< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мета та основні завдання

Метою навчального курсу “Етнічна соціологія”, на наш погляд, є:

 • • прищепити студентам чіткі уявлення щодо концептуальних засад, об'єкта та предмета етнічної соціології як науки, щодо змісту її основних понять;
 • • навчити студентів виявляти серед розмаїття соціальних феноменів ознаки власне етнічного, добре розуміти, що таке етнічна структура суспільства, міжетнічні відносини;
 • • допомогти студентам з'ясувати сутність соціальних функцій етнічного та засвоїти теоретичні засади його емпіричної фіксації (ідентифікації).

Звідси випливають основні завдання навчального курсу “Етнічна соціологія”, які полягають, гадаємо, у наступному.

По-перше, це – оволодіння студентами знаннями щодо:

 • • особливостей історичного поставання етнічної соціології як науки, її зв'язків з іншими галузями соціологічного знання;
 • • специфіки етнічної соціології як однієї із соціологічних теорій середнього рівня;
 • • методів емпіричного дослідження етнічного;
 • • ролі етнічного в житті сучасних демократичних суспільств;
 • • концептуальних підходів провідних зарубіжних (передусім – західних) та вітчизняних спеціалістів у галузі етнічної соціології;
 • • основних глобальних, світо-регіональних та вітчизняних проблем, що вони сьогодні постають у сфері міжетнічних та етнонаціональних відносин.

По-друге, це – набуття студентами вмінь:

 • • критично-конструктивно ставитися до будь-яких публікацій, що стосуються питань природи етнічного, сутності міжетнічних та етнонаціональних відносин;
 • • впевнено застосовувати теоретичні знання при здійсненні емпіричної фіксації (ідентифікації) етнічних феноменів, вільно володіти відповідними методами.

Предметне поле

При відповіді на це питання слід враховувати, на думку автора, ту обставину, що вивчення етнічної проблематики майже самопливно виводить дослідника на проблеми націєтворення. Адже у процесі творення політичної нації етнічні спільноти відіграють досить важливу роль. Тому й проблематика етносоціології як навчальної дисципліни має поставати як етнонаціональна.

Тому і її предметне поле має бути репрезентоване проблемами усвідомлення себе як навчальної дисципліни; з'ясування сутності етнічної свідомості, самосвідомості (самоідентифікації) та ментальності; природи етнічного і національного як соціальних реальностей; розуміння етнічної структури суспільства; потрактування міжетнічних відносин; висвітлення історичних типів та світорегіональних особливостей феномену націоналізму; розкриття закономірностей творення сучасної (тобто – політичної) нації та місця і ролі у цьому процесі етнічних спільнот і т. ін.

Відповідно до такого наповнення предметного поля має вибудовуватися, гадаємо, й структура лекційного курсу “Етнічна соціологія”.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >