукцію. Вона характеризується господарською самостійністю підприємств, постійністю зв'язків, певною рівномірністю поставок, вимагає урахування виробничо- технічних завдань замовника. Кооперація відрізняється від матеріально-технічного постачання, яке охоплює разові поставки сировини, матеріалів, палива і стандартних напівфабрикатів і виробів.

Кооперація в промисловості здійснюється:

 • – по-перше, шляхом встановлення постійних і тривалих зв'язків між основними підприємствами (галузями) і спеціалізованими заводами- суміжниками, що виготовляють певні закінчені частини такого продукту. Ці прямі виробничі зв'язки носять стійкий і економічно доцільний характер і забезпечують найефективніше використання економічних і технічних переваг спеціалізації. Вони сприяють більш швидкому освоєнню складних і нових виробів, скорочують тривалість технологічного циклу, підвищують завантаження обладнання, збільшують час користування виробничих спеціалізованих потужностей, а отже, збільшують продуктивність праці, економлять капітальні вкладення, знижують собівартість і підвищують рентабельність виробництва. Економічна ефективність кооперації в цьому випадку практично невід'ємна від економічної ефективності спеціалізації;
 • – по-друге, на базі якнайповнішого використання вільних виробничих потужностей на одних заводах (галузях) для задоволення потреб інших, які потерпають від недолік. В цьому випадку виробнича кооперація носить тимчасовий характер і знаходить широке використання в галузях промисловості, яким необхідно швидко освоїти випуск складної продукції. Такий напрям кооперації у ряді випадків не сприяє поглибленню спеціалізації, оскільки завантажує підприємство (галузь) не відповідною його профілю продукцією, розширює її номенклатуру, а отже, не завжди забезпечує поліпшення економічних результатів виробництва.

Розрізняють наступні форми спеціалізації промислового виробництва.

Предметна спеціалізація характеризує зосередження в галузі або на підприємстві випуск певного закінченого продукту. Ця форма набула широке поширення в галузях промисловості і має різні специфічні напрями стосовно кожної з них.

Подальше вдосконалення і поглиблення предметної спеціалізації в промисловості передбачає доцільну концентрацію певних готових виробів на можливо меншій кількості підприємств. Не дивлячись на широке розповсюдження, предметна спеціалізація має ряд недоліків, які не дозволяють значно підвищити економічний ефект від її впровадження. Один з серйозних недоліків полягає в тому, що на багатьох предметних спеціалізованих підприємствах виробничий процес організований за замкнутим циклом і включає дещо різнорідні заготівельні, оброблювальні, складальні, допоміжні виробництва тощо. Така комплексність предметно спеціалізованих підприємств виправдана і економічно ефективна при крупному, масовому випуску деяких видів продукції, за умови організації потокового виробництва із застосуванням спеціалізованого автоматичного обладнання і максимального його завантаження. В більшості ж випадків предметно спеціалізовані підприємства мають малопотужні різнорідні виробництва, в яких використовується малопродуктивна універсальна техніка, що обумовлює відповідно низькі економічні показники. На таких підприємствах високий рівень предметної спеціалізації не дає значного підвищення продуктивності праці, оскільки при цьому залишається невирішеною основна задача спеціалізації.

Подетальна спеціалізація характеризує процес зосередження виробництва на випуску окремих деталей, вузлів і агрегатів, що поступають надалі для комплектації готової продукції.

Оскільки подетальна спеціалізація забезпечує більш високий ступінь однорідності, ніж предметна, її поглиблення створює передумови для розвитку масового виробництва, а отже, і для широкого впровадження високопродуктивної техніки, прогресивних технологічних процесів і передових масово-потокових методів організації виробництва.

Прикладом подетально спеціалізованих виробництв в машинобудівній промисловості можуть бути цехи і ділянки з виготовлення коробок передач, шарикопідшипників, валів, спеціальних деталей тощо; заводи з виготовлення гідроапаратури, електроустаткування, карбюраторів, ресор; підшипників, поршнів тощо.

В швейній промисловості виділяються подетально спеціалізовані виробництва по виготовленню уніфікованих, стандартних і спеціальних деталей, уніфікованих і стандартних вузлів, а також, заготівок бортової прокладки, підкладки, кишень, рукавів тощо.

У взуттєвій промисловості спеціалізація здійснюється шляхом створення централізованого виробництва деталей низу і верху взуття, колодок.

Однією з основних форм спеціалізації промислового виробництва є також технологічна, або стадійна спеціалізація. Ця форма припускає спеціалізацію окремих операцій або стадій технологічного процесу. Технологічна спеціалізація, як і подетальна, є найпрогресивнішою, оскільки нерозривно пов'язана з організацією масово-потокового виробництва і використанням найпродуктивнішого спеціалізованого і автоматичного обладнання.

Прикладом підприємств, спеціалізованих за технологічним принципом, в машинобудуванні можуть служити ливарні, ковальсько-пресові, складальні заводи і цехи.

В промисловості все більший розвиток одержує спеціалізація допоміжних виробництв: інструментального, ремонтного, тарного тощо.

Ця, добре розвинута в усіх галузях економіки, суспільна форма організації виробництва відображає процес зосередження діяльності підприємства на виготовлення певної продукції або виконанні окремих видів робіт. Заведено виокремлювати кілька її об'єктних видів (див. табл. 2.1).

До предметно спеціалізованих відносять підприємства, що випускають

кінцеву, готову до споживання продукцію (тракторний завод, взуттєва чи кондитерська фабрика тощо);

До подетально спеціалізованих – підприємства з виготовлення окремих деталей (редукторів, гумотехнічних виробів, інтегральних схем тощо) та агрегатів і вузлів для комплектування готової продукції (двигуни, електроустаткування, будівельні конструкції);

До технологічно (стадійно) спеціалізованих – самостійні виробництва з виконанням окремих стадій технологічного процесу (ливарні, ковальсько- штампувальні, складальні заводи в машинобудуванні, прядильні та чаєфасувальні фабрики у легкій і харчовій промисловості тощо);

До функціонально спеціалізованих – ремонтні заводи, підприємства із виготовлення стандартної тари, машино-сервісні організації.

Спеціалізація підприємств є важливою передумовою неухильного підвищення ефективності їхньої господарської діяльності. Поглиблення й розвиток усіх видів спеціалізації підприємств звичайно супроводжується більш широким застосуванням прогресивної технології і високопродуктивного спеціалізованого устаткування, запровадженням комплексної механізації й автоматизації взаємопов'язаних виробничих дільниць.

Усе це сприяє ліпшому використанню всіх елементів процесу виробництва, про що свідчать такі приклади: кожний відсоток підвищення рівня предметної спеціалізації підприємств забезпечує зростання продуктивності праці на 0,4-0,5%; на підприємствах подетальної спеціалізації фондовіддача у 3-5 разів вища, ніж на великих предметно-спеціалізованих заводах і фабриках; питомі витрати на одну тонну кріпильних виробів (гайок, болтів, гвинтів тощо) на спеціалізованих заводах у 2,5-3 рази менші, ніж на підприємствах, що виготовляють таку продукцію у невеликих обсягах (лише для власних потреб) і використовують для цього універсальне устаткування.

Для характеристики рівня розвитку спеціалізації застосовують наступні

Галузева спеціалізація:

 • 1. Питома вага спеціалізованої галузі в загальному випуску даного виду продукції в країні (коефіцієнт охвату). Цей показник характеризує процес формування і рівень розвитку тієї або іншої галузі промисловості. Обчислений за різні періоди, він віддзеркалює динаміку розвитку спеціалізації галузі і підвищення її частки в загальному випуску відповідної продукції в країні.
 • 2. Питома вага основної (профілюючої) продукції в загальному випуску продукції галузі (коефіцієнт галузевої спеціалізації). Коефіцієнт охвату і коефіцієнт галузевої спеціалізації взаємно доповнюють один одного. З одного боку, вони показують, якою мірою спеціалізована галузь забезпечує загальну потребу в певній продукції, а з іншого, – яка частка продукції, не відповідає профілю цієї галузі.

Питома вага подетально і технологічно спеціалізованих підприємств (цехів) в загальному випуску продукції галузі. Показник може бути доповнений кількістю цих підприємств в галузі або кількістю подетально і технологічно спеціалізованих цехів, що поставляють заготівки, деталі, вузли, агрегати або певні частини виробів іншим підприємствам в порядку кооперації.

3. Частка окремих груп підприємств, спеціалізованих на виготовленні певних видів технологічно однорідної продукції, в загальному випуску продукції галузі. Цей показник дозволяє, виявити як в цілому рівень концентрації виробництва однорідної продукції, так і рівень розвитку предметної спеціалізації в галузі. Аналіз зміни частки окремих груп підприємств дозволяє встановити основні структурні зміни в галузі, відобразити розвиток виробництва прогресивних видів готової продукції.

Заводська спеціалізація:

 • 1. Питома вага основної (профілюючої) продукції в загальному випуску продукції підприємства (коефіцієнт заводської спеціалізації). При цьому профільною продукцією вважається та, на випуск якої запроектовано дане підприємство, або продукцію, що стабільно виготовляється протягом тривалого періоду часу в значних кількостях і для виробництва якої доцільно з максимальною віддачею використовувати встановлене устаткування і кваліфіковані кадри. Коефіцієнт заводської спеціалізації найбільш реально відображає процес поглиблення спеціалізації за умови високого ступеня технологічної однорідності продукції.
 • 2. Кількість груп, видів і типів виробів, що випускаються підприємством. Цей показник характеризує широту номенклатури або асортименту продукції, що випускається підприємством. Чим більш вузькою є номенклатура, тим вище ступінь однорідності виробництва. Обмеження або скорочення номенклатури продукції досягається також за рахунок підвищення рівня уніфікації і стандартизації складових її частин.

Внутрішньозаводська спеціалізація:

 • 1. Кількість деталеоперацій, що виконуються на одиницю технологічного обладнання або на одне робоче місце.
 • 2. Число найменувань деталей, що обробляються на одиниці технологічного обладнання.
 • 3. Середньозмінна частота переналагоджень, одиниці технологічного обладнання.

Показники внутрішньозаводської спеціалізації відображають безперервність і потік виробничого циклу, постійне і однорідне завантаження всіх видів технологічного обладнання, що використовується і робітників. Для вузькоспеціалізованих виробництв характерним є мінімальне значення даних показників, які в цьому випадку відображають не тільки рівень внутрішньозаводської, але й заводської і галузевої спеціалізації.

Для набору оптимального варіанту спеціалізації із всіх технічно можливих показників необхідно розрахувати порівняльну економічну ефективність окремих варіантів, тобто зпівставити очікуваний економічний ефект по кожному варіанту з витратами, необхідними для отримання ефекту.

Оптимальним буде варіант з якнайменшою сумою витрат. Основними

показниками економічної ефективності вибраного варіанту спеціалізації виробництва є:

 • • економія поточних витрат на виробництво продукції і її доставку споживачам;
 • • економія від зовнішньої спеціалізації;
 • • економія капітальних вкладень (повних і питомих);
 • • загальний економічний ефект (термін окупності, коефіцієнт ефективності, річний економічний ефект);
 • • рівень рентабельності виробництва.

Економія поточних витрат на виробництво продукції і доставку її споживачам, очікувана від наміченої спеціалізації і що досягається за рахунок зниження матеріаломісткості, трудомісткості і невигідних витрат, визначається порівнянням витрат до і після проведення спеціалізації:

(2.1)

де – умовно-річна економія поточних витрат від проведення спеціалізації, грн.;

і – повна собівартість одиниці продукції відповідно до і після проведення спеціалізації, грн.;

і – транспортні витрати по доставці готової продукції споживачу, що припадає на одиницю продукції, відповідно до і після проведення спеціалізації, грн.

При цьому собівартість одиниці продукції до проведення спеціалізації ( ) приймається по звітних калькуляціях підприємств, що виготовляли її в базисному році, після здійснення наміченої спеціалізації () – по плановій (проектній) калькуляції, а за відсутності проектних опрацьовувань собівартість розраховується укрупненим шляхом (наприклад, по кошторису витрат на виробництво, що включає чотири основні групи витрат: – річну суму витрат на основні і допоміжні матеріали, напівфабрикати та

комплектуючі вироби, грн.; – річний фонд заробітної платні робітників з урахуванням додаткової заробітної платні і відрахувань на соціальне страхування, грн.; Арічну суму амортизаційних відрахувань, грн.; – інші витрати, грн:

(2.2)

За відсутності даних про основні фонди, що використовуються, собівартість одиниці продукції після проведення спеціалізації може бути визначена укрупненим методом на основі віднімання з величини собівартості до проведення спеціалізації величин очікуваної економії по основних групах витрат на одиницю продукції: – очікуваної економії на матеріалах в

результаті проведення спеціалізації, грн.; – очікуваної економії заробітної платні робітників основного виробництва, грн.; – очікуваної економії загальновиробничих витрат, грн.:

(2.3)

У свою чергу, очікувана економія на випуск одиниці продукції на матеріалах м) утворюється (і відповідно розраховується) у разі, коли спеціалізація супроводжується упровадженням нової техніки і прогресивної технології, що змінює питомі витрати матеріалів на виробництво одиниці продукції, і визначається за формулою:

(2.4)

де і – питомі витрати різних видів матеріалів відповідно до спеціалізації і очікувані після спеціалізації на одиницю продукції, кг;

– ціни відповідних видів матеріалів, грн/кг;

п – число видів матеріалів, по яких міняються питомі витрати в результаті спеціалізації.

Розрахунок очікуваної економії заробітної платні на випуск одиниці продукції 3) проводиться за даними про зміну трудомісткості в результаті спеціалізації за формулою:

(2.5)

де і – середньооблікова чисельність робітників основного виробництва відповідно до спеціалізації і очікувана після проведення спеціалізації, осіб;

і – частка даної продукції в загальній вартості товарної продукції підприємства відповідно до спеціалізації і очікувана після проведення спеціалізації (в останньому році планового періоду);

- середньорічна заробітна платня одного робітника основного виробництва з нарахуваннями на соціальне страхування до спеціалізації, грн.;

і – річний випуск даної продукції на підприємстві відповідно до спеціалізації і очікуваний після спеціалізації (в останньому році планового періоду), шт.

Розрахунок очікуваної економії загальновиробничих витрат на випуск одиниці продукції Н) визначається по наближеній залежності, що враховує їх економію при зростанні обсягу виробництва, за формулою:

(2.6)

де – річна сума умовно-постійної частини загальновиробничих витрат до спеціалізації, грн.

Економія від зовнішньої спеціалізації (передача на інші спеціалізовані підприємства виготовлення заготівок, деталей, вузлів, агрегатів тощо) – визначається за формулою:

(2.7)

де C – повна заводська собівартість окремого виробу (деталі, вузла тощо), переданого для виготовлення на спеціалізовані підприємства;

Ц – оптова ціна, по якій цей виріб поступатиме від спеціалізованого підприємства;

Т – транспортні витрати, що приходяться на одиницю виробу;

п – кількість виробів, вперше одержувана по кооперації в планованому році.

Економічну ефективність спеціалізації необхідно розраховувати з урахуванням чинника часу, тобто визначати як економію від більш швидкого здійснення спеціалізації, так і величину втрат від тривалих термінів її здійснення.

Економічна ефективність вибраного оптимального варіанту спеціалізації визначається як відношення економії від зниження собівартості спеціалізованої продукції до суми необхідних для її досягнення капітальних вкладень. Якщо одержана при цьому величина терміну окупності менше нормативної, то намічені заходи щодо вдосконалення і поглиблення спеціалізації є економічно ефективними, якщо ж більше – то дані заходи не можуть бути прийняті до здійснення зважаючи на їх неефективність.

Для отримання більш повної характеристики ефективності спеціалізації використовуються також і додаткові показники: збільшення обсягу виробництва продукції, підвищення продуктивності праці, кількість обладнання і виробничих площ, що вивільняються, поліпшення використання основних фондів, зменшення браку, підвищення якості продукції тощо. Випуск продукції підвищеної якості значно підвищує економічну ефективність спеціалізації, оскільки окрім ефекту у виробництві досягається і взаємопов'язаний економічний ефект у споживачів, що знижує витрати суспільно необхідної праці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >