< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінанси підприємств, орієнтованих на маркетинг

Зміст і функції фінансів

Фінанси – це система економічних взаємовідносин у процесі формування розподілу і використання грошових коштів. Вони впливають на господарські процеси, є засобом погодження економічних інтересів підприємств (фірм, об'єднань, галузей, регіонів і т. д.). Сукупність економічних відносин що виникають між державою, підприємствами і організаціями, галузями, регіонами і окремими громадянами в зв'язку з рухом грошових коштів, створюють фінансові відносини. Тому не всі грошові відносини є фінансовими, а тільки їх частина, пов'язана з планомірним створенням, розподілом і використанням фондів грошових коштів (наприклад не відносяться грошові кошти, що обслуговують особисте споживання і обмін – роздрібний оборот, оплата транспортних, побутових, комунальних, видовищних і інших послуг, а також процеси купівлі/продажу між окремими членами суспільства і ін.).

Фінанси тісно пов'язані з економічними методами управління суспільним виробництвом, входячи до їх складу, практично впливають на всі сторони управління економікою.

Важливе місце займають фінансові відносини між державою і підприємствами. В першому випадку вони обслуговують систему платежів у бюджет державний, відрахування в різні фонди організацій галузевого і територіального рівня; в другому – охоплюють взаємозв'язки як між виробничими підприємствами, так і з організаціями матеріально-технічного забезпечення, роздрібної торгівлі і сфери обслуговування (договори, що складаються з ними, регламентують платіжні зобов'язання постачальників і покупців, систему штрафів за невиконання договірної дисципліни, а також матеріальну винагороду за виконання особливих вимог замовників).

Невід'ємна частина фінансів – відносини між підприємствами і банками, всередині підприємств; між державними органами різних рівнів управління; між державою і кооперативними організаціями (в частині оподаткування), населення (наприклад, з приводу отримання виплат і пільг із суспільних фондів споживання).

У ринковій економіці фінанси є формою руху вартості і обумовлені наявністю товарно-грошових відносин. Якщо два підприємці склали договір на поставку товару, то в нашій уяві постають два потоки: продукції і грошей:

А продукція______________В

А гроші__________________В

Фінанси підприємств – це сукупність економічних відносин, що виникають у зв'язку зі створенням, розподілом і використанням грошових коштів у процесі виробничо-господарської діяльності підприємств (фірми, організації) всіх форм властивості. Вони є вихідною ланкою всієї фінансової системи, тому що функціонують безпосередньо в сфері матеріального виробництва, де створюються джерела фінансових ресурсів – сукупний суспільний продукт і національний доход. Множина грошових відносин, створення і використання цілої системи фондів у процесі кругообігу коштів створюють складну сукупність взаємовідносин підприємства з постачальниками – придбання матеріальних цінностей і послуг, необхідних для його діяльності; підрядниками – оплата будівельно-монтажних, ремонтних і інших робіт; з покупцями – при реалізації товару і виконанні послуг; бюджетом – по податках, відрахуваннях, платежах і асигнуваннях; банком – з кредитів, охорони грошових коштів, виконання розрахункових операцій; з робітниками і службовцями – по оплаті праці та інших розрахунках.

Процес обґрунтування руху ресурсів і відповідних фінансових взаємовідносин складає ґрунт фінансового планування.

Його головні завдання; визначення обсягу фінансових ресурсів для виробництва і реалізації продукції, розширення виробництва, вирішення соціальних завдань; встановлення взаємовідносин з фінансово-кредитною системою, виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом; встановлення оплати малих пропорцій між фондом накопичення і фондом споживання підприємства; розкриття внутрішніх резервів зростання грошових коштів.

Фінансові плани мають всі ланки фінансової системи, її форма і склад показників визнаються особливостями господарюючого суб'єкта. Так, підприємства (фірми, компанії), які функціонують на комерційних засадах, складають баланси доходів і видатків, заклади некомерційної діяльності – кошториси; кооперативні організації, товариські об'єднання і страхові компанії – фінансові плани; органи державної влади – бюджети різних рівнів.

Перспективний фінансовий план складають зазвичай на 3-5 років, зі щорічним уточненням планових показників.

Фінансова діяльність підприємства – це види економічної діяльності безпосередньо пов'язані з наданням кредитів (показник), кредитних гарантій чи інших видів забезпечення кредитно-фінансових операцій, які здійснюються через ліцензії чи іншого схожого документу, виданого уповноваженим органом. Це і здійснення операцій з цінними паперами і їх похідними, ведення поточних, розрахункових, депозитних і інших рахунків, виконання операцій з грошовими переказами, перерахуваннями чи дорученнями, борговими зобов'язаннями, чеками чи комерційними операціями, валютою.

Фінансова діяльність підприємства охоплює наступні основні аспекти управління фінансами:

  • – організацію фінансової служби;
  • – планування фінансів;
  • – облік руху фінансових ресурсів;
  • – контроль і аналіз ефективності використання фінансових коштів;
  • – стимулювання зростання обсягу продажів, прибутку, рентабельності підприємства.

Структура фінансової служби залежить від розміру підприємства, характеру діяльності, фінансової стратегії, наявності технічних засобів управління фінансами.

Модель фінансових відносин підприємства

Рис. 10.1. Модель фінансових відносин підприємства

На невеликому підприємстві один бухгалтер виконує всі фінансові питання. На великих підприємствах фінансову службу очолює фінансовий директор, в неї входять фахівці з різних спеціальностей і посадових обов'язків: фінансист, касир, бухгалтер, аудитор, ревізор, інженер-експерт, програміст, юрист, консультант, плановик, службовець по податках.

Головними завданнями фінансової служби є забезпечення платоспроможності підприємства та збільшення капіталу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >