< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація фондових ринків

Сучасний фондовий ринок є складною поліструктурною системою, що може бути класифікована за різними критеріями (рис. 1.9).

1. Залежно від стадії обігу цінних паперів розрізняють первинний і вторинний фондові ринки.

Первинний фондовий ринок це ринок перших та повторних емісій цінних паперів, на якому здійснюється їхнє початкове розміщення серед інвесторів та початкове вкладення капіталу в різні галузі економіки. Розміщення цінних паперів – це відчуження цінних паперів їх першими власниками шляхом укладання цивільно-правових угод на узгоджених з емітентами умовах у формі відкритої або закритої підписки, аукціону, інвестиційного конкурсу, розподілу серед акціонерів, конвертації тощо. Крім організації випуску цінних паперів в обіг, а саме емісії та продажу цінних паперів нового випуску емітентами (підприємствами або урядовими чи муніципальними структурами) та придбання їх першими власниками (інвесторами), первинний фондовий ринок забезпечує державну реєстрацію випуску та обліку цінних паперів, визначення їхньої ринкової вартості, оцінювання інвестиційного ризику тощо.

На первинному ринку відбувається відкрите (публічне) та закрите (приватне) розміщення цінних паперів. Публічне розмі-

щення здійснюється за встановленою законом процедурою, під час якої цінні папери реєструються Комісією з цінних паперів, яка висуває досить жорсткі вимоги щодо показників фінансово- господарської діяльності емітента і видає свідоцтво про реєстрацію емісії.

Приватне розміщення – це розміщення цінних паперів шляхом їх безпосередньої пропозиції заздалегідь визначеному колу осіб, що не передбачає реєстрації в Комісії з цінних паперів. Слід взяти до уваги, що приватно розміщені цінні папери є менш привабливими для інвесторів внаслідок їх низької ліквідності та високої ризикованості.

Таким чином, головна функція первинного фондового ринку полягає в мобілізації нових капіталів. Основні суб'єкти цього ринку – емітенти та інвестори. Водночас його активними учасниками є інвестиційні фонди, фінансові компанії, комерційні банки та інші посередники, які займаються купівлею-продажем цінних паперів. Зокрема, інвестиційні та комерційні банки, брокерські фірми та інвестиційні фонди (андеррайтери) надають послуги з розміщення первинної емісії цінних паперів (андеррайтингу).

Розділ IV

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >