< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВИДИ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ

Інноваційна стратегія: сутність, види

Більшість економістів- аналітиків дійшли висновку, що вихід із кризи буде пов'язаний з виникненням ще однієї хвилі нововведень, здатних дати довготривалий стимул наступному періоду зростання, інноваційна діяльність, як правило, довготривала і передбачає чітке бачення перспективи. Формування напрямів цієї діяльності з урахуванням перспективи являє собою процес розробки інноваційної стратегії.

Інноваційна стратегія – один із засобів досягнення цілей підприємства, який відрізняється новизною для даного підприємства, для ринку, для споживачів тощо.

Стратегія інновацій розробляється так, щоб вона була гнучкою і в разі ринкових змін була здатна швидко трансформуватися в іншу. Інноваційна стратегія підприємства може бути складовою частиною стратегії підприємства і доповнювати функціональні стратегії або бути визначальною взагалі. Інноваційна стратегія підприємства повинна підвищувати і/або підтримувати конкурентний статус продукції, що випускається підприємством. Вона повинна відображати зміст і основні напрями процесу інноваційного розвитку підприємства.

Формування стратегії інноваційних товарів слід розглядати на трьох рівнях: корпоративному, який пов'язаний із розробленням місії підприємства, окресленням довгострокових стратегічних цілей на ринках інноваційних товарів; бізнес-рівні, який передбачає аналіз портфеля інноваційних проектів, дослідження ринкових позицій підприємства та визначення пріоритетних напрямів його інноваційного розвитку; на рівні товару – встановлення маркетингових цілей, визначення шляхів їх досягнення стосовно кожного виду інноваційного товару.

Розрізняють такі основні види інновацій:

  • – інновація продукції (послуг);
  • – інновація технологічних процесів, або технологічна інновація;
  • – організаційна інновація;
  • – ринкова інновація;
  • – сировинна інновація.

Класифікація інноваційних стратегій

Науковці класифікують ці стратегії за різними ознаками (пов'язані з ризиком, як характерною особливістю інновацій, за типами інновацій, за сутністю інновацій, їх рівнями тощо) (табл. 9.2).

Таблиця 9.2. Класифікація інноваційних стратегій

Вид стратегій

Сутність

1

2

Залежно від видів ризику

Стратегія всередині підприємства

Мінімізація ризику

Стратегія взаємодії підприємств

Об'єднання ризику

Стратегія

інтернаціоналізації

Страхування

Стратегія

диверсифікації

Розподіл ризику

Залежно від потреб інновації

Наступальна

(агресивна)

У ситуаціях швидких стрибкоподібних змін, досягнення випередження або збереження лідерства

Оборонна

(захисна)

Збереження позиції є використанням результатів спостереження за діями підприємств-лідерів на ринку, що дозволяє за короткий час відтворити досягнення цих фірм та вийти на ринок слідом за ними без претензій на провідні позиції (заміна нерентабельної продукції, стимулюванні ціни, скорочення строків в підготовці товарів)

Імітаційна

Повна імітація дій лідерів на ринку і спрямування основних зусиль на забезпечення виробничого процесу

Традиційна

Використовують в умовах безперервних і поступових змін ринку

Стратегія "ніші"

Нові ніші

Наступальна

(агресивна)

У ситуаціях швидких стрибкоподібних змін, досягнення випередження або збереження лідерства

Залежно від типу інновації і рівня розробки існуючої технології

Конкурентна

Упевненість в успішності інновації

Співробітництва

Поділу функцій з дочірніми підприємствами

Опори на власні сили

Достатності власного потенціалу

Залежно від ступеня новизни товару і ринку (за І. Ансофом)

Глибокого проникнення на ринок

Стратегії проникнення і посилення позицій на ринку – стимулювання покупок традиційними покупцями, збільшення частки ринку, залучення покупців від конкурентів, залучення нових споживачів, пошук нових можливостей користування

Стратегія розвитку ринку

Вихід на нові сегменти, нові територіальні ринки, нові збутові мережі

Стратегія розвитку товару

Впровадження інноваційн их товарів, нових марок; модифікація асортименту , вдосконалення параметрів продукції, розвиток інструментальних та емоційних характеристик тощо

Стратегія

диверсифікації

Реалізується тоді, коли підприємства не можуть далі розвиватися на конкретному ринку з певним товаром у межах певної галузі. Освоєння абсолютно нових видів діяльності

Залежно від ступеня новизни товару, ринку і технологій

Сімейства споріднених інновацій

Технологічне підприємство використовує науково-технологічні розробки, які створені раніше, для виробництва нових товарів і розповсюджує їх на нових для споживача ринках. У цьому разі підприємство формує портфель багатоцільових інноваційних технологій, які згодом створюють основу для виробництва багатьох продуктів, орієнтованих на різні ринки, та забезпечують стійкі конкурентні переваги в найближчому майбутньому

Зовнішньої дифузії інновацій

Використання напрацьованих підприємством науково- технологічних розробок дає можливість удосконалювати існуючий продукт у такий спосіб, що його можна буде застосовувати в різних галузях і, відповідно, реалізовувати на різних ринках. Не докладаючи технологічних зусиль, виробник намагається розширити сферу застосування продукту, активно використовуючи маркетингові заходи

Розгалужуваної горизонтальної дифузії

Підприємство спрямовує зусилля на створення сімейства нових продуктів, використовуючи існуючу технологію, та просуває ці продукти на старих ринках. Ефективно у разі низької насиченості ринку та постійного зростання попиту з боку цільових споживачів

Розвивальної дифузії інновацій

Підприємство в повному обсязі використовує існуючий технологічний потенціал і багаторазово вдосконалює продукт, що дає йому можливість розширити обсяг діючого ринку. Застосування цієї стратегії не передбачає впровадження значних технологічних змін у продукті. Якщо виробник цілком впевнений у сталості ринку, споживчих перевагах своєї продукції та прогнозує низьку технологічну діяльність конкурентів, то може сміливо активізувати свою діяльність у цьому напрямі

Залежно від стадії життєвого циклу інновації

Відновлення

Реалізують тоді, коли підприємство потребує перегрупування сил після тривалого зростання або у зв'язку з необхідністю підвищення ефективності, коли спостерігаються спади та кардинальні зміни в економіці

Проникнення

Стратегії проникнення і посилення позицій на ринку (стимулювання покупок традиційними покупцями, збільшення частки ринку, залучення покупців від конкурентів, залучення нових споживачів, пошук нових можливостей користування)

Наступу

Застосовують у галузях, що склалися, зі стабільною технологією. Цілі розвитку визначаються "від досягнутого" і коригуються на умови, що змінюються. Це найпростіший і найменш ризикований шлях дій

Захисту'

Передбачає визначення цілей нижчого рівня, ніж досягнутий у минулому, і використовується тоді, коли показники діяльності підприємства набувають стійкої тенденції до погіршення

Виходу з ринку

Стратегія ліквідації, сnратегія ((збирання урожаю", стратегія скорочення виробництва, стратегія скорочення витрат

Відповідно до типів інновацій, визначених і Шумпетером

Нового товару

Стратегія виведення на ринок нового товару

Нового методу виробництва

Створення нового методу виробництва

Нового ринку

Стратегія виходу на новий ринок

Нових ресурсів

Стратегія застосування нового джерела ресурсів виробництва

Нової організації

Стратегія створення нової організації

Залежно від ступеня новизни товару, ринку і технологій

Архітектурна стратегія

Реалізується в разі розробки новітніх технологій, які використовуються виробником для створення нових інноваційних товарів і, відповідно, нових ринків. Підприємство орієнтується на здійснення досліджень за кількома різноманітними науковими напрямами, результати яких можуть мати багатоцільове застосування та розв'язувати різні проблеми споживачів. Кінцевим результатом науково-технолопчної діяльності підприємства є створення так званої архітектурної інновації, технологічні переваги якої надають розробнику можливість формувати структуру нового ринку, встановлювати власні правила щодо товарної політики, стратегії ціноутворення, маркетингових заходів

Зовнішніх модифікуючих інновацій

Націлює технологічне підприємство на здійснення науково-конструкторських робіт, які дають можливість удосконалювати кінцевий продукт, що вже є на ринку. Однак впровадження різноманітних модифікуючих інновацій сприяє створенню ринкових ніш, споживачі яких надають перевагу запропонованому продукту завдяки використанню новітньої технології та унікальним технологічним властивостям

Заглиблюючих інновацій

Пов'язана з розробленням новітньої технології, яка дає можливість створювати нові продукти, що приваблюють споживачів низкою суттєвих технологічних переваг. Новий товар задовольняє існуючі потреби споживачів на якісно новому рівні. Впровадження інноваційної технології підвищує універсальність продукту, зручність його використання, безпеку. Виробник глибше проникає на сформований ринок і займає лідируючі позиції

Внутрішніх модифікуючих інновацій

Новітні технологічні розробки формують широке коло можливостей щодо створення різноманітних модифікацій товару, який використовують споживачі. Інноваційна діяльність у цьому напрямі ілюструє активне застосування приростаючих інновацій, що, у свою чергу, сприяє розширенню товарного асортименту, продовженню життєвого циклу продукції, більш якісному задоволенню існуючих ринкових потреб, зміцненню позицій підприємства на знайомому ринку та підвищенню його конкурентоспроможності

Приклад

Види інноваційних стратегій залежно від ступеня новизни товару, ринку і технологій. Формулювання маркетингових стратегій на ринку технологічних інновацій можна здійснювати за допомогою трифакторної матриці, яка враховує напрями розвитку ринків інноваційної продукції, кінцевого продукту та технології. Ця матриця є розвитком сітки "товар – ринок", розробленої І. Ансофом.

Таблиця 9.3. Стратегії технологічних інновацій

Ринок

Товар

Технологія

нова

існуюча

Новий

новий

Архітектурна стратегія

Стратегія сімейства споріднених інновацій

існуючий

Стратегія зовнішніх модифікуючих інновацій

Стратегія зовнішньої дифузії інновацій

Існуючий

новий

Стратегія заглиблюючих інновацій

Стратегія розгалужуваної горизонтальної дифузії

існуючий

Стратегія внутрішніх модифікуючих інновацій

Стратегія розвивальної дифузії інновацій

Узагальнюючи, зазначимо, що стратегії, які спрямовані на нові ринки та базуються на новітніх технологіях, є більш ризикованими, вони потребують значних маркетингових і технологічних зусиль. Тому стратегію слід вибирати з урахуванням внутрішніх можливостей підприємства, його становища на ринку та стратегічних цілей.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >