< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначений економічної ефективності капітальних вкладень в енергетичні об'єкти

Відповідно до галузевих методик визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику ГКД 340.000.001-95 та ГКД 340.000.002-97 економічний результат капітальних вкладень в енергетичні об'єкти складається з доходу, що отримується від виробництва, передачі й розподілу енергії, а також від зниження витрат, обумовленого скороченням енергетичних втрат, підвищенням надійності енергопостачання споживачів, зменшенням експлуатаційних витрат.

У найбільш загальному вигляді критерієм економічної ефективності є позитивне значення ефекту, розрахованого за формулою (7.1). На основі поняття економічного ефекту побудована система показників і критеріїв економічної ефективності капітальних вкладень в енергетичні об'єкти, що розподіляються на інтегральні та елементарні.

Інтегральні показники враховують сумарні дисконтовані (приведені до року, що передував початку будівництва) прибутки і витрати за весь розрахунковий період, елементарні – за його окремі роки (без дисконтування).

До інтегральних показників належать:

  • • інтегральний дисконтований чистий прибуток (інтегральний ефект) – Net present value (NPV);
  • • внутрішня норма рентабельності – Internal rate of return (IRR);
  • • період повернення капіталу – Payback period (PP);
  • • рентабельність за доходами – Results costs ratio (RCR).

До елементарних показників належать:

  • • рентабельність інвестицій (проста норма прибутку) – Profitability index (PI);
  • • термін окупності інвестицій – Payback period (PP) (Визначення, 1995; Определение, 1997).

Примітка

Зазначені інтегральні й елементарні показники ефективності широко застосовуються у міжнародній фінансово-економічній практиці з використанням їх назв та абревіатуру наведеному вище англійському перекладі.

Для обчислення критеріальних показників ефективності на кожен рік розрахункового періоду визначаються: балансовий прибуток, поточний річний чистий прибуток і чистий грошовий потік.

Балансовим (оподатковуваний) прибуток за рік t (на прикладі енергосистем та електричних мереж) є різницею доходів і поточних річних витрат, а також амортизаційних відрахувань:

(7.15)

де – надходження за передачу електроенергії та інші доходи (від продажу цінних паперів, здачі в оренду приміщень і т. ін.); – витрати на експлуатацію мережі; – вартість втрат електроенергії; – амортизаційні відрахування на реновацію.

Поточний річний чистий прибуток дорівнює балансовому прибутку за вирахуванням податку на прибуток і оплати відсотків за кредитом:

(7.16)

де – податок на прибуток; – оплата відсотків за кредитом.

Чистий грошовий потік дорівнює алгебраїчній сумі усіх (як щорічних, так і одноразових) доходів (включаючи ліквідну вартість) і витрат за рік ί без урахування амортизаційних відрахувань:

(7.17)

де – капітальні вкладення в році t; – ліквідаційна (залишкова) вартість.

Приклад 11

Розрахуємо балансовий (оподатковуваний), поточний річний чистий прибуток та чистий грошовий потік енергетичного підприємства, виходячи з таких даних звітного року: надходження за передачу електроенергії та інші доходи, = 78,8 млн грн; витрати на експлуатацію мережі = = 52,4 млн грн; вартість втрат електроенергії становить 10 % від витрат на експлуатацію; амортизаційні відрахування на реновацію = = 12,8 млн грн; податок на прибуток = 25 % від оподатковуваного прибутку; ліквідаційна (залишкова) вартість основних фондів підприємства = 1,8 млн грн; капітальні вкладення у звітному році = 4,5 млн грн. Балансовий (оподатковуваний) прибуток за звітний рік дорівнює:

= 78,8 – 52,4 – 0,10 • 52,4 -12,8 = 8,36 млн грн.

Поточний річний чистий прибуток дорівнює:

= 8,36 – 0,25 • 8,36 = 6,27 млн грн.

Чистий грошовий потік дорівнює:

=6,27 + 12,8 + 1,8 – 4,5 = 16,37 млн грн.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >