< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Властивості ҐПК, що визначають міграційні властивості радіонуклідів у ландшафтах забруднених територій

Для визначення фізико-хімічних властивостей ҐПК, які безпосередньо впливають на міфацію радіонуклідів у биогеоценозах, було виконано кореляційний аналіз значень вмісту продуктів поділу, мікро- та макроелементів у фунтах науково-дослідних полігонів ЗВіЗБ(о)В, фунтових витяжках, лучній рослинності, фізико-хімічного і мінерального складу фунтів, коефіцієнтів накопичення радіонуклідів і стабільних елементів у фітомасі, кінетичних констант швидкості мобілізації і фіксації радіонуклідів. Порівняння проводили для опосередкованих 5-сан- тимефових шарів фьох дерново-підзолистих і трьох торф'яно-болотних фунтів полігонів Копачі і Чистогалівка.

Утворення водорозчинних і обмінних форм 137Cs і 90Sr у фунті визначається його основними педохімічними характеристиками: гідролітичною кислотністю, сумою обмінних основ, кількістю органічного вуглецю і обмінного хлору. Підвищення значень цих характеристик може призвести до збільшення швидкості мобілізації радіонуклідів.

Підвищення кількості обмінного Mg в фунтах і величини pH сольової витяжки має уповільнювати процеси мобілізації радіонуклідів. Виходячи з результатів досліджень, Mg займає окреме місце у ҐПК. Будучи однією зі складових суми обмінних основ, він відіграє роль, протилежну іншим складовим. Тому це питання потребує окремого розгляду.

Здатність обмінного Mg впливати на сорбційні властивості глинистих мінералів відома з середини XX ст. [365, 388]. Присутність іонів Mg навіть у незначній кількості різко підвищує сорбційні здатності смектиту, палигорскіту та інших мінералів [430]. Тривала витримка бентоніту в морській воді зумовлює кількісне заміщення іонообмінних центрів Mg [410]. Іони Mg стабілізують Структуру набухлих глинистих мінералів, як то монтморилоніту, створюючи гідроксомагнієві прошарки [435]. Підвищення вмісту обмінного Mg знижує інфільфаційні властивості ґрунтів, збільшує поверхневу герметизацію та еродованість. Відношення Ca/Mg визначає дисперсність фунтових глинистих мінералів. Його використовують як індикатор флокуляції глин, що зумовлено більшим радіусом гідратації іонів Mg, ніж Са [386]. Іони Mg спричинюють диспергування фунтових глин: як диспергент обмінний Mg потужніший за Са і Na [373, 417–419, 437]. З наведених даних можна дійти висновку, що іони Mg сприяють зниженню міграційної здатності радіонуклідів у фунтах завдяки властивості підвищувати сорбційну здатність фунтових мінералів.

Відношення кількості обмінного кальцію до його валового вмісту (Ca(e)/Ca(s)) та обмінного калію до обмінного кальцію (К(е)/Са(е)) поряд із валовим вмістом радіонуклідів у фунті визначають утворення обмінних форм.

Зменшення обмінних форм калію і кальцію в ґрунтах має уповільнювати процес утворення обмінних форм радіонуклідів, а зменшення співвідношення обмінного калію до валового (K(e)/K(s)) – процес утворення водорозчинних форм 90Sr.

Вміст радіонуклідів у рослинності визначається як валовим вмістом їх у ґрунті, так і кількістю мобільних форм. Високі позитивні коефіцієнти кореляції (0,8-0,9) установлені між основними педохімічними характеристиками і вмістом радіонуклідів у рослинності. Підвищення гідролітичної кислотності, суми обмінних основ, кількостей органічного вуглецю і обмінного хлору може призвести до підвищення накопичення радіонуклідів рослинністю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >