< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інтелектуальна складова

Визначає можливості генерації та сприйняття ідей і задумів новацій, доведення їх до рівня нових технологій, конструкцій, організаційних і управлінських рішень (ідея – це найбільш загальне уявлення про новацію, а задум – варіант ідеї, виражений у зрозумілій для споживачів формі). Це передбачає наявність на підприємстві фахівців з творчим мисленням, а не лише з високою фаховою підготовкою, здатних застосовувати свої знання і вміння для продукування нових практично-орієнтованих знань, втілювати їх у інновації, що відповідають потребам ринку.

За її стан відповідальними є служба (відділ) кадрів і особисто головний інженер (на промислових підприємствах).

Кадрова складова (іноді її об'єднують з інтелектуальною). Характеризує можливості персоналу підприємства застосувати нові технології, реалізувати нові організаційні й управлінські рішення, розробити і виготовити нові товари, тобто фахову підготовку персоналу' підприємства у відповідності з профілем його діяльності, яка відповідає сучасному рівню розвитку науки і техніки. Крім того, значною мірою, ця складова характеризує управлінський апарат і систему управління підприємства, її гнучкість й адаптивність.

За її стан відповідальними є служба кадрів і головний інженер.

Технологічна складова

Відображає здатність оперативно перебудуватися, переорієнтувати виробничі потужності і налагодити економічно ефективне виробництво нових продуктів, що відповідають запитам споживачів. По суті, вона характеризує матеріально-технічний і технологічний стан підприємства, наявність резервів чи можливості їх швидкого отримання, гнучкість обладнання й технологій, оперативність роботи конструкторських і технологічних служб.

Забезпечують достатність технологічного потенціалу відділи головного конструктора, головного технолога, головного механіка.

Інформаційна складов

Відображає інформаційну оснащеність (забезпеченість) підприємства, ступінь повноти, точності і суперечливості інформації, необхідної для прийняття ефективних інноваційних рішень. Без наявності достовірної та релевантної інформації стає неможливим застосування стратегії постійних нововведень.

У загальному випадку необхідною є така інформація: характеристики споживацьких запитів, загальна ситуація на ринку, рівень конкурентної боротьби, найбільш перспективні напрями розвитку НТП, характеристики економічного, політичного, правового, соціального, технологічного, екологічного і т. п. середовища господарювання, характеристики власного підприємства і підприємств-конкурентів тощо.

Відповідають за інформаційну складову відділ науково-технічної інформації та відділ маркетингу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >