< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Спеціальні методи у соціальній роботі

Спеціальні наукові методи – це специфічні способи пізнання і перетворення окремих областей реального світу, властиві тій чи іншій конкретній системі знань. Наприклад, в соціології – метод соціометрії, в математиці – кореляційний аналіз і т.д. Всі ці методи після відповідної трансформації використовуються у вирішенні проблем соціальної роботи.

Ані у вітчизняній, ані в зарубіжній практиці немає єдиного визначення щодо спеціальних методів, прийомів наукового дослідження. Одну і ту саму систему дій деякі автори називають методом, інші – технікою, треті – процедурою або методикою, а іноді – методологією [105, с.244].

Так, в соціології (В.А. Ядов) пропонується наступне розкриття цих термінів: метод – основний спосіб збору, обробки та аналізу даних; техніка – сукупність спеціальних прийомів для ефективного використання того чи іншого методу; методика – сукупність технічних прийомів, пов'язаних з даним методом, включаючи приватні операції, їх послідовність і взаємозв'язок; процедура – послідовність всіх операцій, загальна система дій і способів організації дослідження.

Наприклад, при вивченні громадської думки соціолог використовує як методу збору даних анкету. Далі, в силу різних причин, він частину питань формулює у відкритій формі, а частину – в закритій. Ці два способи утворюють техніку даного анкетного опитування. Анкетний лист, тобто інструмент для збору первинних даних, і відповідна інструкція респонденту утворюють в нашому випадку методику.

У професійній діяльності соціального працівника метод є способом дії, він як би опосередковує мету і результат, служить з'єднанню наміченої мети із засобами її досягнення, прокладає найбільш плідний шлях до успіху.

Завдяки науковим дослідженням фахівці-практики можуть дізнатися, чи працюють їхні методи, чи досягають мети програми. Дослідження може проводитися самими соціальними працівниками або іншими фахівцями (наприклад, соціологами), але соціальні працівники як професіонали все більше усвідомлюють значення проведення дослідження своїми власними силами. Дослідження допомагає встановити, які типи практичного втручання і за яких обставин найбільш ефективні [105, с. 239].

Методи соціальної роботи постійно розвиваються, збагачуються, вдосконалюються. Вони знаходяться в тісній взаємодії з формами соціальної роботи. Однак їх не можна ототожнювати, як це часто буває в практичній роботі, а іноді і в наукових публікаціях.

Якщо метод є шлях, спосіб досягнення мети та вирішення завдання, то форма виступає способом організації змісту роботи, поєднання певних функцій роботи. Завдяки формам роботи методи наповнюються конкретним змістом, висловлюючи суттєві зв'язки і відносини соціальної роботи.

Взаємопов'язаний характер соціальних, економічних, психологічних, педагогічних, юридичних проблем вимагає і комплексного їх вивчення. При цьому необхідно не злиття, а кооперація різних наук (гуманітарних і природничих). Необхідна не проста, а складна кооперація наук, заснована на міжпредметному поділі праці. Тому методи теорії, методики і технології соціальної роботи постійно збагачуються сучасним науковим апаратом і методами дослідження, широко вживаними в інших науках.

Разом з тим використання в соціальній роботі даних суміжних наук пов'язано з певними труднощами.

По-перше, запозичені ідеї і дані не завжди синтезовані і адаптовані до нових потреб знання.

По-друге, деякі ідеї запозичуються у спрощеному варіанті і часом практично фальсифікуються в процесі їх пристосування.

По-третє, нерідко буває, що соціальні працівники оперують конкретними даними чи ідеями інших наук, які насправді вже застаріли або, навпаки, перебувають у стадії становлення та апробації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >