< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЕЛЕКТРОННИЙ РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Підрозділи:

  • 8.1. Теоретична основа електронної комерції.
  • 8.2. Інтернет-маркетинг як основа успіху Е-комерції.
  • 8.3. Міжнародна електронна комерція на сучасному етапі.
  • 8.4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні.

Теоретична основа електронної комерції

Коло питань: сутність електронної комерції, становлення і розвиток Е-комерції, складові й структура електронної комерції, моделі і типи ведення Е-комерції, основні проблеми Інтернет-торгівлі, переваги та недоліки Інтернет-торгівлі, правові основи регулювання міжнародної електронної комерції

Сутність електронної комерції

Інформація – важлива рушійна сила економічного зростання та соціальних змін. Бурхливий розвиток інформаційних технологій призвів до того, що в сучасній світовій економіці інформа-

ція стала ключовим поняттям.

Успішний розвиток мережі їнтернет та бурхливе зростання електронної комерції довели, що інформаційний сектор економіки на даний момент є найбільш динамічним і найбільш прибутковим [12].

Час уносить корективи в усі сфери життя. Особливо це стосується мінливого бізнес-середовища, тому будь-який об'єкт, що має нього відношення, потребує гнучкості та готовності до змін. До таких змін можна віднести "електронізацію" бізнесу.

Під електронним бізнесом (Е-бізнесом, E-business) розуміють здійснення головних бізнес-процесів за допомогою Інтернет- технологій.

Е-комерція – новий спосіб ведення бізнесу в мережі Інтернет на основі досягнень із фізики твердого тіла, інтенсивного розвитку електроніки і сучасних інформаційних технологій.

Електронна комерція (Е-комерція) – це поняття, що описує процес купівлі, продажу або обміну виробів, послуг та інформації за допомогою глобальної комп'ютерної мережі Інтернет.

Зараз Е-комерція широко використовується у різних видах комерційної діяльності. Прикладами електронної комерції або торгівлі (E-commerce або E-trade) є бізнес-процеси, що використовують мобільні засоби комунікації (m-commerce), електронний консалтинг, електронне видавництво та інше.

Поняття Е-комерції, згідно з означенням, описує транзакції між партнерами в бізнесі. Окремі спеціалісти вважають таке означення занадто вузьким, тому введено поняття "Е-бізнес", яке більш загальне і широке. Е-бізнес, на їхню думку, охоплює не тільки купівлю та продаж товарів і послуг, а й обслуговування споживачів, співпрацю з бізнес-партнерами, здійснення транзакцій у межах організації.

У принципі поняття "Е-бізнес" ширше, ніж Е-комерція, а Е-торгівля більш вузьке, ніж Е-комерція.Співвідношення цих понять наочно видно на мал. 8.1.

Співвідношення понять

Мал. 8.1. Співвідношення понять

Зміни значення терміна "електронна комерція". Значення терміна "електронна комерція" (Electronic Commerce) змінилося в світі за останні ЗО років. Спочатку термін "електронна комерція" означав використання спеціальних технологій, таких, як EDI (Electronic Data Interchange) і EFT (Electronic FundsTransfer), що з'явилися в кінці 70-х років, для пересилання рахунків-фактур або замовлень на покупку в електронному вигляді [ 14].

З часом значення терміна "електронна комерція" розширювалося: кредитні карти і телефонний банкінг, що з'явилися в світі в 80-ті роки, також були одними з форм електронної комерції. В еру розвитку Інтернету цей термін доповнився таким поняттям як "Web-торгівля".

Виникнення "електронної комерції" як науки було пов'язано з уведенням в обіг нових термінів, категорій та понять, таких, як: електронний магазин, електронна торгівля, електронний аукціон, електронна вітрина, електронні гроші, електронні платіжні системи, цифровий підпис.

У навчальних посібниках, підручниках, науковій та масовій літературі пропонуються багато визначень основних понять цих термінів. Кожний автор відповідно до своєї професійної підготовки та накопиченого досвіду, вкладає в ці поняття свій зміст. Визначення електронної комерції зведено в таблицю 8.1.

Таблиця 8.1

Визначення електронної комерції

Дослідники

Зміст визначення

1.

Антонов В.М., Бондарчук Ю. В. [15]

Будь-які форми ділових операцій, дС сторони взаємодіють за допомогою електронних технологій, а не в процесі фізичного обміну чи контакту

2.

Волокитін.А.В., Маношкин А.П. [54]

Ведення бізнесу в он-лайн режимі, зокрема прямі продажі товарів та послуг, банківська справа та платіжні системи, реклама і розміщення інформації, закупівлі

3.

Грехов А. М. [164]

Поняття, що описує процес купівлі, продажу або обміну виробів, послуг та інформації за допомогою глобальної комп'ютерної мережі Інтернет

4.

Плескач В.Л., ЗатонацькаТ.П. [169]

Електронна економічна діяльність, яка забезпечує повний цикл бізнес-процесів, що включають замовлення товарів/ послуг, проведення платежів, доставку товарів із використанням ІКТ і забезпечують передачу прав власності юридичних/ фізичних осіб іншим

5

Соболев В.О. [205]

Охоплює питання, які виникають у зв'язку з відносинами комерційного характеру, що містять в собі наступні угоди: куплю-продаж, поставку, узгодження про розподіл продукції, торгове представництво, факторинг, лізинг, проектування, консалтинг, інжинірінг, інвестиційні контракти, страхування, узгодження про експлуатації і концесії, банківські послуги, сумісну діяльність та інші форми ділового співробітництва, транспортні послуги

6.

В. В. Царьов, А. А. Канторович [224]

Широкий набір інтерактивних методів ведення бізнесу з надання споживачам товарів та послуг. Усі форми торгівлі товарами і послугами з використанням електронних засобів, у тому числі мережі Інтернет

Досліджуючи всі збіжності і відмінності авторів у розумінні електронної комерції, більш повним та чітким визначенням на нашу думку, є наступне.

Електронна комерція (Е-комерція) електронна економічна діяльність, яка забезпечує повний цикл бізнес-процесів та ділових операцій, які містять у собі замовлення товарів/ послуг, проведення платежів, доставку товарів/послуг та інші угоди, які передбачають використання сучасних інформаційних технологій і комунікаційних середовищ із метою забезпечення найбільш високої економічної ефективності порівнюючи з традиційними видами комерції.

Електронна комерція – це будь-яка форма бізнес-процесу в якому взаємодія між суб'єктами відбувається електронним способом (із використанням Інтернет-технологій). Зараз під електронною розуміється така форма комерції, коли вибір ведення товару чи послуг виконуються через комп'ютерні мережі, а оплата – через використання електронних документів та платіжних засобів (картки, електронні чеки, електронні гроші). Фактично це система Інтернет-комерції (SIC).

У різних джерелах розглядаються такі поняття як "електронна торгівля" та "Інтернет-торгівля". З першого погляду ці поняття схожі. Відмітні риси між ними можна знайти в поняттях, від яких вони походять – це електронна комерція та Інтернет- комерція.

Ці два поняття електронної комерції та електронної торгівлі, які пропонують Царьов В.В. та Канторович А.А. [224], відрізняються тим, що в першому електронна комерція є будь-яка форма бізнес-процесу, який відтворює електронний спосіб взаємодії між суб'єктами. А в понятті електронної торгівлі уточнюється, що електронним способом здійснюється або весь цикл комерційної транзакції процесу купівлі-продажу, або тільки її якась окрема частина.

Електронна торгівля – процес купівлі-продажу товарів та послуг, в якому весь цикл комерційної транзакції або її частина відбувається електронним способом [224].

Інтернет-торгівля – купівля товарів і послуг за допомогою мережі Інтернет через спеціальні безпечні сервери, з використанням "віртуальних кошиків" та електронних засобів оплати [224].

Поняття "Інтернет-торгівля" поєднує в собі поняття "електронна торгівля" й "Інтернет-комерція". Інтернет-торгівля – форма здійснення торгівлі товарами чи послугами з використанням технічних і програмних можливостей глобальної комп'ютерної мережі Інтернет. Інтернет-торгівля – це організація і технологія процесу купівлі-продажу товарів, в якому весь цикл комерційної транзакції або частина відбувається електронним способом із використанням телекомунікаційних мереж та електронних фінансово-економічних інструментів за допомогою реклами і розповсюдження товарів та послуг у мережі Інтернет [205].

Електронна роздрібна торгівля, на відміну від електронної комерції, охоплює не весь процес товарно-грошового обміну, а тільки ту його частину, яка безпосередньо пов'язана з купівлею-продажем. Тому електронна торгівля є частиною електронної комерції [205].

Інтернет-комерція – це комерційна діяльність у сфері реклами і розповсюдження товарів і послуг за допомогою використання мережі Інтернет [54]. Поняття Інтернет-комерція в даному випадку не відображає сам процес комерційної транзакції процесу купівлі-продажу товарів, послуг у мережі Інтернет, а охоплює сферу реклами й розповсюдження товарів та послуг у мережі Інтернет.

Незважаючи на наявність різних термінів при визначенні предмета електронної торгівлі, на нашу думку, доцільно виходити з того факту, що певні складові процесу проходять в інтерактивному режимі з використанням електронних телекомунікаційних коштів та не супроводжуються оформленням звичайних документів на паперових носіях. Причому звичайні паперові документи заміняються електронними. Таким чином, однією з головних відмінностей електронної торгівлі від звичайної є використання електронного документообігу.

З огляду на необхідність досягнення взаємного розуміння та визнання електронних документів, потрібно сформулювати ряд принципів, необхідних та достатніх для надання юридичного статусу цим документам. Слід також ураховувати, що правова регламентація електронної торгівлі немає нічого спільного зі способами обмежити розвиток і використання мережі Інтернет, яка в даному контексті використовується тільки як транспортне середовище.

Сьогодні приблизно 60 000 видів бізнесу обмінюються зі своїми партнерами діловою документацією типу замовлень та рахунків за допомогою стандартного зв'язку протоколу, що називається електронний обмін (EDI).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >