< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Етнонаціональна самосвідомість

ПЛАН

 • 5.1. Вступ до теми лекції.
 • 5.2. Феномен і поняття самосвідомості.
 • 5.2.1. Діяльнісно-рефлексивна природа самосвідомості.
 • 5.2.2. Соціологічний аспект самосвідомості.
 • 5.2.3. Психологічний аспект самосвідомості.
 • 5.2.4. Особистісно-індивідуальнісний вимір самосвідомості.
 • 5.2.5. Регулятивно-дійова функція самосвідомості.
 • 5.2.6. Визначення самосвідомості.
 • 5.3. Етнічна самосвідомість.
 • 5.3.1. Поняття етнічних самосвідомості та ідентичності.
 • 5.3.2. Суб'єкти етнічної самосвідомості.
 • 5.3.3. Загальний погляд на історичну еволюцію самосвідомості етнофора.
 • 5.3.4. Механізми поставання індивідуальної етнічної самосвідомості.
 • 5.3.5. Об'єктивні детермінанти гіпертрофованості етнічної самосвідомості.
 • 5.3.6. Парадокс “немаргіналізації” етнічної самосвідомості.
 • 5.4. Почуття Батьківщини як феномен етнонаціональної самосвідомості.
 • 5.4.1. Структура почуття Батьківщини як феномену самосвідомості.
 • 5.4.2. Усвідомлене почуття етнічної Батьківщини.
 • 5.4.3. Соціальні почуття краю осілості та “країни дитинства”.
 • 5.4.4. Почуття політично-національної Вітчизни – України.

Висновки.

Контрольні питання і завдання.

Використана література.

Рекомендована література.

Вступ до теми лекції

Знайомство з поняттєво-концептуальним апаратом етнології й етнічної соціології дає можливість пересвідчитися в тому, що етнонаціональна проблематика є багатоманітною, а тому потребує дуже ретельного аналізу Беручися до відповідної роботи, потрібно саму цю проблематику “перетрусити” так, щоб на дослідницькому “решеті” залишилися тільки найбільш актуальні й значущі її аспекти. Слід визнати, що наукові зусилля такого сенсу щодо, зокрема, етнічної проблематики вже докладалися, й вони не були безрезультатними. Так, ще 1969 р. Ю. Бромлей і О. Шкаратан уперше вказали на історично закономірну тенденцію переміщення етнічної специфіки з царини матеріальної культури до царини культури духовної [1, с. 6]. Через півтора десятиліття по тому Г. Старовойтова відзначала, що “концентрація етнічної специфіки переважно в царині духовної культури та у психолінгвістичній царині набуває дедалі ширших масштабів” [2, с. 23].

Поряд з такими неявними пропозиціями зосередити науково-дослідницькі зусилля на духовно-культурній царині етнічного, теоретична думка, що заглиблювалася в сутності наступних порядків, вичленовувала у самій цій царині її стрижневий компонент. І тут дуже важливою є характеристика відомим філософом, соціологом, психологом та етнологом І. Коном “етнічної самосвідомості як головної ознаки етносу” [З, с. 110]. Такої самої точки зору дотримується й український філософ Вікторія Храмова, коли виокремлює “етнічну самосвідомість як, мабуть, єдину обов'язкову ознаку етносу” [4, с. 111].

Отже, якщо квінтесенцію етнічного становить етнічна самосвідомість, то аналіз цього феномену неодмінно слід починати із звернення до тих розробок психологів, соціологів, філософів, які присвячені проблемі самосвідомості взагалі. Зрозуміло, що при цьому найперше мають порушуватися ті шари означених розробок, які найбільшою мірою відкриті для наповнення їх етнічною специфікою.

Водночас вважаємо за доцільне особливо відзначити, що перетворення етнічної самосвідомості на квінтесенцію етнічного означає не те, що етнічне у такий спосіб перетворюється на своєрідний конструкт свідомості, а те що воно перестає бути впізнаваним передусім через свої матеріальні атрибути – тип житла, особливості господарської діяльності, одягу, побуту, кухні тощо, які сучасна цивілізація все більшою мірою уніфікує. Тому сьогодні адекватні вияви етнічного слід відшукувати у сфері не матеріальних, а вже передусім ідеальних сутностей – у самовизначенні і самоідентифікації етнофорів.

Зовнішні ж ознаки етнічного, між іншим, не завжди є виявом відповідної етнічної належності й сутності людини або групи людей. Так, один із катів українського етносу П. Постишев [5, с. 454], який у 20-30-х роках XX ст. обіймав керівні посади у ЦК КП(6)У, був добре відомий в Україні тим, що на людях постійно з'являвся у сорочці-вишиванці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >