< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система стандартів безпеки праці

Система стандартів безпеки праці (ССБП) належить до соціальних програм стандартизації та являє собою великий комплекс державних, галузевих стандартів і технічних умов на машини, обладнання, матеріали та речовини, які містять вимоги з безпеки під час роботи людей з цими об'єктами. Ця система дозволяє розробляти і впроваджувати заходи, спрямовані на зниження травматизму, професійних захворювань, збереження здоров'я та працездатності працівників під час трудової діяльності у виробництві та побуті. ССБП встановлює:

 • – вимоги до організації робіт щодо забезпечення безпечності праці;
 • – вимоги і норми за видами небезпечних та шкідливих виробничих факторів;
 • – вимоги безпеки до виробничого обладнання;
 • – вимоги безпеки до виробничих процесів;
 • – вимоги до засобів захисту працівників;
 • – вимоги безпеки до будинків і споруд.

У стандартах на сировину, матеріали, речовини зазначено їхні токсичні характеристики, характер їх дії на організм людини, граничнодопустимі концентрації речовин у повітрі, питній воді, методи їх визначення. Залежно від об'єкта стандартизації в нормативних документах наводяться вимоги безпеки до експлуатації, монтажу, транспортування, зберігання, встановлення та методи контролю вимог безпеки. Регламентуються допустимі рівні небезпечних і шкідливих виробничих факторів, вимоги до електро-, пожежо- та вибухонебезпечності.

Система стандартів у галузі охорони природи і раціонального використання ресурсів

Метою стандартизації в цій галузі є регламентування взаємодії між діяльністю людини і навколишнім природним середовищем, яка забезпечує збереження та відновлення природних багатств, раціональне використання природних ресурсів, рівновагу між розвитком виробництва та стійкістю навколишнього середовища.

Система являє собою комплекс взаємопов'язаних державних стандартів, спрямованих на попередження шкідливого впливу результатів діяльності суспільства на природу і навколишнє середовище. У систему входять комплекси стандартів з охорони та раціонального використання вод, надр ґрунту, захисту атмосфери, охорони флори та фауни, оптимізації користування земельними ресурсами тощо. Стандарти встановлюють методи визначення стану природних об'єктів, розрахунки граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин, регламентуються вимоги до устаткування, обладнання і споруд щодо контролю і захисту природного середовища від забруднення.

Державна система забезпечення єдності вимірювань визначається національними стандартами України ДСТУ 2681, 2708, 3215 та ін., об'єднаними заголовком "Метрологія". Державна система забезпечення єдності вимірювань (ДСЗЄВ) становить комплекс НД, які регламентують загальні правила і норми метрологічного забезпечення стосовно одиниць фізичних величин та їхніх еталонів, а також метрологічної термінології.

У наш час ДСЗЄВ має особливе значення. У промисловості витрати праці на виконання вимірювань становлять 10% загальних витрат праці на всіх стадіях створення продукції, а в окремих галузях досягають 50-60% (електронна, радіотехнічна промисловість та ін.). Ефективність цих витрат визначається достовірністю та відтворюваністю вимірювань, які можна досягнути лише в умовах добре організованого метрологічного забезпечення народного господарства країни.

Єдина система технологічної підготовки виробництва

Єдина системна технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ) це комплекс міждержавних стандартів та галузевих систем, яка забезпечує умови для скорочення термінів підготовки виробництва, освоєння і випуску продукції заданої якості, забезпечення високої гнучкості виробничої структури і значної економії трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.

Одним із найважливіших принципів, покладених в основу ЄСТПВ, є типізація технологічних процесів виготовлення уніфікованих об'єктів виробництва і засобів технологічного оснащення на основі їх класифікації та групування за подібними конструктивно-технологічними ознаками, що створює основу для підвищення рівня типових технологічних процесів.

Упровадження цього принципу дає можливість скоротити строки підготовки виробництва нових виробів і обсяг розробленої технологічної документації в кілька разів. Типові технологічні процеси ґрунтуються на використанні стандартних вихідних заготовок, стандартних методів обробки деталей, стандартних засобів технологічного оснащення тощо.

Система розроблення і впровадження продукції на виробництві

Система розробки і впровадження продукції на виробництві (СРВПВ) це система правил, які визначають порядок проведення робіт щодо створення, виробництва та використання продукції, які встановлені відповідними стандартами. Основне призначення СРВПВ – це встановлення організаційно-технічних принципів і порядку проведення робіт зі створення продукції високої якості, запобігання впровадженню на виробництві застарілої продукції, скорочення термінів розроблення та освоєння нової продукції.

Стандарти СРВПВ регламентують:

 • – порядок здійснення науково-дослідних, конструкторських і технологічних робіт, а також патентних досліджень;
 • – вимоги до продукції, які необхідно розробити і впровадити, а також порядок затвердження, контролю та підтримання цих вимог на всіх стадіях виробництва продукції;
 • – порядок впровадження продукції на виробництві;
 • – вимоги до зразків – еталонів товарів, правила їх узгодження і затвердження;
 • – порядок зняття з виробництва застарілої продукції та заміна її новою.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >