< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Причини виникнення глобальних проблем сучасності

Глобальні проблеми носять всезагальний, універсальний характер, вперше питання про існування глобальних проблем було поставлено в середині 80-х років міжнародними організаціями (ООН, Римським клубом, ОБСЄ, ОЕСР), а також щорічними нарадами країн Великої вісімки; світовою спільнотою. Універсальність і глобальність проблем пов'язана з тим, що вони стосуються всіх країн земної кулі незалежно від їх суспільно-політичного ладу і не можуть бути вирішені однією чи іншою групою держав. Глобальні проблеми здійснюють все більший вплив на соціально-економічний розвиток країн в негативному аспекті і можуть бути вирішені лише сумісними зусиллями всіх держав світу. Глобальні проблеми, як правило, визначаються в процесі розвитку всього людства, характером існування виробничих сил сучасного

суспільства. Більшість глобальних проблем є важливим елементом сучасних міжнародних економічних відносин і все більше стають їх невід'ємною частиною. До числа глобальних проблем відносять такі:

 • 1) збереження миру і припинення гонки озброєнь заради економічного розвитку і побудови стабільних суспільств;
 • 2) змушена міграція великої кількості людей, що зумовлюється локальними військовими конфліктами, появою особливої категорії людей-біженців;
 • 3) подальший розвиток прав людини шляхом посилення особистісної і економічної свободи;
 • 4) продовольча проблема і заходи щодо її вирішення, особливо в Африці, Азії, Латинській Америці;
 • 5) подолання забруднення оточуючого середовища, що загрожує самому життю на землі і вирішення екологічної проблеми, яка охоплює практично всі географічні райони світу;
 • 6) укріплення соціально-економічної діяльності різних структур ООН, а також деяких міжнародних організацій.

Всі вище перераховані проблеми взаємопов'язані і потребують швидкого комплексного вирішення. Уряди, міжнародні організації, визначні політики, вчені, бізнесмени – всі сходяться на тому, що тільки об'єднаними зусиллями можливо вирішити глобальні проблеми сучасності. Проте, багато вчених вважають, що це потребує значних фінансових ресурсів, які можуть стати більшими, чим військові витрати. З вирішенням глобальних проблем тісно пов'язана проблема модернізації системи міжнародних економічних відносин. З однієї сторони, це самостійна проблема, а з іншої – вона пов'язана з кожною із вказаних глобальних проблем, які можуть бути вирішені світовою спільнотою шляхом конструктивного діалогу. Для вирішення глобальних проблем потрібні певні передумови, до числа яких слід віднести наступні:

 • 1) необхідно створення конкретних умов для розвитку і укріплення світової економіки шляхом скорочення військових витрат, щорічна сума яких складає 1 трлн. дол.;
 • 2) доцільно забезпечити економічну стабільність і рівність економічних можливостей для всіх. Для цього необхідно перебудувати і підвищити ефективність міжнародних економічних відносин шляхом постійного економічного росту, зниження стабільності товарообміну і більш відкритого доступу на світові ринки, встановлення справедливих світових цін, прийняття ефективних заходів для країн, що формують ринкову економіку, зниження кроків, направлених на зниження зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються, збільшення допомоги зі сторони розвинених країн Заходу і Міжнародних організацій на потреби розвитку відсталих країн Африки, Азії, Латинської Америки, розширення співробітництва;
 • 3) доцільно здійснити ефективну розробку і вирішення економічних проблем, так як виробнича діяльність вступила в критичну суперечність з оточуючим середовищем;
 • 4) для вирішення заходів щодо покращення оточуючого середовища необхідно вирішити наступні питання:
  • • Правильне екологічне мислення повинно стати пріоритетним в державних і ділових колах;
  • • Формула “реанімувати і лікувати” повинна бути замінена формулою “передбачити і ліквідувати” в сфері екології;
  • • Необхідні рішучі дії для подолання особливо екологічних катастроф: військових конфліктів, голоду і бідності, зміни клімату на планеті в сторону його потепління; знищення лісів, руйнування озонового шару атмосфери. Саме тому необхідно розширяти і укріплювати міжнародну співпрацю в екологічній сфері. Майбутнє у вирішенні цієї проблеми залежить як від великих держав – США, Росії, Японії, Китаю, країн ЄС, так як і від транснаціональних корпорацій, інших учасників міжнародних економічних відносин, політичних дій на регіональному рівні. Все це викликає необхідність прийняття певних і конкретних норм в світовій співпраці, яка б відповідала новим культурним цінностям всього суспільства, що потребує вироблення нової концепції науково-технічної революції, міжнародних економічних відносин, уніфікації економічного і екологічного законодавства, співпраці міжнародних організацій, підтримки стабільності національних економік та досягнення сталого економічного розвитку суспільства.

Головні причини виникнення глобальних проблем сучасності

Кожна з глобальних проблем породжена специфічними причинами, зумовленими специфікою розвитку продуктивних сил, географічним середовищем, рівнем розвитку техніки, природно-кліматичними умовами, тобто, речовим змістом суспільного способу виробництва, специфічною суспільною формою, особливістю розвитку відносин економічної властивості; нерівномірність зростання населення в різних країнах та регіонах; низький рівень впровадження ресурсо- та енергозаодщаджуючих, екологічно чистих технологій; варварське ставлення людини до природи; хижацьке ставлення монополій до природних ресурсів; деформація соціально- економічної системи в колишньому СРСР. Соціально-економічна сутність глобальних проблем – комплекс зв'язків і відносин між державами і соціальними системами, суспільством і природою у загально-планетарному масштабі, які зачіпають життєві інтереси народів усіх країн і можуть бути розв'язані їхніми суспільними зусиллями.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >