< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ієрархічні системи планування

Перш ніж закінчити цей розділ, важливо відзначити, що агрегатне планування і дезагрегування є достатньо складними задачами ухвалення рішень. Математичні і евристичні моделі, в яких здійснюється спроба врахувати всі сторони проблем, стають дуже складними, щоб ними користувалися менеджери на практиці.

Ієрархічні системи планування представляють підхід розділення процедури ухвалення рішень, що використовується спеціалістами з логістики. З рис. 12.3 витікає, що вищий рівень менеджерів з логістики розробляє стратегічні рішення, наприклад, скільки моделей автомобілів повинен виготовляти кожний із заводів компанії. Вони не повинні вирішувати питання про типорозміри і кількість кожної з моделей, що випускається, на кожному із заводів. Це завдання відноситься до рівня тактичних рішень, які приймаються заводськими менеджерами з логістики середнього рівня. Заводський менеджер з логістики повинен вирішити питання, скільки виготовити і продати, скільки зберегти на складі готової продукції (сезонний попит) і скільки робітників найняти або звільнити. Операційне ухвалення рішень здійснюється на виробничому рівні начальниками цехів, які визначають детальне планування виробництва. Цей ієрархічний підхід, який повинен включати і зворотний зв'язок, може і не забезпечити оптимальне рішення, але він дозволяє краще і більш оперативно управляти виробничим процесом, ніж за допомогою оптимізації формалізованих методів складної динамічної системи.

Основою для розрахунку потреби в ресурсах слугують:

По-перше, планово-виробничі завдання, завдання по капітальному будівництву, потреби в ресурсах на ремонтно-експлуатаційні потреби, побутове обслуговування населення, швидке обслуговування населення, науково-дослідні роботи і роботи по механізації і автоматизації виробничих процесів і впровадженню передової технології.

По-друге, науково-технічні прогнози, що передбачають необхідність раціонального використання матеріальних ресурсів з урахуванням зміни їх структури, заміні дефіцитних матеріалів менш дефіцитними, всебічне використання наявних внутрішніх резервів, місцевих видів сировини, ресурсів вторинної сировини і відходів.

По-третє, прогресивні, технічно обгрунтовані норми і нормативи витрати матеріальних ресурсів і завдання шодо їх постачання.

І, останнє – економічно обґрунтовані норми запасів.

Ієрархічний процес планування

Рис. 12.3. Ієрархічний процес планування

Потреба в матеріальних ресурсах на виробництво промислової продукції розраховується виходячи з плану випуску цієї продукції, зведених норм витрат і планованої зміни рівня виробничих запасів.

Правильна розробка балансу обладнання є одним з найважливіших

питань в плануванні. Тут, особливо у визначенні зведеного балансу обладнання, є істотні недоліки, перш за все через відсутність науково обґрунтованої методики визначення потреби в обладнанні. Тому розробка такої методики є вельми актуальною: наявність її дозволить повніше і раціональніше використати обладнання і ґрунтовніше визначати плани його виробництва і розподілу.

Потреба в обладнанні і машинах обумовлена: запланованим обсягом робіт, комплектацією виробництва обладнанням, що передбачається планом, новим капітальним будівництвом і реконструкцією підприємства, заміною зношеного устаткування тощо.

Забезпечення машинами запланованого обсягу робіт є важливою статтею балансу обладнання. Потреба у вантажних автомобілях визначається обсягом автоперевезень і наявністю парку автомобілів, в тракторах і сільськогосподарській техніці, в тепловозах і електровозах, в будівельно- дорожніх машинах і багато чому іншому.

Забезпечення потреб комплектації виробництва машинобудівної продукції машинами і комплектуючими виробами – першочергова задача. Потреба в них визначається виходячи з наміченого на планований період обсягу виробництва комплектної машинобудівної продукції і норм витрат комплектуючих виробів на одиницю готової продукції. При цьому враховуються залишки як комплектований, так і комплектуючих виробів.

Важлива задача при визначенні потреби в обладнанні – забезпечення новобудов. Основним документом є технічний проект будівництва, в якому указуються тип обладнання і його кількість.

Наступна стаття потреби – заміна зношеного обладнання на підставі амортизаційних термінів служби, висновків комісії про недоцільність подальшого його відновлення, графіків підприємств заміни фізично і морально застарілого обладнання – обґрунтовується розрахунками економічної ефективності.

При визначенні потреби в обладнанні в натуральному і вартісному оцінюванні необхідно враховувати обсяги мобілізації складських залишків невстановленого обладнання. Потреба в обладнанні і машинах повинна бути визначена по кожному фондоотримувачу у відповідності із засобами, що є у споживачів для його придбання за всіма джерелами фінансування.

Плани матеріально-технічного постачання є невід'ємною складовою частиною планів розвитку галузей народного господарства, промислових і виробничих об'єднань і підприємств. План матеріально-технічного постачання підприємства складається з двох частин: матеріальних балансів і планів розподілу матеріальних ресурсів.

По характеру визначених економічних зв'язків баланси можуть бути міжгалузевими, галузевими і територіальними. Територіальні баланси використовуються для вивчення розміщення продуктивних сил і раціоналізації міжрайонних транспортно-економічних зв'язків.

Разом з розробкою матеріальних балансів для конкретних видів продукції розробляються також комплексні матеріальні баланси. У їх числі слід зазначити баланс палива, що включає вугілля, мазут, природний газ, торф, дрова тощо, баланс всіх видів труб, баланс лісових матеріалів тощо.

Для ув'язки плану матеріально-технічного постачання з вартісними показниками плану, матеріальні баланси складаються у вартісному або в натурально-вартісному видах.

В матеріальних балансах ресурси продукції зіставляються з даними звітного періоду. Це дозволяє оцінювати відхилення в структурі споживання.

Іншим основним документом планування матеріально-технічного постачання є план розподілу.

Плани розподілу складаються на кожний вид продукції, включеної в ту або іншу номенклатуру плану матеріально-технічного постачання. Необхідно відзначити, що по прокату чорних металів, трубам, будівельним і лісовим матеріалам, обладнанню і машинам, кабельним і деяким іншим виробам складають два розподіли: на виробничо-експлуатаційні потреби і капітальне будівництво. По вугіллю, нафтопродуктам, багатьом хімікатам, целюлозно-паперовій продукції, промисловим і продовольчим товаром складається єдиний план розподілу. По деяких видах продукції виробничо-технічного призначення плани розподілу складають, особливо для сільського господарства, для комплектації продукції машинобудування, науково- дослідних робіт.

Подальше поліпшення планування матеріально-технічного постачання пов'язане з розширенням прямих і тривалих господарських зв'язків між підприємствами, об'єднаннями і розвитком оптової торгівлі. Це розширить ініціативу підприємств і об'єднань у виборі раціональних господарських зв'язків, сприятиме економії матеріальних ресурсів, поліпшенню роботи і скороченню апарату працівників, зайнятих постачанням.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >