< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Конверсія

Конверсія як форма організації виробництва характеризує істотне (іноді повне) перепрофілювання частини або всього виробничого потенціалу підприємства на виробництво іншої продукції під впливом докорінної зміни ринкового середовища чинників розвитку економіки.

За сучасних умов в Україні йдеться передовсім про необхідність прискореного перепрофілювання підприємств військово промислового комплексу у зв'язку з різним скороченням загальногосподарської потреби в його продукції. Конверсія підприємств цього комплексу має здійснюватися за національними програмами (в Україні таких програм розроблено понад 500) з виділенням трьох загальних пріоритетів:

Перший – устаткування для виробництва продуктів харчування;

Другий – медична та інша техніка для охорони здоров'я людини;

Третій – товари масового споживання.

При цьому передбачається організувати виробництво також інших видів цивільної продукції з урахуванням потреби в ній та реальних можливостей комплексу.

Кооперування виробництва

Кооперування є формою виробничих зв'язків між підприємствами, що спільно виготовляють певний вид кінцевої продукції. Воно органічно пов'язане з розвитком спеціалізації виробництва, характеризується відносною сталістю та стійкістю зв'язків між виробництвами, необхідністю дотримання підприємствами – суміжниками відповідних техніко-технологічних вимог головних підприємств з випуску готових до споживання виробів.

Окрім наведених у таблиці об'єктних видів кооперування, у практиці господарювання існує ще один специфічний різновид виробничих зв'язків, побудований на використанні тимчасово вільних (недозавантажених) виробничих потужностей підприємств; він однак, не зумовлюється спеціалізацією виробництва і тому часто має випадковий характер. Економічне значення цього виду виробничого кооперування полягає в тім, що воно служить важливим чинником поліпшення використання потужностей і персоналу на одних підприємствах і ліквідації вузьких місць на інших.

Відповідно до існуючих форм спеціалізації розрізняють наступні форми кооперації:

Агрегатна кооперація полягає в тому, що між головним підприємством і підприємствами-суміжниками встановлюються виробничі зв'язки по поставках першому для повної комплектації готової продукції певних агрегатів (моторів, електродвигунів, компресорів, електрообладнання тощо). Ця форма набула широке поширення в машинобудівних галузях: автомобільній промисловості, тракторному і сільськогосподарському машинобудуванні тощо.

Подетальна кооперація зводиться до встановлення виробничих зв'язків між окремими підприємствами-суміжниками, спеціалізованими на виготовленні певних деталей і вузлів, і головними заводами, спеціалізованими на випуску готової продукції.

Технологічна, або стадійна кооперація – одне підприємство поставляє іншому певні напівфабрикати (поковки, штамповки) або виконує окремі операції.

Основними формами кооперації залежно від територіальної ознаки є внутрішньорайонне і міжрайонне. Внутрішньорайонна кооперація передбачає встановлення виробничих зв'язків між підприємствами, розташованими на території одного економічного району (республіки). Воно сприяє скороченню перевезень і транспортних витрат, забезпечує безперебійність і оперативність поставок, робить підприємство більш незалежним від впливу транспортного чинника.

Міжрайонна кооперація охоплює виробничі зв'язки підприємств, які розміщені в різних економічних районах (республіках). – Основними формами кооперації, з погляду галузевої підпорядкованості підприємств, є галузева і міжгалузева кооперація.

Для характеристики рівня кооперації виробництва по окремих підприємствах, галузям і районам застосовують наступні показники, які одночасно відображають і процес спеціалізації: питома вага в собівартості продукції, що випускається, напівфабрикатів і комплектуючих виробів, одержуваних по кооперації зі сторони, – коефіцієнт кооперації (цей показник може бути розрахований і по окремих видах напівфабрикатів і комплектуючих виробів); питома вага деталей, одержуваних по кооперації, в загальній кількості деталей, використаних в продукції, що випускається; кількість підприємств, з якими здійснюється кооперація; питома вага внутрішньорайонних і міжрайонних кооперованих поставок в загальній вартості всіх поставок; абсолютний обсяг і вартість всіх перевезень по кооперації, у тому числі внутрішньорайонних і міжрайонних; середня відстань перевезень кооперованих поставок; питома вага галузевих і міжгалузевих поставок в загальній сумі всіх поставок тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >