< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

-аналіз

На початку стратегічного планування здійснюють аналіз із застосуванням певних методик (SWOT-аналіз, STEP-аналіз або PEST-аналіз, ЕТОМ-аналіз, QUEST-аналіз, SNW-аналіз, Content- аналіз і т. д.) з метою подальшого використання отриманих результатів на всіх рівнях планування. Ці методики забезпечують можливість різноспрямованого якісного факторного аналізу для підприємства, його СГП або товарів.

SWOT-аналіз (абревітура слів Strengts (сили), Weaknesses (слабості), Opportunities (сприятливі можливості) та Threats (загрози)) – аналіз сильних і слабких сторін діяльності підприємства за умови впливу на них можливостей і загроз цільового ринку.

Етапи проведення SWOT-аналізу:

 • 1. Визначають внутрішні сильні та слабкі сторони підприємства.
 • 2. Визначають зовнішні ринкові можливості та загрози. Визначені фактори заповнюють у шапку матриці (табл. 9.11).

Таблиця 9.11. Матриця SWOT-аналізу

Можливості та загрози

Сильні сторони

Слабі сторони

Можливості

Загрози

Сума

 • 3. Здійснюють бальну оцінку факторів за шкалою від –5 до +5 (шкала може бути іншою; оцінка може бути проведена за допомогою коефіцієнтів впевненості, шансів). Слабкі сторони роботи підприємства та ринкові загрози оцінюються від –5 до 0, а сильні сторони та ринкові можливості від 0 до 5.
 • 4. Розраховують сумарні оцінки за кожним з факторів (в окремих випадках розраховують результуючу оцінку). Дані підсумовуються окремо за рядками і стовпчиками. Найбільш сильні ринкові можливості і сторони діяльності підприємства визначаються за максимальною сумою балів, а ринкові загрози і слабкі сторони діяльності – за мінімальною.
 • 5. Аналізують результати. Роблять висновки, а саме, визначають:
  • – привабливість ринку – які ринкові можливості доцільно використати. які загрози ігнорувати, а які – враховувати при визначенні стратегії;
  • – сильні сторони (відмітні переваги), які визначають пріоритетні сфери маркетингової діяльності підприємства, надають йому шанс використати ринкові сприятливі обставини, створюють конкурентні переваги на ринку;
  • – слабкі сторони в діяльності підприємства, ліквідація яких сприятиме підвищенню його конкурентоспроможності.

-аналіз

STEP-аналіз або PEST-аналіз (від перших літер англ, слів Social (соціальний), Technological (технологічний), Economic (економічний), Political (політичний) фактори макросередовища) – аналізи впливу на діяльність підприємства зовнішнього середовища. Це два різновиди, по суті, одного аналізу, але STEP-аналіз використовують для економічно розвинутих країн зі стабільною політичною системою й основна увага при проведенні аналізу приділяється соціальним і технологічним факторам, а PEST-атліз – для економічно слабко розвинутих країн або економік перехідного періоду, коли пріоритетними є політичні та економічні фактори як такі, що найбільш детально та точно характеризують зовнішню діяльність підприємства, та фактори, які на неї найбільше впливають. Важливою є пріоритетність урахування певних факторів з огляду на можливості їх впливу та стабільність. Рекомендується обмежитися тими сферами, які справляють значний вплив на діяльність підприємства. PEST-аналіз проводять у формі таблиці, поділеної на чотири сегменти (у загальному вигляді матриця PEST-аналізу на рис. 9.5).

Чотирьохпільна матриця PEST-аналізу

Рис. 9.5. Чотирьохпільна матриця PEST-аналізу

Кожен із факторів по-різному впливає на загальний результат, має різну значущість для кожної ситуації (для кожної галузі), тобто має відповідну вагомість і силу впливу, яка визначається за формулою:

(9.1)

де – сила впливу кожного окремого фактора;

- вага впливу кожного з факторів (сума всіх ваг факторів дорівнює 1);

– оцінка впливу кожного з факторів.

Методика проведення PEST-аналізу узагальнено наведена в табл. 9.12.

Вплив (В) кожного фактора визначається експертним шляхом, при цьому шкала значень може бути різною – від 0 до 1, Х-бальна. Головне, щоб при порівнянні різних оцінок була використана однакова шкала. Наприклад, за трьох бальною шкалою оцінка матиме такі значення: 1 – незначний вплив оцінного фактора; 2 – фактор має певний вплив на діяльність підприємства; 3 – фактор значною мірою справляє вплив.

Таблиця 9.12. Форма для проведення PEST-аналізу

Фактори

Вага впливу фактора, Vi

Оцінка впливу фактора, Bi

Сила впливу фактора (добуток Vi і Bi), Рi

Можливі дії підприємства

Політичні

 • 1
 • 2

Економічні

 • 1
 • 2

Соціальні

 • 1
 • 2

Технологічні

 • 1
 • 2
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >