< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи оцінки основних фондів

Облік та оцінка засобів праці здійснюються в натуральній і вартісній (грошовій) формах.

Натуральна оцінка основних фондів необхідна для:

 • • обліку та планування окремих груп основних фондів;
 • • розрахунку виробничих потужностей;
 • • розроблення балансів устаткування і визначення ступеня його використання тощо.

Можна навести такі приклади натуральних одиниць основних фондів:

 • • наявні одиниці (шт.);
 • • одиниці потужності або продуктивності (м, кг, м, л, м2, м3, байт тощо; за одиницю часу: с, хв, год, доба, місяць, рік);
 • • одиниці, що характеризують розмір основних фондів (габарити, вага, об'єм/обсяг);
 • • одиниці, що характеризують величину негативної роботи, пов'язаної з порушенням природного середовища (викиди шкідливих речовин в атмосферу, воду або ґрунт, кількість порушених земель тощо).

Грошова (вартісна) оцінка основних фондів необхідна для розв'язання таких завдань:

 • – формування єдиної критеріальної основи порівняння різних форм основних фондів;
 • – визначення їх загального обсягу, динаміки та структури;
 • – оцінки розміру вартості, що переноситься на вартість готової продукції (амортизаційних відрахувань);
 • – визначення зміни розміру основних фондів в окремих галузях і підприємствах за певний період.

Використовуються такі види вартісної оцінки основних виробничих фондів.

1 Оцінка за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами, що зазнало підприємство у зв'язку зі створенням основних виробничих фондів, їх доставкою і монтажем, у цінах того року, в якому ці витрати були зроблені. Цей вид оцінки використовується для розрахунку амортизаційних відрахувань.

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість основних (необоротних) активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних (необоротних) активів.

2 Оцінка за відновною вартістю, тобто за вартістю відтворення основних виробничих фондів за сучасних умов. Необхідність оцінки за відновною вартістю викликана тим, що у зв'язку з науково-технічним прогресом або інфляційними факторами ті самі види засобів праці (верстати, печі тощо), виготовлені в різні роки, мають різну вартісну оцінку. Це вимагає періодичного переоцінювання основних фондів.

Як базу для визначення відновної вартості, як правило, використовують ринкові ціни на ті чи інші елементом основних груп факторів:

 • – морального зношення основних фондів;
 • – зміни масштабу діючої грошової одиниці (наприклад, унаслідок інфляції);
 • – кон'юнктурного коливання цін на основні фонди (наприклад, унаслідок ажіотажного попиту або митної політики, що застосовується державою).

Відновна вартість використовується в таких ситуаціях:

 • • під час купівлі/продажу раніше придбаних основних фондів;
 • • під час оцінювання реальної вартості основних фондів, що визначається під час інвентаризації; це може знадобитися при зміні форм власності, ліквідації підприємства або визначенні заставної вартості.
 • 3 Оцінка за первісною або відновною вартістю з урахуванням зношення (за залишковою вартістю), тобто за існуючою вартістю, що ще не перенесена на готову продукцію.

Первісна (відновна) вартість основних виробничих фондів з урахуванням зношення визначається за формулою

(2.1)

Де Фперв(відн) первісна або відновна вартість основних фондів, грн; На норма амортизації на реновацію (повне відновлення), %; Τф – строк фактичного використання (експлуатації) основних фондів (до моменту визначення залишкової вартості), років.

Приклад 1

Визначимо залишкову вартість вантажного автомобіля, що належить підприємству на правах власності, якщо його первісна вартість – 100 тис. грн, річна норма амортизації – 20 %. Фактичний строк корисного використання автомобіля – 2,5 року.

Розв'язання

Визначаємо залишкову вартість за формулою (2.1):

100000 – 100000 • 20 • 2,5 / 100 = 50000 грн.

Отже, залишкова вартість вантажного автомобіля становить 50 тис. грн.

4 Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних із продажем (ліквідацією). Вона визначається за формулою

Фл = Фр-Вл (2.2)

де Фл ліквідаційна вартість; Фр ринкова ціна об'єкта; Вл – витрати, пов'язані з ліквідацією об'єкта.

У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >