< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Підрозділи:

  • 3.1. Основні показники інформаційного ринку.
  • 3.2. Дослідження конкурентного середовища на ринку.
  • 3.3. Побудова стратегії боротьби за споживачів.

Основні показники інформаційного ринку

Коло питань: місце інформаційного ринку в ринковому середовищі, структура ринку інформаційних продуктів і послуг, види ринків інформаційних продуктів та послуг, сектори ринку, сегменти ринку інформаційних продуктів і послуг, принципи сегментації ринку інформаційних продуктів і послуг

Місце інформаційного ринку в ринковому середовищі

У ринковому середовищі фахівці виділяють, як це ВИДНО з мал. 3.1, п'ять складових-макросекторів: інформації, споживчих товарів, цінних паперів, засобів виробництва та праці.

Під механізмом функціонування ринкового середовища необхідно розуміти сукупність правил та економічних законів, що регламентують процес доведення товарів від виробників до споживачів.

Складові ринкового середовища

Мал. 3.1. Складові ринкового середовища

Економічний механізм сучасного ринку являє собою єдність об'єктивної і суб'єктивної сторін. Об'єктивна сторона ринку полягає в дії об'єктивних економічних законів, що керують товарним виробництвом та ринком через систему ринкових відносин та економічних категорій.

Суть того або іншого процесу чи явища як у природі, так і в суспільстві розкривається через основні логічні поняття, пов'язані з ним. В економічній науці вони називаються економічними категоріями – логічними поняттями, що розкривають суть економічних явищ та процесів, економічних відносин між людьми.

Основні поняття, пов'язані з ринковим середовищем: товар, вартість, гроші, ціна, пропозиція і попит, зведено в таблицю 3.1.

Категорії пропозиції, попиту і ціни відображають певні ринкові відносини між виробниками й продавцями, з одного боку, споживачами і покупцями – з іншого.

Кількість економічних категорій ринку не вичерпується наведеними вище. Всі категорії загального товарного виробництва прямо або непрямо пов'язані з ринком. Усі економічні категорії не тільки розкривають сутність певних явищ і процесів, а й

Таблиця 3.1,

Основні поняття, пов'язані з ринковим середовищем

Поняття

Зміст поняття

1.

Товар

Продукт виробництва або діяльності людини, створений для задоволення будь-яких потреб через обмін. У цьому визначенні є дві властивості товару: 1) здатність товару задовольняти ті чи інші потреби людей, його корисність, яка називається споживчою вартістю товару; 2) здатність товару обмінюватися на інший товар у співвідношенні, яке називається міновою вартістю і є формою прояву вартості товару на ринку

2.

Вартість

Кількісна сторона товару, яка визначається витратами праці, капіталу, фізичних та духовних сил людини, її знань, досвіду і майстерності для виготовлення даного товару. Обмін одного товару на інший можливий за рівності цих витрат на його створення, за рівності їх вартостей

3.

Гроші

Товар, який в історичному процесі розвитку обміну і форм вартості виділився з усієї маси товарів і почав відігравати роль загального еквівалента. 3 появою грошей товарний обмін перетворився на товарний обіг, опосередкований грошима (Т-Г-Т)

4.

Ціна товару

Грошова форма його вартості (цінності). Це кількісна категорія, яка може змінюватися під впливом певних факторів, найважливішими з яких є пропозиція товарів і попит

5.

Пропозиція

Формується на основі виробничого процесу підприємств, фірм, діяльності установ, організацій, колективів та індивідів, які створюють товари і послуги

6.

Попит

Форма потреб, обмежених платоспроможністю суб'єктів споживання. Попит формується на основі потреб індивідів, підприємств, фірм, держави і товариств на товари й послуги

відображають певні відносини з виробництва, розподілу, обміну і споживання товарів та послуг, у тому числі й ринкові відносини [11].

Ринок як живий економічний організм виникає, функціонує і розвивається на основі вимог та дії системи об'єктивних економічних законів, зміст яких подано в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Основні економічні закони

Закон

Зміст закону

1.

Закон вартості

Зміст закону проявляється в його основних вимогах: 1. Вартість товару створюється суспільнонеобхідними витратами праці, капіталу, знань, фізичних і духовних сил людини в процесі суспільнокорисної діяльності. 2. Витрати на створення товару мають відповідати суспільнонеобхідним нормам, перевищення яких призводить до збиткової діяльності, а зниження – до отримання більш високого прибутку. 3. Обмін товарів і послуг відбувається на основі еквівалентності, на основі обміну рівновеликих вартостей

2.

Закон попиту

Полягає в тому, що зв'язок між попитом і ціною – прямий, тобто чим вищий попит на певний товар, тим вища його ціна, оскільки покупці згодні заплатити вищу ціну, щоб його купити

3.

Закон пропозиції

Проявляється в оберненій залежності пропозиції товару та його ціни: чим більша пропозиція товару, чим більше даного товару на ринку, тим нижча його ціна. Через дію законів попиту та пропозиції ціна виконує інформаційну функцію: якщо ціна товару на ринку вища за його вартість, то це інформує виробників, що товару вироблено недостатньо, що його реалізація вигідна, і вони збільшують виробництво цього товару

4.

Закон конкуренції

У змісті та дії закону конкуренції виявляється основний закон ринку, суть якого полягає у тому, що всі ринкові операції базуються на позитивній різниці між прибутками від реалізації товару і витратами на створення його. При цьому кожен суб'єкт ринку прагне до максимуму різниці

5.

Закон

співвідношення індивідуальної та суспільної вартості товару

Сутність цього закону полягає в тому, що всі товари або послуги на ринку реалізуються не за їх індивідуальною вартістю, а за суспільною, ринковою вартістю. Внаслідок дії цього закону індивідуальні вартості однорідних товарів зводяться до єдиної галузевої або ринкової вартості, на якій базується ринкова ціна товару. За позитивної різниці між суспільною та індивідуальною вартістю виникає надприбуток

Інформаційний ринок (IP) за оборотом і темпами зростання у більшості розвинутих країн далеко випереджає інші ринки, в т.ч. ринок матеріальних продуктів та послуг. У рамках їх економіки відбулося відокремлення секторів з виробництва ЕОМ, електронних компонентів, комунікаційної техніки, ПЗ, сервісного обслуговування тощо. Вони утворюють інформаційну (комп'ютерну) промисловість або індустрію. Як показав досвід цих країн, розвиток інтелектуального, а особливо інформаційного ринку є головним фактором інформатизації суспільства.

Підвищення ролі й значення інформації в суспільному житті призвело до формування змін інформаційної ринку, результатом чого стала поява ринку інформаційних продуктів і послуг (ІПП), що в свою чергу сприяло формуванню та розвитку інформаційного ринку [7].

На даний час більшість дослідників не відокремлює ринок ІПП в складі інформаційного ринку і використовують ці два терміни як синоніми. Незважаючи на те, що поняття IP широко використовується як ученими так і практиками, проте чітке його визначення відсутнє.

В сучасній вітчизняній літературі можна зустріти декілька визначень інформаційного ринку, які зведено в таблицю 3.3.

Таблиця 3.3.

Визначення інформаційного ринку

1.

Сукупність економічних, організаційних та правових відносин з приводу реалізації інформаційних технологій (IT), продукції і послуг

2.

Порівняно нова сфера підприємницької діяльності у вигляді найбільшого багатогалузевого комплексу з інфраструктурою, що склалася

3.

Система правових, соціально-економічних та виробничих відносин, які формуються за умов існування різних форм власності та конкуренції, в процесі обміну ІПП між виробниками і споживачами з метою задоволення інформаційних потреб

4.

Система економічних, правових та організаційних відносин по торгівлі продуктами інтелектуальної праці на комерційній основі

5.

Система економічних, правових та організаційних відносин із торгівлі продуктами інтелектуальної праці на комерційній основі

Розглянувши вищенаведені визначення, спробуємо запропонувати своє визначення інформаційного ринку:

Інформаційний ринок – сфера товарного обміну, де виникають і реалізуються відносини, пов'язані з процесом купівлі-продажу, і має місце конкретна діяльність з організації руху інформаційних продуктів від виробників до споживачів.

Структура інформаційного ринку безпосередньо пов'язана з інформаційними потребами і відображає можливості інформаційних технологій різних років. Найбільш відповідна та коректна структура інформаційного ринку наведена на мал. 3.2.

Структура інформаційного ринку

Мал. 3.2. Структура інформаційного ринку

Якщо розглянути наведену на мал. 3.2 структуру більш детально, то стає зрозумілим, що більшість секторів ринку дуже подібні між собою. А саме: інформація для споживачів, для спеціалістів, ділова інформація та послуги освіти (в які включають літературу для освіти на всіх її рівнях) – являють собою один великий сегмент – сегмент інформаційних ресурсів, які можуть бути представлені як в електронному вигляді, так і в надрукованій формі. Вони можуть динамічно змінюватися або бути відносно статичними.

Останній сектор структури ринку – забезпечувальні інформаційні системи та засоби представляє на ньому інформаційні продукти і послуги (ІПП).

Стає зрозумілим, що IP об'єднує в собі два великих ринки – ринок інформаційних ресурсів і ринок ІПП. Інформаційні ресурси – це знання, підготовлені людьми для соціального використання в суспільстві й зафіксовані на матеріальному носії. Вони є базою для створення інформаційних продуктів. Відповідно до цього можна чітко визначити місце та роль ринку ІПП в структурі IP – він є його невід'ємною частиною.

Використання термінів "інформаційний ринок" як "ринок ІПП" і навпаки, тобто як синонімів – є хибним.

Ринок інформаційних продуктів і послуг (ІПП) – система економічних відносин продуктового й грошового обігу, які виникають між суб'єктами, що пропонують обчислювальну техніку, електронні компоненти, програмне забезпечення, засоби комунікації тощо, та їх покупцями.

Тлумачення терміна ІПП є неоднозначним. Це пояснюється складністю, новизною і недостатнім опрацюванням економічних аспектів інформатизації та інформаційного виробництва.

Поняття ринку того чи іншого інформаційного продукту чи послуги для інформаційної структури надзвичайно важливе: цей термін дає змогу визначити, окрім усього іншого, всю сукупність інформаційних структур, що функціонують у даній системі обміну, а це дає можливість виявити потенційних і реальних конкурентів та споживачів. Такі відомості є основою для аналізу діяльності інформаційної структури, планування її стратегії і тактики.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >