< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Поняття інформаційної технології та її складові

Технологія – це процес, обумовлений сукупністю засобів і методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми, певного продукту. Технологія змінює якість або первісний стан матерії з метою одержання матеріального продукту. Мета технології – випуск продукту, що задовольняє потреби людини або системи.

Інформація є одним з найважливіших ресурсів суспільства поряд з такими традиційними матеріальними видами ресурсів, як нафта, газ, корисні копалини та інші. А значить, процес її переробки можна сприймати як технологію (за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів). Робочий процес інформаційної технології наведено на рис. 4.1.

Робочий процес інформаційної технології

Рис.4.1. Робочий процес інформаційної технології

Таким чином,інформаційна технологія (IT) – це процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об'єкта, процесу або явища (інформаційного продукту).

Інформаційна технологія є процесом, що складається з чітко регламентованих правил виконання етапів, операцій та дій над даними [4, 6].

Основна мета інформаційної технології – отримати необхідну для користувача інформацію в результаті цілеспрямованих дій з переробки первинної інформації.

Інформаційна технологія, як і будь-яка інша, повинна відповідати таким вимогам:

 • 1) забезпечувати високу ступінь декомпозиції процесу обробки інформації на етапи (фази), операції та дії;
 • 2) включати весь набір елементів, необхідних для досягнення поставленої мети;
 • 3) мати регулярний характер.

Етапи, операції та дії технологічного процесу можуть бути стандартизовані та уніфіковані, що дозволить більш ефективно здійснювати управління інформаційними процесами.

Застосовуючи різні технології до одного і того ж матеріального ресурсу, можна отримати різні продукти. Те ж саме буде справедливо і для технології переробки інформації. Таким чином, інформаційна технологія – це система методів і способів збору, передачі, накопичення, опрацювання, зберігання, подання і використання інформації.

Кожна з перелічених у визначенні IT фаз перетворення і використання інформації реалізується за допомогою специфічної технології. У цьому сенсі ми можемо говорити про інформаційну технології як сукупності технологій – технології збору інформації, передачі інформації і т.д.

Інформаційна система призначена для зберігання, пошуку та видачі інформації за запитами користувачів. Економічна ІС (ЕІС) призначена для обробки економічної інформації. Предметною областю якої є бухгалтерський облік, статистика, банківська, кредитно-фінансова, страхова та інші види економічної діяльності.

Для використання ЕІС на робочому місці, її необхідно спроектувати за допомогою інформаційних технологій. При цьому слід зауважити, що раніше процес проектування EIG був відділений від процесу обробки економічних даних предметної області. Сьогодні він існує самостійно і вимагає високої кваліфікації фахівців-проектувальників. Проте є вже створені IT, доступні будь- якому користувачеві, які дозволяють поєднати процес проектування окремих елементів ЕІС з процесом обробки даних. Наприклад, електронна пошта, електронний офіс, текстові і табличні процесори і т.д. При цьому тенденція створення інформаційних технологій, доступних будь-якому користувачеві, триває.

Створення нових інформаційних технологій не є самоціллю. Але технологіями просуваються вперед більш потужні, глобальні сили, культура, політика, потреби охорони здоров'я, демографічні потреби, електронний бізнес, електронна комерція, виробництво продуктів і послуг за замовленням.

Таким чином, на робочому місці фахівця експлуатуються як елементи ЕІС, розроблені проектувальниками, так і інформаційні технології, що дозволяють інформаційному працівнику автоматизувати свою діяльність.

Інформаційна технологія – сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, зберігання, обробку, вивід і поширення інформації для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, підвищення їх надійності та оперативності [9].

Сукупність методів і виробничих процесів економічних інформаційних систем визначає принципи, прийоми, методи та заходи, які регламентують проектування та використання програмно-технічних засобів для обробки даних в предметній області.

Мета застосування інформаційних технологій – зниження трудомісткості використання інформаційних ресурсів. Під інформаційними ресурсами розуміється сукупність даних, що представляють цінність для організації (підприємства) та виступають у якості матеріальних ресурсів. До них відносяться файли даних, документи, тексти, графіки, знання, аудіо- та відеоінформація, що дозволяють зобразити на екрані ПК об'єкти реального світу.

Процес обробки даних в ЕІС неможливий без використання технічних засобів, які включають комп'ютер, пристрої введення-виведення, оргтехніку, лінії зв'язку, обладнання мереж.

Програмні засоби забезпечують обробку даних в ЕІС і складаються із загального та прикладного програмного забезпечення і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Основні характерні риси нової інформаційної технології складаються з:

 • 1) методології, а саме, принципово нових засобів обробки інформації; цілісних інформаційних систем; цілеспрямованого створення, передачі, зберігання та відображення інформації;
 • 2) результату, а саме нової технології комунікацій; нової технології обробки інформації; нової технології прийняття управлінських рішень.

Для інформаційних технологій цілком природним є те, що вони застарівають і заміняються новими. При впровадженні нової інформаційної технології в організації необхідно прогнозувати ризик відставання від конкурентів у результаті старіння IT з часом, тому що інформаційні продукти, як і інші види матеріальних товарів, мають надзвичайно високу швидкість змінюваності новими видами або версіями. Періоди змінюваності коливаються від декількох місяців до одного року. Якщо в процесі впровадження нової інформаційної технології цьому фактору не приділяти належної уваги, то можливо, що ще до моменту завершення переводу організації на нову інформаційну технологію вона вже застаріє і при йдеться вживати заходи щодо її модернізації. Такі проблеми з впровадженням інформаційної технології зазвичай зв'язують із недосконалістю технічних засобів, однак основною причиною невдач є відсутність або слабке опрацювання методології використання інформаційної технології.

При впровадженні інформаційної технології в організації необхідно вибрати одну з двох основних концепцій, що відображають точку зору на існуючу структуру організації і роль автоматизованої обробки інформації у ній [6].

Перша концепція орієнтується на існуючу структуру організації. Інформаційна технологія адаптується (пристосовується) до організаційної структури, і відбувається лише модернізація методів роботи. Комунікації не змінюються (розвинені слабко), раціоналізуються тільки робочі місця. Відбувається розподіл функцій між технічними працівниками і фахівцями.

Ступінь ризику від впровадження нової інформаційної технології мінімальна, тому що витрати незначні і організаційна структура не змінюється.

Основний недолік такої стратегії – необхідність безперервних змін форми подання інформації, пристосованої до конкретних технологічних методів і технічних засобів. Будь-яке оперативне рішення "в'язне" на різних етапах інформаційної технології.

До переваг стратегії можна віднести мінімальні ступінь ризику і витрати.

Друга концепція орієнтується на майбутню структуру організації. Існуюча структура має бути модернізована. Дана стратегія припускає максимальний розвиток комунікацій і розробку нових організаційних взаємозв'язків. Продуктивність організаційної структури фірми зростає, оскільки раціонально розподіляються архіви даних, знижується обсяг циркулюючої по системних каналах інформації і досягається збалансованість між розв'язуваними завданнями.

До основних її недоліків варто віднести:

 • – істотні витрати на першому етапі, пов'язаному з розробкою загальної концепції та обстеженням всіх підрозділів фірми;
 • – наявність психологічної напруженості, викликаної передбачуваними змінами структури фірми і, як наслідок, змінами штатного розкладу і посадових обов'язків.

Перевагами даної стратегії є:

 • – раціоналізація організаційної структури фірми;
 • – максимальна зайнятість усіх працівників;
 • – високий фаховий рівень;
 • – інтеграція професійних функцій за рахунок використання комп'ютерних мереж.

Нова інформаційна технологія в організації повинна бути такою, щоб інформація та підсистеми її обробки, зв'язувалися між собою єдиною базою даних. При цьому пред'являються дві вимоги. По-перше, структура системи переробки інформації повинна відповідати розподілу повноважень у фірмі. По-друге, інформація усередині системи повинна функціонувати так, щоб досить повно відображати рівні управління.

Як співвідносяться інформаційна технологія та інформаційна система. Інформаційна технологія реалізується в рамках інформаційної системи. Інформаційна технологія – це ваш спосіб перетворення інформації. В інформаційній системі можуть використовуватися багато таких технологій. Ця система є середовищем для реалізації технології. Однак інформаційна технологія ширше, ніж інформаційна система. Вона може існувати поза нею.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >