< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Коефіцієнт геохімічного переходу в системі ґрунт – рослинність

Незважаючи на визначену низку педохімічних параметрів, що впливають на міграційну здатність радіонуклідів у біогеоценозах, з вище- викладеного неможливо дійти однозначного висновку про закономірності накопичення радіонуклідів рослинністю в різних ландшафтно-геохімічних умовах. Навіть для одного виду в межах однотипних ландшафтів коефіцієнт накопичення змінюється у 40 разів. Це визначило необхідність аналізу коефіцієнтів, використовуваних для оцінки міграції радіонуклідів у системі ґрунт–рослинність.

Загальноприйняті параметри переходу радіонуклідів у системі ґрунт– рослинність розраховують за співвідношенням питомої активності повітряно-сухої н (5.8)) чи обзоленої (КБП (5.9)) біомаси (акцептора) і питомої активності чи щільності забруднення (Кп(5.10)) ґрунту (донора):

(5.8)

(5.9)

(5.10)

де Кн, КБП, Кп – коефіцієнти накопичення, біологічного поглинання та переходу відповідно; Aр, Аз – питома активність повітряно-сухої та обзоленої рослинності; Ап ψΓ – питома активність і щільність забруднення ґрунту відповідно.

При цьому свідомо не враховується співвідношення між масою біомаси, що при висушуванні губить до 90 % маси, а при обзолюванні – у 20 разів більше, її продуктивністю, що для типових лучних екоценозів Українського Полісся становить 0,1-0,6 кг/м2, вологістю ґрунту та його масою. Наприклад, маса 1-сантиметрового шару 1 м2 дерново-підзолистого ґрунту становить 8–25 кг (залежно від глибини ґрунтового горизонту). Відомо, що ризосфера охоплює 10–20-см шар, тобто рослинність, зібрана з площі 1 м2, має зону кореневого живлення, яка відповідає щонайменше 200 кг ґрунту, а 1 кг сухої біомаси – 400–500 кг ґрунту. Тож значення Кю не кажучи вже про КБП, часто перевищують одиниці, десятки, навіть сотні, тобто акцептор поглинає забруднювача більше, ніж міститься у донорі, що некоректно з позиції фізичного смислу.

Такий підхід виправдано для вивчення видових радіобіологічних закономірностей накопичення. На радіаційно забруднених територіях переважає груповий механізм накопичення. Тому для оцінки потоків радіонуклідів у системі ґрунт–рослинність В.В. Долін ввів коефіцієнт геохімічного переходу або поглинання (КГП), що являє собою відношення вмісту радіонукліда в рослинності, зібраній з 1 м2 ґрунту, ψρ до щільності забруднення цієї самої площі (5.11) [92, 102, 108, 376, 378]:

(5.11)

Ця величина автоматично враховує продуктивність біомаси для оцінки потужності потоку на основі балансових розрахунків.

Абсолютні значення КГП на 2–3 порядки нижчі за коефіцієнт накопичення, що свідчить про незначне винесення радіонуклідів біогенним потоком [2, 92, 102, 105].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >