< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Феномен етнонаціональної ментальності

Західні реалії і українські перспективи

Будь-якому уважному спостерігачеві має впасти в око те, що соціальна поведінка людини західних демократій вельми суттєво відрізняється від соціальної поведінки пострадянської людини. Адже для типового носія західної національної ментальності характерним є пишання своїм громадянством та своєю національною Вітчизною, готовність її захищати, чітке знання своїх громадянських обов'язків і, відповідно, – законопослушання, не менш чітке знання своїх політичних і соціальних прав і, відповідно, – рішучість і вибагливість при їх обстоюванні і т. ін. Зрозуміло, що за звично-демократичних умов життя, скажімо, в американському суспільстві, котре існує вже протягом багатьох поколінь, національна ментальність громадян екстеріоризується під тиском майже автоматизованих спонук, тобто – практично неусвідомлювано.

Немає особливої необхідності переконувати читача в тому, що в сучасній Україні політична нація ще не склалася, тому й розмова про українську національну ментальність поки що є передчасною. Проте понад два десятиліття життя в умовах, хай і вельми повільного, переходу від тоталітаризму до демократії безумовно спричинили до виникнення такого відповідного перехідного типу громадянина, який відчуває потребу й усвідомлює необхідність у національній ідеї, але перед яким ні суспільство, ні держава цієї ідеї навіть не висунули, не говорячи вже про заклик до її реалізації.

Зумовленість національної ментальності етнічною

Певна річ, національна ментальність не породжується єдино етнічною належністю соціального індивіда або й цілої соціальної групи. На сьогодні визначальні вияви цієї ментальності зумовлюються передусім політико-правовими та соціально-економічними сферами суспільного буття, а точніше – наявністю чи відсутністю громадянського суспільства, правової держави, соціальних гарантій і таких інших атрибутів політичної нації.

Отже, для розкриття особливостей формування української національної ментальності конче необхідно враховувати, з одного боку, те, що нинішнє сприйняття поняття “нація” у демократичних суспільствах вже майже завжди асоціюється з феноменом політичної нації. Однак, з іншого боку, не менш важливо враховувати й те, що європейська політична нація (включно, зрозуміло, і майбутня українська) зазвичай має своє етнічне ядро – титульний етнос. Останній, безумовно, найбільш зацікавлений у форсуванні процесу формування політичної нації у державі й водночас він, очолюючи цей процес, неусвідомлювано-органічно формує етноментальне “обличчя” суспільства. Маючи на увазі цю обставину, сучасний український філософ П. Полон зауважує, що “найчастіше^ в основі ментальних характеристик політичної нації лежить менталітет корінного або титульного народу (точніше – етносу. – О. Н.) з відповідними нашаруваннями ментальних особливостей етнонаціональних (точніше – етнічних. – О. Н.) меншин” [11, с. 385]. Тобто сучасне європейське суспільство має, як мінімум, дві ментальності – етнічну й національну.

Чи існує між ними взаємозв'язок, взаємозалежність? Мабуть існує. По-перше, якщо основні ментальні риси титульного етносу не стали притаманними також і більшості представників етнічних меншин держави, то слід вважати, що національна ментальність ще не сформувалась. По-друге, така ситуація може свідчити про неготовність (або небажання) представників зазначеної більшості ідентифікувати себе з “етноядерною” нацією своєї держави. Тоді й політичної нації фактично ще немає. Однак, по-третє, наявність основних ментальних рис титульного етносу в громадян держави не виключає також у деяких її регіонах помітної вираженості серед громадян цих регіонів ментальних рис тих етнічних меншин, кількісна присутність яких у цих регіонах є значною. Таким чином, “етноядерна” ментальність, як базова, справляє у європейських країнах певний вплив на національну ментальність, як на вторинну, а, може, й похідну. Є підстави припускати, що так станеться і в Україні.

Зіставлення етнічної і національної ментальностей

Соціально-економічні, політико-правові та духовно-культурні процеси у сучасній Україні змушують її суспільствознавців працювати, так би мовити, “на випередження”, вже зараз з'ясовуючи сутність національної ментальності, її відмінностей від ментальності етнічної.

По-перше, якщо підійти до питання з боку термінів та характеру виникнення, то, як уже зазначалося, формування етноментальних рис явило собою повільно-тривалий, багатовіновий процес боротьби людини із силами природи та наступних гармонізації відносин і своєрідного “злиття” з нею. Формування ж рис національної ментальності постає як процес відносно недавній, певною мірою революційний, “стрибкоподібний”, базований передусім на таких суспільних явищах, як економічна боротьба, політичні рухи, соціальні перетворення.

По-друге, етнічна ментальність не може бути міжетнічною і тому локалізується лише у соціальному полі відповідної етнічної спільноти суспільства, тоді як національна ментальність охоплює громадянський простір всього суспільства загалом.

По-третє, якщо етнічна ментальність є вираженням духовної єдності, спорідненої спільності, то національна ментальність є вираженням соціально-політико-правової єдності на засадах загального добробуту, громадянських свобод і справедливості, втілених в ідеал незалежної індивідуальності.

Єдність етнічної і національної ментальностей

Втім не можна випускати з поля зору тієї обставини, що, з одного боку, етнос, що не має соціально-правової держави, громадянського суспільства, реального самоврядування, не здатен забезпечити соціально-правову справедливість й добробут всіх. З іншого боку, забезпечуючи кожному громадянинові статус незалежної індивідуальності, суспільство не позбавляє його етнічної належності.

Відтак сучасне суспільство має дбати про органічну єдність етноментального і націєментального, а держава у руках цього суспільства повинна виконувати роль засобу творення, досягнення зазначеної єдності. Логічно було б, вважаємо, іменувати вияви цієї єдності етнонаціональною ментальністю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >