< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Підрозділи:

  • 1.1. Визначення основних понять
  • 1.2. Функції та модель інформаційного бізнесу
  • 1.3. Маркетингове середовище підприємництва
  • 1.4. Побудова інформаційного бізнесу на підприємстві

Визначення основних понять

Коло питань: інформаційний бізнес і маркетингу інформаційні ресурси, продукти і послуги, носії інформації та бази даних, види інформаційних послуг та їх постачальники

Інформаційний бізнес і маркетинг

Термін "бізнес" (business – діло, справа, ділові відносини між людьми, або відносини між учасниками діла) – це будь-який вид безпосередньої діяльності, що може здійснюватись приватними особами, організаціями, підприємствами чи установами з виробництва або придбання і продажу товарів чи надання послуг в обмін на інші товари, послуги або гроші для взаємної вигоди зацікавлених осіб чи організацій. Його можна подати також як економічну діяльність, що дає прибуток; будь-який вид діяльності, що дає дохід або інші особисті вигоди тощо.

Поняття "інформаційний бізнес" використовується, як порівняно нова сфера підприємницької діяльності у вигляді найбільшого багатогалузевого комплексу зі своєю інфраструктурою, що склалася. Його можна подати як бізнес, що здійснюється в інформаційній сфері економіки.

Інформаційний бізнес, з одного боку, входить в інфраструктуру всієї системи підприємницької діяльності нарівні з банками, біржами, аудиторськими компаніями тощо, з іншого боку, є самостійною сферою бізнесу. За своїми специфічними функціями інформаційний бізнес поділяють на комп'ютерний, суто інформаційний та змішаний.

Основні критерії, за якими визначається поняття "інформаційна організація" подано в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Визначення інформаційного маркетингу

Зміст поняття

1

Створення власного інформаційного продукту силами своїх працівників

2

Підтримка близьких до неформальних стосунків зі своїми споживачами (практикується надання інформаційних послуг на основі замовлення)

3

Створення інформаційних продуктів відповідно до специфічних вимог окремих кінцевих користувачів

4

Використання різних носіїв інформації, як традиційних, так і е-засобів зберігання даних, відповідно до прийнятої в них концепції створення БД

5

Створення інформаційних продуктів для забезпечення процесу прийняття рішень і підвищення якості цих рішень

6

Отримання прибутку за рахунок інформації та послуг (прирівнюються до проведених наукових досліджень й оплачуються замовниками)

7

Збирання і зберігання різних відомостей про бізнес, технології та ін. (на відміну від консультацій з питань управління)

8

Ставлення до інформації як до свого кінцевого продукту

До знарядь праці в інформаційному бізнесі відносять ЕОМ та технічні засоби збирання, накопичення, оброблення, зберігання, розповсюдження інформації, а також програмні засоби.

Термін "маркетинг" походить від англійського слова "market" (ринок) і означає "процес просування на ринок", "діяльність у сфері ринку". Оскільки маркетинг (як людська діяльність) може відбуватися за різних умов і обставин, переслідувати різні цілі, розрізняють, відповідно, і різні види маркетингу, додаючи до нього уточнення: що стимулює, що розвиває, наприклад: інформаційний, місіонерський, конфліктний і т. д.

Без інформаційного маркетингу ні інформаційний, ні будь-який інший бізнес існувати не може

Якщо повернутися до визначення Ф. Котлера, то "задоволення потреб шляхом обміну" починається саме з обміну інформацією про певні потреби і закінчується обміном інформацією про можливості задоволення їх. Вся інша діяльність укладається в рамки цих подій. Обмін такою інформацією відбувається завжди, незалежно від інформаційних технологій, які існували на той час, і які забезпечували певну якість обробки інформації і проведення маркетингових досліджень.

Розроблення принципів та інструментів інформаційного маркетингу не є тільки внутрішньою справою організацій, що займаються комерційним поширенням інформаційних продуктів і послуг. Вони повинні довести їх до відома майбутніх користувачів, що сприятиме підвищенню рівня їх знань та загальної інформаційної культури і, як наслідок, зростанню попиту на інформаційні продукти та послуги, встановленню тісніших і триваліших зв'язків між виробниками та користувачами.

Інформаційний бізнес, подібно до будь-якої іншої діяльності, характеризується використанням ресурсів, виробничим процесом, випуском продукції та наданням послуг. Розглянемо сутність цих елементів більш детальніше

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >