< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Підтримка бізнес-процесів спеціалізованими інформаційними системами

Діяльність підприємства являє собою пов'язану множину бізнес-процесів, кінцевою метою яких є випуск і збут продукції.

Для дослідження даного питання, необхідно, дати визначення поняттю бізнес-процес. Бізнес-процес (англ. Business Process) – будь-яка діяльність, що має вхідний продукт, додає вартість до нього, та забезпечує вихідний продукт для внутрішнього або зовнішнього споживача.

Усі бізнес-процеси існують для виконання завдань підприємства і повинні бути співвіднесені з цілями підприємства.

У ході бізнес-процесу можуть оброблятися різні документи і відбуватися взаємодія з зовнішніми IT-системами. Як правило, автоматизуються ключові бізнес-процеси діяльності підприємства: формування замовлень, виконання заявок клієнтів, розробка і запуск нової продукції і т. д., а також інші нескладні, але численні і рутинні процеси.

Інформаційні технології відіграють свою роль у зміні ділових процесів поряд з іншими важливими факторами, які визначають стратегію бізнесу – адмініструванням, ціновою політикою, технологічними інноваціями та ін. Інформаційні технології дозволяють радикально змінити бізнес-процеси і значно покращити основні показники діяльності компанії, що дозволяє випередити конкурентів.

Серед інструментарію і технологій, які дозволяють підприємству докорінно змінити свою діяльність, можна виділити:

1. Перехід від локальних до глобальних мереж.

Забезпечення взаємодії між користувачами та обчислювальними ресурсами є дуже важливим для включення головних дійових осіб у цикл єдиного бізнес-процесу. Колегам по роботі немає необхідності знаходитись в одному місці, вони можуть бути розкидані по всьому світу. Дуже важливою є присутність у цій команді виробників, клієнтів тощо. Маючи засоби передачі інформації, такий віртуальний колектив буде спільно працювати на благо всіх учасників.

 • 2. Бази даних і архітектура клієнт/сервер.
 • 3. Доступ до інформації.

Організації, які перебудовують свої бізнес-процеси, ліквідують або скорочують функції проміжних рівнів управління. Настає час, коли рішення приймаються на робочих місцях. Кінцевий користувач, одержавши доступ до необхідної інформації, тепер сам у змозі робити те, що до цього виконував кваліфікований персонал інформаційних службовців.

 • 4. Інструменти прискореної розробки програм.
 • 3. Електронна пошта.

Новий стиль роботи підприємства неможливий без уніфікації процедур зв'язку. За допомогою електронної пошти можна надсилати та одержувати повідомлення і документи, не перериваючи дії користувачів.

6. Автоматизація діловодства.

Сутність реорганізації діяльності на підприємстві полягає в тому, щоб змінити виробничі процеси, а не просто автоматизувати їх, що, в основному, робиться сьогодні. Такі технології, як автоматизація діловодства, управління документообігом і візуалізацією документів, які значно підвищують ефективність мережевої обробки інформації, спрощуючи зберігання і розповсюдження цифрової, відео- і аудіо інформації, а також документів, креслень, фотографій,

7. Програмне забезпечення групової роботи.

Для кардинальної реорганізації важливі бази знань. Вони включають об'єм даних, який дозволяє відібрати все, що потрібно для специфічних цілей, не пов'язаних з безпосередньою діяльністю. До них можна звертатись у діалоговому режимі, зберігати на компакт-дисках, використовувати для надання платних і безплатних послуг. При раціональній організації бізнесу в інформаційну базу комп'ютера повинні бути введені всі необхідні елементи бази знань.

 • 8. Системи автоматизованого проектування, моделювання, виробництва і планування виробничих ресурсів.
 • 9. Мобільні обчислення.

Засобами мобільних обчислень є портативні комп'ютери або персональні електронні секретарі. Швидкий розвиток засобів зв'язку, модеми, мережні адаптери розміром з телефонну картку дозволяють обмінюватись даними і підтримувати зв'язок з ким, де і коли завгодно. Відкриваються нові можливості для персоналу, який знаходиться на віддалених об'єктах, службовців, які працюють в дома а також керівників у ділових поїздках.

Організаційна структура управління в економічному об'єкті визначає склад і функції управління структурних підрозділів. Організаційна структура регламентує схему інформаційних потоків системи управління, рівні прийняття рішень. Типовими організаційними структурами є:

 • – лінійно-функціональна структура, що закріплює за підрозділами обмежені функції управління;
 • – дивізійна структура на основі бізнес- одиниць, що закріплює за підрозділом функції повного управлінського циклу;
 • – матрична структура, що поєднує функції лінійно- функціональної та дивізійної структур.

Поряд з організаційною існує і "фінансова структура" підприємства, утворена центрами фінансового обліку та відповідальності. Ця структура є основою фінансового планування підприємства.

З урахуванням організаційної та фінансової структури підприємства, зовнішніх і внутрішніх економічних умов вибираються методи управління діяльністю підприємства, що забезпечують досягнення бізнес-цілей.

У світовій практиці найпопулярнішими методологіями управління є: MRP, JIТ, SCM, ERP [4,5].

MRP (Manufacturing Resource Planning) або "Планування виробничих ресурсів" – методи управління промисловим підприємством в умовах конкурентної ринкової економіки. Метод MRP (MRPI і MRPII) забезпечує формування виробничих планів на підставі портфеля замовлень і прогнозування збуту готової продукції за періодами. Виконується попередня оцінка плану виробництва за потребами в ключових виробничих ресурсах підприємства (обладнання, трудові ресурси, матеріали, електроенергія тощо) на виробничу програму. Далі здійснюються оперативне управління та облік виконання планів виробництва і поставок, складський облік і управління матеріально – виробничими запасами. Метод MRP використовує розвинений управлінський облік і систему бухгалтерського обліку міжнародного класу (GAAP, IAS). Для прийняття управлінських рішень застосовуються інформаційні технології аналізу і статистичного моделювання, а також оптимізаційні розрахунки. Безперервно здійснюється оперативне формування бухгалтерського балансу і аналіз економічних і фінансових показників діяльності підприємства.

JIТ (Just in time) – управління, засноване на найвищій організації бездефектного виробництва, синхронізації виробничих процесів, включаючи операції з постачанням комплектуючих і матеріалів, виконанням субпідрядних робіт. Застосовується, в основному, на підприємствах з масовим характером виробництва.

SCM (Supply Chain Management) – управління розширеним виробничим ланцюжком. Здійснюється підтримка повного управлінського циклу випуску продукції – від проектування до гарантійного та сервісного обслуговування після продажу. Метод заснований на стандарті CSRP і орієнтований на управління зовнішніми по відношенню до підприємства елементами виробничого ланцюжка.

ERP (Enterprise Resource Planning) - управління ресурсами (матеріальними, фінансовими, трудовими) в рамках єдиної корпорації. Ця методологія повністю базується на MRPI1 і відрізняється від неї ще більшим масштабом підприємств, які стають корпораціями. Згідно концепціям асоціації APICS (Американське товариство управління виробництвом і запасами) сучасна система управління підприємством ERP повинна включати: - управління ланцюжком поставок;

 • - удосконалене планування та узгодження розкладів;
 • – модуль автоматизації продажів; модуль конфігурування системи;
 • – остаточне планування ресурсів;
 • – інтелект бізнесу, OLAP-технології;
 • – модуль електронної комерції;
 • - управління даними про виріб.

Мета ERP- системи – узгоджене функціонування всіх компонентів системи, оптимізація за часом виконання і споживаним ресурсам. Найбільш популярними ERP – системами є: SAP/R3, BAAN, Oracle Applications, Renaissance CS та інші.

У розрізі автоматизованого робочого місця (АРМ) організації розрізняють ІС наступних видів:

 • – локальне АРМ – програмно – технічний комплекс, призначений для реалізації управлінських функцій на окремому робочому місці та пов'язаний з іншими ІС (АРМ) інформаційно;
 • – комплекс інформаційно і функціонально пов'язаних АРМ, що реалізують у повному обсязі функції управління;
 • – комп'ютерна мережа АРМ на єдиній інформаційній базі, що забезпечує інтеграцію функцій управління в масштабі підприємства або групи бізнес-одиниць;
 • – корпоративна ІС (КІС), що забезпечує повнофункціональне розподілене управління великомасштабним підприємством (поняття КІС тотожне визначенню ERP- системи).

За ступенем формалізації (структурованості) і складності алгоритмів обробки інформації функціональних компонентів і відповідних інформаційних технологій зазвичай в організації впроваджують:

 • – системи оперативної обробки даних – OLTP-системи (On-Line Transaction Processing) системи;
 • – системи підтримки та прийняття рішень DSS (Decision Support Systems).

До систем оперативної обробки даних відносяться традиційні ІС обліку та реєстрації первинної інформації (бухгалтерські, складські системи, системи обліку випуску готової продукції тощо). У цих ІС виконується збір і реєстрація великих обсягів первинної інформації, використовуються досить прості алгоритми розрахунків і запитів до бази даних, структура якої стабільна протягом тривалого часу (логічна структура бази даних повинна бути стабільною протягом 5-7 років для ефективного функціонування прикладного програмного забезпечення).

У OLTP – системах велике значення має захист БД від несанкціонованого доступу, апаратних і програмних збоїв в роботі ІС. Форми вхідних і вихідних документів, схеми документообігу жорстко регламентовані. Для підвищення ефективності функціонування ІС використовуються комп'ютерні мережі з архітектурою "клієнт-сервер".

Системи підтримки та прийняття рішень орієнтовані на реалізацію складних бізнес – процесів, що вимагають аналітичної обробки інформації, формування нових знань. Аналіз інформації має певну цільову орієнтацію, наприклад фінансовий аналіз підприємства, аудит бухгалтерського обліку та інше Відмінною рисою цих ІС є:

 • – створення сховищ даних великої ємності (Data WareHouse – DW) шляхом інтеграції різнорідних джерел, що знаходяться в OLTP – системах;
 • – використання методів і засобів аналітичної обробки даних (On – Line Analytical Processing – OLAP- технологій);
 • – інтелектуальний аналіз даних, що забезпечує формування нових знань (Data Mining – DM технологій).

Сховище даних – це предметно-орієнтований, прив'язаний до часу та незмінний збір даних для підтримки процесу прийняття управлінських рішень. На основі сховищ даних створюються підмножини даних – OLAP- куби, багатовимірні ієрархічні структури даних, що містять такі ознаки:

 • – дата / час (період часу, до якого відносяться дані);
 • – рівень управління (структурний підрозділ ), якому відповідають дані;
 • – сфера діяльності (бізнес- сфера, результат), до якої відносяться дані;
 • – суб'єкт управління (особа, яка приймає рішення);
 • – вид ресурсу та інш.

Ці ознаки дозволяють агрегувати дані шляхом довільного поєднання ознак і обчислення статистичних оцінок. У результаті аналізу інформації створюється нове знання, корисне для цілей управління. Змістовний аналіз даних заснований на застосуванні інструментальних засобів OLAP -технологій.

Автоматизація бізнес-процесів – широкий клас завдань, що не обмежується рухом і обробкою документа, а до складу їх входять різні операції, що виконуються співробітниками, і покрокову автоматичну обробку даних.

Комплексна інформатизація бізнес – процесів, насамперед, спрямована на організацію і планування основної діяльності щодо надання послуг, тому в них закладені управлінські технології, які вже є стандартними в міжнародній практиці і складають підсистеми.

Таким чином, бізнес – процес – це потік роботи, що переходить від однієї людини до іншої, а для великих процесів, очевидно, від одного відділу до іншого.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >