< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функції та модель інформаційного бізнесу

Коло питань: загальні та специфічні функції інформаційного бізнесу, взаємозв'язок між функціями бізнесу, модель функціонування інформаційного бізнесу, особливості інформаційного бізнесу

Під функцією бізнесу розуміють діяльність з виробництва та обмінних операцій між підприємством та іншими елементами господарського середовища

Загальні та специфічні функції інформаційного бізнесу

Можна виділити загальні функції, що не залежать від виду підприємницької діяльності та галузі, і, відповідно, специфічні функції, притаманні певній галузі чи виду економічної діяльності.

Загальні та специфічні функції інформаційного бізнесу зведено в таблицю 1.6.

Таблиця 1.6

Загальні та специфічні функції інформаційного бізнесу

№ п/п

Назва функції

Особливості застосування

Загальні функції

1

Управління фінансами (ведення фінансів та обліку)

Полягає у мобілізації капіталу за рахунок коштів інвесторів і/або кредиторів, накопиченні доходів від продажу, управлінні використанням капіталу і доходів у межах бізнесу і поза ним

2

Управління трудовими ресурсами (кадрова функція)

Відбір і прийом на роботу відповідно до потреб бізнесу. Вирішення всіх питань щодо використання працівників інформаційного підприємства

3

Матеріально-технічне

забезпечення

Закупівля сировини, машин, обладнання, інші поставки, необхідні для господарської діяльності

4

Виробництво (функція виробництва)

Суть виробництва полягає у процесі конверсії (перетворенні), послідовній низці подій, під час яких ресурси перетворюються у готову продукцію. Особливої ваги функція виробництва набула останнім часом, коли компанії намагаються посилити свою конкурентоспроможність шляхом підвищення якості продукції та продуктивності виробництва, прискорення виробничих процесів і зниження витрат на виробництво

5

Маркетинг

Визначення потреб споживачів, ціноутворення, просування і реалізація продукції та послуг шляхом обміну, управління процесом обміну між підприємством та його контрагентами (споживачами)

6

Науково-дослідні та проектні роботи (інженерна функція)

Діяльність з розроблення і впровадження нових технологічних процесів або нової продукції з метою підвищення ефективності, розширення пропозиції (випуску) нової продукції

7

Підтримка підприємництва

Розповсюдження підприємницьких ідей, ініціативи, досвіду управління, що є власне функцією менеджменту

8

Зв'язки з громадськістю

Здійснення та управління відносинами між підприємством і громадськими структурами або засобами масової інформації

Специфічні функції

1

Консультаційне обслуговування

Складність сучасного технічного і програмного забезпечення – факт незаперечний, а збільшення кількості розробок різ-них класів та функціонального призначення зводить перед користувачами інформаційний бар'єр, подолати який самотужки просто неможливо. Отже, консультаційне обслуговування з питань використання технічних і програмних засобів є перспективним напрямом діяльності інформаційного бізнесу

2

Організація служби інформ. безпеки

Консультації з питань побудови служби з надання інформ. безпеки, розробки заходів щодо створення контурів безпеки, пропускного режиму, встановлення сигналізації. Причини інтересу до цієї проблеми: високі темпи розвитку інформ. технологій; високий ступінь концентрації інформації в обчислювальних системах; вдосконалення та кількісне зростання методів і засобів доступу користувачів до інформаційних потужностей; поява програмних зловживань

3

Сервісне обслуговування

Одним із напрямів є створення консультаційних баз даних та надання доступу до них каналами зв'язку

4

Лізингові операції

Фінансово-торговельні операції, за яких кінцевий користувач (лізингоотримувач) на основі угоди отримує право використання з періодичною оплатою вибране на визначений термін обладнання, яке є власністю лізингової фірми (лізингодавача). По закінченні терміну угоди лізингу отримувач може викупити обладнання за залишковою вартістю; поновити лізингову угоду на певний термін; повернути обладнання. Мова йде про лізинг не тільки обчислювальної техніки, а й програмних продуктів

5

Інші функції, що виникатимуть з появою нових видів діяльності

Наприклад: страхування майна та інформації як додатковий засіб забезпечення захисту і збереження обчислювальної техніки, обладнання, програмних засобів і даних, зосереджених у комп'ютерній системі. Страхування має гарантувати покриття збитків від різних стихійних лих, непередбачуваних подій, невдач у комерційній діяльності

Нині перед підприємствами, зайнятими консультаційним обслуговуванням в Україні, стоїть ціла низка проблем. Серед них найважливішими є:

  • • розроблення інформаційних стандартів з набору апаратних і програмних засобів;
  • • розроблення методики оцінки якісних характеристик апаратних і програмних засобів, методики вибору та обґрунтування програмно-технічної бази інформаційних систем різних класів;
  • • визначення оптимального для організації спектру програмних і технічних засобів, які підтримуються нею;
  • • визначення мінімального набору послуг для обслуговування користувачів та інформаційного його наповнення;
  • • організація консультаційного обслуговування користувачів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >