< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зміст нематеріальних і довгострокових фінансових активів

Нематеріальні активи

Під нематеріальним активом розуміють немо нетарний актив, що не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше від одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи для надання в оренду іншим особам.

Методичні засади бухгалтерського обліку інформації про нематеріальні активи встановлює Положення (стандарт) бухгалтерського обліку – 8 "Нематеріальні активи" – П(С)БО 8. Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться за окремими групами. Групою нематеріальних активів є сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів. Згідно з П(С)БО 8 кожній групі відповідають окремі субрахунки.

Подробиці

До окремих груп нематеріальних активів згідно з П(С)БО 8 належать:

 • 1 Права користування природними ресурсами:
  • – надрами;
  • – іншими ресурсами природного середовища;
  • – геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо.
 • 2 Права користування майном:
  • – право користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства;
  • – право користування будівлею;
  • – право на оренду приміщень тощо.

При цьому не потрібно ототожнювати плату за право на оренду майна та орендні платежі.

 • 3 Права на комерційні позначення – відображаються засвідчені права на позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо).
 • 4 Права на об'єкти промислової власності:
  • – винахід (корисну модель) – результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура, клімат, рослини, спосіб тощо);
  • – промисловий зразок – результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання (форма, рисунок, колір або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу та призначені для задоволення естетичних і ергономічних потреб);
  • – породу тварин;
  • – сорт рослин;
  • – “ноу-хау” (секрети виробництва – знання та відомості, що стосуються певної діяльності та дозволяють отримати економічні вигоди);
  • – інші об'єкти промислової власності (захист від недобросовісної конкуренції, топології інтегральних мікросхем тощо).
 • 5 Авторське право та суміжні з ними права – ведеться облік прав на обнародувані та необнародувані твори у галузі науки, літератури і мистецтва, виражені в усній, письмовій чи будь-якій іншій формі.
 • 6 Інші нематеріальні активи – враховуються об'єкти права користування економічними, організаційними та іншими вигодами, зокрема:
  • – право на місце на товарній, фондовій біржі;
  • – право на здійснення певної діяльності (витрати на отримання ліцензій та інших спеціальних дозволів);
  • – право на економічні вигоди від користування монопольним становищем на ринку;
  • – право на користування податковими, господарськими та іншими привілеями.

Довгострокові фінансові інвестиції

До складу основного капіталу також входять витрати на незавершені капітальні вкладення в основні засоби. Це – та частина витрат на придбання і будівництво основних засобів, що ще не перетворилася в основні засоби, не може брати участі у процесі господарської діяльності, а тому не повинна піддаватись амортизації. До основного капіталу ці витрати належать із тієї причини, що вони вже вилучені з оборотного капіталу (на їх величину зменшена сума оборотного капіталу).

Довгострокові фінансові інвестиції становлять витрати на участь на паях у статутному капіталі в інших підприємствах, на придбання акцій та облігацій на довгостроковій основі. Крім того, до фінансових інвестицій належать:

 • • довгострокові позики, видані іншими підприємствами під боргові зобов'язання;
 • • вартість майна, переданого в довгострокову оренду на правах фінансового лізингу (тобто з правом викупу або передачі власності на майно після закінчення терміну оренди);
 • • довгострокова дебіторська заборгованість.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >