< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Органічна речовина ґрунту

Для більшості радіонуклідів підвищення вмісту гумусу в ґрунті знижує перехід у рослинність. Поведінка радіонуклідів пов'язана з присутністю гумінових кислот (ГК) і ФК. Здатність ГК адсорбувати іони, створювати міцні складні комплекси з радіонуклідами впливає на сорбцію і надходження до рослин. У вегетаційних дослідах порівнювалася доступність для рослин 137Cs і 90Sr при внесенні їх у кварцовий пісок у вигляді металоорганічних комплексів з Н+-формами ГК і ФК та у вигляді простих солей (хлоридів радіонуклідів). Кн 90Sr в іонній формі в 2,4-4,4 раза вищий, ніж з органо-мінеральних комплексів, при цьому доступність 90Sr з фульвату удвічі вища, ніж з гумату [237]. Органічні комплекси 137Cs також менш доступні рослинам порівняно з іонною формою, причому фульват цезію в 1,3 раза доступніший за гумат. На доступність трансуранових нуклідів для рослин помітно впливає утворення сполук хелатного типу, які характеризуються високою мобільністю.

Кислотність ґрунтів

Кислотність неоднозначно впливає на рухомість радіонуклідів у ґрунтах. Зі збільшенням кислотності підвищується інтенсивність надходження 137Cs і 90Sr до рослин. Зі збільшенням pH 59Fe, 60Со, 65Zn і 115mCd переходять з іонної форми до різних гідролізних і комплексних сполук, що знижує їх доступність для рослин. Результати вегетаційних дослідів з водною культурою свідчать, що максимальне поглинання нуклідів спостерігається за pH розчину, близького до нейтрального (табл. 5.10). Зі зміною pH від 4 до 8,5 накопичення 90Sr, l37Cs і 106Ru рослинами змінюється в 2–4 рази. Поглинання 144Се при цьому зменшується в 10–100 разів у зв'язку з гідролізом і осадженням мікрокількостей 144Се.

Таблиця 5.10

Поглинання радіонуклідів 10-денними проростками рослин, тис. імп./хв на 1 г сухої речовини [192]

pH розчину

Горох

Пшениця

90Sr

137Cs

106Ru

144Се

90Sr

106Ru

144Се

4,0

50

68,3

2,2

20,1

260

1,3

7,5

5,5

397

177

4,1

7,3

401

0,9

5,8

7,0

414

235

2,0

0,1

354

0,3

0,7

8,5

393

129

1,2

0,2

315

0,5

Вологість ґрунтів. Дані стосовно ролі ґрунтової вологи в міграції радіонуклідів у системі ґрунт–рослини суперечливі. За різних режимів зволоження може практично не змінюватися коефіцієнт накопичення радіонуклідів рослинами, але може зростати інтенсивність винесення радіонуклідів унаслідок збільшення рослинної біомаси. Вплив вологості ґрунтів на рухомість радіонуклідів залежить від властивостей ґрунтів і біологічних особливостей рослин.

Розподіл радіонуклідів по ґрунтовому профілю в межах шару ризосфери впливає на інтенсивність їх надходження до рослинності. У перший період випадіння на ґрунтово-рослинний покрив з повітря вони локалізуються у верхній частині ґрунту. Багато радіонуклідів характеризуються слабкою рухливістю протягом тривалого періоду і знаходяться в шарі 0–5 см. Найінтенсивніше радіонукліди переходять у рослини у разі зосередження в лучній дернині. Так, у 1-й рік після внесення 90Sr у дернину вміст його в рослинах був у 2–8 разів більший, ніж на 3-й рік [207]. Рівномірне розташування радіонуклідів в орному шарі знижує інтенсивність їх переходу до рослин [256].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >