< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вплив властивостей ґрунту на надходження радіонуклідів у рослини

Порівняння накопичення радіонуклідів з водних розчинів і фунтів свідчить, що внаслідок сорбції радіонуклідів твердою фазою фунту зменшується їх абсолютне надходження до рослинності. Так, ступінь накопичення радіонуклідів у рослинності з поглинанням з водних розчинів зменшується у ряду: Cs > Sr > Се > Ru > Zr. З внесенням розчинних форм ізотопів у фунт перехід Sr до фітомаси зменшується в середньому в 20 разів, Cs і Се – в 100–1000 разів.

Серед фізико-хімічних властивостей фунтів відомі десятки параметрів, які впливають на перехід радіонуклідів з фунту в рослини. Вплив фунту виявляється у зниженні біологічної рухливості радіонуклідів зі збільшенням вмісту обмінних катіонів, органічної речовини, фізичної глини і мулу, мінералів монтморилонітової групи, ємності поглинання. Спрямованість дії кислотності, карбонатності і вологості фунтів залежить від фізико-хімічних властивостей pH. У кількісному відношенні вплив різних властивостей фунтів виявляється в різному ступені. Для більшості радіонуклідів накопичення їх у рослинності може змінюватися в 10–20, а для деяких – до 100–200 разів. Наприклад, чорноземи характеризуються підвищеним вмістом фізичної глини, мулу, гумусу, обмінних катіонів, високою ємністю поглинання, переважанням мінералів монтморилонітової фупи. Дерново-підзолисті ґрунти містять невелику кількісь поживних речовин, мають невисоку обмінну ємність, низький pH, малий вміст гумусу. В зв'язку з цим виявляється залежність між інтенсивністю надходження радіонуклідів у рослинність і типом фунту. Накопичення радіонуклідів рослинами знижується в ряду фунтів: алювіально-шаруваті, дерново-підзолисті, сірі лісові, сіроземи, каштанові, чорноземи (табл. 5.6, 5.7) [192, 421].

Ємність катіонного обміну (ЄКО) і вміст обмінних катіонів характеризують здатність фунту до сорбції катіонів. Радіонукліди, сорбовані в фунті за обмінним типом, найбільш доступні для рослин. Міцність сорбції тим

Таблиця 5.6

Коефіцієнти накопичення MSr вівсом і горохом з ґрунтів різних типів (вегетаційний дослід)

Ґрунт

Овес

Горох

солома

зерно

вегетативні органи

зерно

Дерново-підзолисті ґрунти

Супіщаний

11,5

0,56

18,0

0,46

Середньосуглинистий

3,8

0,15

8,7

0,22

Чорноземи

Звичайний

2,0

0,12

5,7

0,17

Південний

0,7

0,05

2,0

0,04

Вилужений

1,2

0,04

3,3

0,08

Карбонатний

0,9

0,05

2,6

0,06

Таблиця 5.7

Коефіцієнти накопичення 137Cs для урожаю вівса з ґрунтів різних типів (вегетаційний дослід)

Ґрунт

Солома

Зерно

Дерново-підзолисті ґрунти

Супіщаний

0,35

0,21

Середньосуглинистий

0,14

0,11

Чорноземи

Звичайний

0,03

0,01

Вилужений

0,12

0,06

вища, чим вища ЄКО. Сума обмінних катіонів (ΣΕ) та ЄКО у ґрунті змінюються залежно від реакції середовища, складу органічних і мінеральних компонентів, природи глинистих мінералів. Збільшення лужності ґрунтів сприяє зростанню їхньої ємності поглинання. Унаслідок високої поглинальної здатності гумусових кислот (до 4000–9300 моль • кг1), а також монтморилоніту (700–1750 моль • кг1) ґрунти, які містять велику кількість органічної речовини і мінералів монтморилонітової групи, відрізняються звичайно найбільшою ємністю поглинання (чорноземи). Ці ґрунти характеризуються найміцнішою сорбцією радіонуклідів і мінімальною їх рухливістю [237].

Механічний і мінеральний склад ґрунтів. У ґрунтах одного типу залежно від гранулометричного складу накопичення радіонуклідів рослинами може змінюватися до 10 разів (табл. 5.8). Зі зменшенням розміру гранулометричних фракцій підвищується вміст в них гумусу, ΣΕ та ЄКО. Крім того, відмінність властивостей гранулометричних фракцій пояснюється особливостями мінерального складу. Переважними мінеральними фракціями дрібного піску і крупного пилу є кварц і польові шпати, в середньому і дрібному пилу збільшується вміст слюд і гідрослюд. У мулистій фракції переважають слюди, гідрослюди і мінерали монтморилонітової групи.

Таблиця 5.8

Вплив гранулометричного складу дерново-підзолистого ґрунту на надходження 137Cs в урожай вівса (вегетативний дослід) [192]

Ґрунт

Гранулометричні фракції, %

Кн

< 0,01 мм

< 0,001 мм

солома

зерно

Супіщаний

17,7

4

0,35

0,21

9,6

3,5

0,74

0,5

16,6

5,7

1,1

0,65

Середньосуглинистий

34,8

11,7

0,14

0,11

35,1

9,3

0,29

0,18

38,0

14,1

0,11

0,08

Важкосуглинистий

39,6

12,4

0,23

0,07

Легка глина

65,4

16,1

0,74

0,66

Таблиця 5.9

Вплив мінерального складу ґрунтів на накопичення 137Cs пасовищною рослинністю*

Ґрунт

Мінерали

Кн

Білорусько-Українське Полісся

Торф'яно-болотний піщаний

Глинисті мінерали відсутні

16

Мещерська низовина

Перегнійно-торф'яно-глейовий

Гідрослюди

2,2

Алювіальний заплавний

Гідрослюди і монтморилоніт

0,2

* Copг - 2,4 %.

Мінеральна частина ґрунту становить 55–97 % маси ґрунту. В ґрунті наявні як первинні матеріали – скелетні і крупнопіщані частинки, так і вторинні – переважно в глинистих і колоїдних фракціях, які відрізняються високою здатністю поглинання, що зумовлює зниження переходу радіонуклідів у рослини.

Необмінне поглинання глинистими мінералами зменшує доступність деяких радіонуклідів для біологічного накопичення. Це чітко простежується під час зіставлення інтенсивності поглинання 137Cs рослинами в умовах Білорусько-Українського Полісся на ґрунтах з практично однаковим вмістом органічної речовини, але різного мінерального складу. За даними табл. 5.9, наявність у ґрунтах гідрослюд приблизно у 8 разів зменшує накопичення 137Cs пасовищною рослинністю, а монтморилоніту – у 80 разів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >