< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

Класифікація методів оцінювання якості

Процес управління в цілому являє собою вплив суб'єкта на об'єкт шляхом реалізації управлінських функцій встановленими методами. Можна стверджувати, що процес управління якістю в організації здійснюється через ті функції, послідовна реалізація яких забезпечує досягнення цілей організації в галузі якості.

Вивчення матеріалу теми необхідно розпочинати зі з'ясування складу функцій управління якістю згідно з визначеннями, поданими у стандартах ISO 9000:2000, ISO 9000:1994. Необхідно звернути увагу на специфічні особливості та загальні риси, які простежуються в кожній версії стандарту щодо трактування даного питання.

Згідно з міжнародним стандартом ISO 9000:2000 до основних функцій процесу управління якістю на підприємстві обов'язково належать: планування, оперативне управління, забезпечення і поліпшення якості, які реалізуються в межах системи якості на всіх етапах життєвого циклу продукту. Як зазначалося в п. 13.1, усі 11 етапів утворюють "петлю якості", за допомогою якої можна простежити механізм управління якістю на підприємстві. Кожен із названих напрямів діяльності має свої особливості, і разом вони являють собою чотири основні функціональні підсистеми системи якості.

Незважаючи на те що терміна "петля якості" немає в словнику стандарту ISO серії 9000:2000. фахівці з якості вважають, що сучасною "петлею якості" є цикл Демінга. У цьому циклі передбачається виконання чотирьох етапів робіт: планування (Plan – Р); виконання робіт – дія (DoD); контроль результатів (Check – С); коригувальні дії (ActionА). Робота за циклом Демінга може повторюватися доти, доки не буде досягнуто запланованого результату.

Таким чином, реалізація розглянутих чотирьох функцій складає зміст процесу управління якістю в рамках підприємства, коли здійснюється вплив системи якості на виробничий процес. Як зазначалося, проголошений у стандартах ISO 9000:2000 процесний підхід до управління якістю організує процес управління саме відповідно до названих в циклі Демінга функцій, будуючи їх у логічній послідовності. Отже, незважаючи на те що термін "петля якості" не використовується, ідея управління якістю в межах її системи реалізується через забезпечення необхідного рівня якості на всіх етапах життєвого циклу продукту. При цьому процес здійснення менеджменту якості в організації, стратегічною метою якого є постійне вдосконалення, обов'язково передбачає впровадження і реалізацію політики у сфері якості, планування, оперативного управління, забезпечення, поліпшення якості.

Отже, усі функції управління якістю, визначені в стандарті ISO 9000:94, фактично існують і в новій версії стандарту. У новій версії акцент зроблено саме на класичні функції менеджменту якості за циклом Демінга, реалізація яких дозволяє запровадити в межах організації ідею постійного вдосконалення, що фактично неможливо було здійснити в процесі управління за "петлею якості", згідно з попередньою версією стандарту.

Вивчення цього питання доцільно продовжити, орієнтуючись на ґрунтовний розгляд змісту функцій менеджменту якості, які реалізуються в межах системи якості організації за такими сферами:

  • функції забезпечення якості, які виконуються в межах загальних функцій підприємства на кожному етапі життєвого циклу;
  • функції оперативного управління якістю (функції з коригувальних та запобіжних дій), пов'язані з кожним етапом життєвого циклу або з сукупністю деяких із них;
  • функції стратегічного управління якістю (зокрема, систематичні функції поліпшення якості), які охоплюють всі етапи життєвого циклу.

Функції управління як оперативного, так і стратегічного характеру повинні впорядковуватися в так звані "контури управління", що встановлюють певну послідовність виконання функцій управління (процедур, операцій).

Крім розглянутих підходів до виділення функцій управління якістю, заслуговує на увагу також поділ функцій з погляду адміністративного та оперативного аспектів управління якістю. Наведені аспекти управління утворюють два взаємопов'язані контури управління, які названо вертикальною та горизонтальною петлями управління. Вертикальна петля включає функції, виконання яких належить до повноважень вищого керівництва підприємства, та виконує завдання адміністративного управління якістю. Горизонтальна петля управління містить функції, що виконуються в процесі оперативного управління якістю. Повна "петля якості" повинна містити дві складові: вертикальну петлю адміністративного управління якістю (quality management) та горизонтальну петлю оперативного управління якістю (quality control) – у відповідності з двома аспектами управління якістю.

Завершуючи роботу над вивченням різних підходів до визначення функцій управління якістю, треба здійснити їх зіставлення і аналіз.

Подальшу самостійну роботу над темою слід спрямувати на розгляд змісту та механізму реалізації загальних функцій управління в системі менеджменту якості організації. Для плідної роботи над засвоєнням цих питань необхідно повторити матеріал, який розглядався в курсі "Менеджмент" і стосувався з'ясування сутності основних функцій менеджменту: планування, організації, навчання і мотивації персоналу, контролю. Механізм їх реалізації в системі менеджменту якості має специфічний характер, що викликає необхідність їх окремого ґрунтовного розгляду.

Вивчаючи дану тему, обов'язково слід усвідомити місце та роль політики якості в системі управління організацією в цілому, а також у процесі управління якістю. Розроблення політики якості фактично являє собою стратегічний рівень планування організації та встановлення цілей у галузі якості. Отже, формування політики якості є частиною загального процесу планування. Слід пам'ятати, що під політикою розуміється набір додаткових орієнтирів для правильного спрямування діяльності організації з реалізації прийнятої стратегії. Політика якості становить основні напрями та цілі організації у сфері якості, офіційно сформульовані вищим керівництвом. Формулювання вищим керівництвом політики якості дозволяє усвідомити основні пріоритети підприємства в галузі якості та наголосити на них, роблячи акцент на застосування ресурсів для їх досягнення.

Виходячи з цілей та завдань у галузі якості, сформульованих у процесі планування, необхідно організувати роботу в галузі якості. Як відомо, під організацією робіт розуміємо побудову структури та забезпечення її функціонування через виконання управлінських функцій. Вивчаючи механізм реалізації даної функції в системі управління якістю, необхідно чітко усвідомлювати, що організація робіт щодо якості стосується практично всіх аспектів роботи організації в цілому. Оскільки система менеджменту якості фактично охоплює всі сфери діяльності організації, то, безперечно, процеси створення та впровадження системи управління якістю на підприємстві будуть пов'язані зі зміною організаційної структури управління. На думку багатьох фахівців у галузі якості й організаційного проектування, розвиток організаційної структури управління компанії буде здійснюватися в напрямі створення проектних структур, де домінує груповий підхід у вирішенні будь- яких проблем.

Подальша робота над засвоєнням даного питання повинна бути спрямована на розгляд двох важливих функцій – навчання та мотивації персоналу. Ці дві функції належать до сфери управління персоналом, яка поряд з управлінням якістю являє собою один з аспектів управління підприємством і вивчається як самостійна дисципліна. У даній ситуації необхідно зупинитися на змістовній характеристиці наведених функцій саме стосовно управління і забезпечення якості.

Завершити вивчення функцій управління якістю в системі менеджменту організації доцільно розглядом механізму реалізації функції контролю. Значення контролю якості полягає в тому, що він дозволяє встановити відповідність продукції заданим вимогам або виявити допущені відхилення до моменту постачання продукції замовникові.

Під час вивчення даного питання слід звернути увагу на з'ясування сутності та сфери застосування статистичних методів контролю якості в масовому та великосерійному типах виробництва. До їх складу належать "сім простих інструментів контролю якості", використання

яких було започатковано в Японії, а потім в інших країнах, завдяки їх ефективності й доступності для рядових співробітників підприємства (про них йдеться в п. 13.4). Крім того, серед методів статистичного контролю якості розглядаються і метода вибіркового контролю.

Основні інструменти контролю якості

Статистичний приймальний контроль (СПК) – це вибірковий активний контроль, в основі якого лежить застосування методів математичної статистики, що дозволяє оцінювати якість великої партії продукції за результатами контролю малої вибірки. Статистичний контроль здійснюється за планом – системою даних про вид і методи контролю, про обсяги контрольованих партій і вибірок, контрольні нормативи та вирішальні правила. Використовуються:

  • – плани контролю за нормальним перебігом технологічного процесу;
  • – плани посиленого контролю (у разі відхилень технологічного процесу);
  • – плани поверхового контролю – за високого рівня якості продукції.

Серед статистичних методів контролю якості одним із найбільш поширених є статистичний приймальний контроль за альтернативною ознакою. Розрізняють такі види планів статистичного контролю партії продукції за альтернативною ознакою:

  • 1) одноступеневі (якщо у вибірці кількість дефектних виробів більша за контрольний норматив, то партія бракується, і навпаки);
  • 2) двоступеневі (якщо призначаються два контрольні нормативи та контролюється одна або дві вибірки);
  • 3) багатоступеневі.

Отже, статистичний приймальний контроль дозволяє за тієї самої ймовірності помилкових рішень, що і в суцільному контролі, значно знизити обсяг контрольних операцій у технологічних процесах, їхню трудомісткість та вартість. Він застосовується в руйнівному контролі або тоді, коли застосування вибіркового контролю є економічно доцільним.

За результатами контролю й аналізу інформації готуються та впроваджуються коригувальні заходи, які завершують цикл управління якістю. Наступний цикл управління повторюється вже на вищому рівні, реалізуючи за циклом Демінга ідею постійного поліпшення результатів діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >