< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розрахунки чисельності працюючих

Визначення оптимальної чисельності персонал)' є найважливішим елементом управління трудовими ресурсами в енергетиці. Кількість працюючих та їх якісний склад впливають на результати всіх видів діяльності енергетичного підприємства і визначають продуктивність праці.

Визначення планової чисельності персоналу залежить від специфіки енергетичного підприємства (обсягів виробництва, типу, форм власності тощо), а також від зовнішніх факторів (ринкової кон'юнктури, регіональних особливостей, рівня економічного розвитку країни).

В економічній практиці існує значна кількість методів визначення чисельності працюючих, але найбільш поширеними з них є методи розрахунку чисельності:

  • – за трудомісткістю робіт;
  • – за нормами виробітку;
  • – за кількістю робочих місць з урахуванням норм їх обслуговування та контролю.

Якщо відома повна трудомісткість робіт, то планова чисельність працюючих () визначається так:

(4.1)

де – повна трудомісткість виробничої програми планового періоду;

– розрахунковий ефективний фонд часу одного працюючого; – коефіцієнт виконання норм.

Приклад 1

Визначимо чисельність персоналу енергетичного підприємства, якщо

повна трудомісткість виробничої програми планового періоду становить

580 тис. нормо-годин, розрахунковий ефективний фонд часу одного працюючого– 1865 год, коефіцієнт виконання норм – 1,05:

За умов існування на енергетичному підприємстві системи нормування виробітку (наприклад, під час виконання ремонтних робіт), чисельність працюючих () можна визначити за такою залежністю:

(4.2)

де – планова трудомісткість одиниці продукції в нормо-годинах; – кількість одиниць продукції ι-го виду; п – кількість видів виробленої продукції Для визначення чисельності працівників, зайнятих обслуговуванням виробництва () (управлінський апарат), розрахунок виконують на ос

нові норм обслуговування робочих місць:

(4.3)

де – кількість об'єктів (робочих місць), що обслуговуються; – кількість робочих змін на добу; – нормативна кількість об'єктів, що обслуговується одним працівником; – коефіцієнт переведення явочної чисельності працівників в облікову:

(4.4)

де f – плановий відсоток невиходів на роботу.

Приклад 2

Розрахуємо чисельність працівників, зайнятих обслуговуванням енергетичного устаткування, якщо кількість робочих місць, що підлягають обслуговуванню, – 67, режим роботи – безперервний, нормативна кількість об'єктів, що обслуговується одним працівником, – 12, плановий відсоток невиходів на роботу – 7 %.

Розв'язання

Спочатку визначимо коефіцієнт переведення явочної чисельності працівників в облікову:

Далі визначаємо чисельність працівників, зайнятих обслуговуванням енергетичного устаткування: осіб.

Розрахунок чисельності допоміжного персоналу () частіше за все здійснюють за формулою

(4.5)

де – кількість робочих місць.

На сьогодні на великих енергетичних підприємствах укрупнений розрахунок планової чисельності персоналу виконують методами кореляційно-регресійного аналізу.

Чисельність управлінського персоналу визначають на основі типових окладних та штатно-окладних розкладів і моделей організаційних структур управління. Чисельність працюючих може бути визначена не лише за кожною окремою функцією управління, а й окремими видами робіт (облікові, проектні, обчислювальні), а також за посадами (технологи, економісти та ін.).

Розрахунок кількості працюючих необхідний не лише для планування роботи і фонду заробітної плати, а й для зіставлення з існуючими трудовими ресурсами та визначення необхідності у кадрах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >