< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація автоматизованих IT

Розвиток ринкових відносин призвело до появи нових видів підприємницької діяльності і, насамперед, до утворення фірм, зайнятих інформаційним бізнесом, створенням інформаційних технологій, їх вдосконаленням, поширенням компонентів IT, зокрема програмних продуктів, що автоматизують інформаційні та обчислювальні процеси. До їх числа відносять і обчислювальну техніку, засоби комунікації, офісне обладнання, а також специфічні види послуг: інформаційне, технічне та консультаційне обслуговування, навчання і т.п. Це сприяло швидкому поширенню та ефективному використанню інформаційних технологій в управлінських і виробничих процесах, практично повсюдного їх застосування і великому різноманіттю.

Автоматизовані ГГ в даний час можна класифікувати за рядом ознак (рис.4.3) [4, 6, 9]:

 • – способом реалізації в АІС;
 • – ступенем охоплення завдань управління;
 • – класу реалізованих технологічних операцій;
 • – типом користувальницького інтерфейсу;
 • – способом побудови комп'ютерної мережі;
 • – специфічною предметною областю.

За способом реалізації IT в ІС виділяють традиційно сформовані й нові інформаційні технології. Якщо традиційні IT існували в умовах централізованої обробки даних, до масового використання персональних комп'ютерів, і були орієнтовані, головним чином, на зниження трудомісткості при формуванні регулярної звітності, то нові інформаційні технології пов'язані з інформаційним забезпеченням процесу управління в режимі реального часу.

Класифікація автоматизованих інформаційних технологій

Рис. 4.3. Класифікація автоматизованих інформаційних технологій

Нова інформаційна технологія – технологія, яка грунтується на застосуванні комп'ютерів, активній участі користувачів (непрофесіоналів у галузі програмування) в інформаційному процесі; високому рівні дружнього користувальницького інтерфейсу; широкому використанні пакетів прикладних програм загального і проблемного призначення; можливості доступу (для користувача) до віддалених баз даних і програм завдяки комп'ютерним мережам.

За ступенем охоплення завдань управління виділяють електронну обробку даних, коли з використанням комп'ютера ведеться обробка даних без перегляду методології та організації процесів управління, вирішуються окремі економічні завдання, що забезпечують часткову автоматизацію управлінської діяльності. У разі автоматизації функцій управління обчислювальні засоби використовуються для комплексного вирішення функціональних завдань, формування регулярної звітності і роботи в інформаційно-довідковому режимі для підготовки управлінських рішень. Сюди можуть бути віднесені IT підтримки прийняття рішень. Вони передбачають широке використання економіко-математичних методів, моделей і ППП для аналітичної роботи та формування прогнозів, складання бізнес-планів, обгрунтованих оцінок і висновків по досліджуваним процесам виробничо-господарської практики.

До названої групи належать і широко впроваджувані в даний час IT, що одержали назви електронного офісу та експертної підтримки рішень. Ці два варіанти IT орієнтовані на використання останніх досягнень в області інтеграції новітніх підходів до автоматизації роботи фахівців і керівників, створення для них найбільш сприятливих умов виконання професійних функцій, якісного і своєчасного інформаційного обслуговування за допомогою повного автоматизованого набору управлінських процедур, реалізованих в умовах конкретного робочого місця та офісу в цілому. Електронний офіс передбачає наявність інтегрованих пакетів прикладних програм, що включають спеціалізовані програми й інформаційні технології, що забезпечують комплексну реалізацію завдань предметної області. В даний час все більшого поширення набувають електронні офіси, обладнання і співробітники яких можуть розташовуватися не в одному приміщенні. Необхідність роботи з документами, матеріалами, базами даних конкретної організації або установи в домашніх умовах, в готелі і в транспортних засобах привела до появи IТ віртуальних офісів. Такі IT грунтуються на роботі локальної мережі, з'єднаної з територіальною або глобальною мережею. Завдяки цьому абонентські системи працівників установи, незалежно від того, де вони знаходяться, виявляються включеними в загальну для них мережу.

Автоматизовані інформаційні технології експертної підтримки складають основу автоматизації праці фахівців-аналітиків. Ці працівники крім аналітичних методів і моделей для дослідження складаються в ринкових умовах ситуацій по збуту продукції, послуг, фінансового становища підприємства, фірми, фінансово-кредитної організації змушені використовувати накопичений і збережений в системі досвід оцінки ситуацій, тобто відомості, що становлять базу знань у конкретній предметній області. Оброблені за певними правилами відомості дозволяють підготовляти обгрунтовані рішення для поводження на фінансових і товарних ринках, виробляти стратегію в областях менеджменту і маркетингу.

По класу реалізованих технологічних операцій IT розглядаються по суті в програмному аспекті і включають: текстову обробку, електронні таблиці, роботу з базами даних під керуванням систем управління базами даних (СУБД), обробку графічної і звукової інформації, мультимедійні системи, експертні системи і штучний інтелект, оперативний пошук інформації в зовнішніх базах даних, гіпертекстові системи, автоматизацію технології програмування та інше.

Інтерфейс – це визначені стандартом правила взаємодії користувачів, пристроїв та програм. За типом користувальницького інтерфейсу АІТ розділяються:

 • – з командним інтерфейсом (користувач подає команди ПК, ПК їх виконує і видає результат користувачу. Командний інтерфейс може бути реалізований у вигляді: пакетної технології, яка не дозволяє користувачу впливати на обробку інформації поки вона проводиться в автоматичному режимі та діалогової технології, яка дозволяє взаємодіяти з інформаційними ресурсами в реальному масштабі часу);
 • – з WIMP – інтерфейсом (це ведення діалогу з користувачем за допомогою графічних образів);
 • – з SILK – інтерфейсом(використовує мовну та біометричну технологію).

За типом користувальницького інтерфейсу можна розглядати IT з точки зору можливостей доступу користувача до інформаційних і обчислювальних ресурсів. Так, пакетна IT виключає можливість користувача впливати на обробку інформації, поки вона відтворюється в автоматичному режимі. Це пояснюється організацією обробки, яка заснована на виконанні програмно заданої послідовності операцій над заздалегідь накопиченими в системі і об'єднаними в пакет даними. На відміну від пакетної діалогова IT надає необмежену можливість користувачеві взаємодіяти з зберігаються в системі інформаційними ресурсами в реальному масштабі часу, одержуючи при цьому всю необхідну інформацію для вирішення функціональних завдань і прийняття рішень.

Інтерфейс мережевої IT надає користувачеві засоби теледоступу до територіально розподілених інформаційних та обчислювальних ресурсів завдяки розвинутим засобам зв'язку, що робить такі IT повсюдно широко використовуваними і багатофункціональними.

В даний час спостерігається тенденція до об'єднання різних типів інформаційних технологій у єдиний комп'ютерно-технологічний комплекс, який носить назву інтегрованого. Особливе місце в ньому належить засобам комунікації, не тільки забезпечує надзвичайно широкі технологічні можливості автоматизації управлінської діяльності, але і є основою створення різноманітних мережевих варіантів IT (локальні, багаторівневі розподілені, глобальні обчислювальні мережі, електронна пошта, цифрові мережі інтегрального обслуговування). Всі вони орієнтовані на технологічну взаємодію сукупності об'єктів, утворених пристроями передачі, обробки, накопичення, зберігання та захисту даних, і являють собою інтегровані комп'ютерні системи обробки даних великої складності практично необмежених експлуатаційних можливостей для реалізації управлінських процесів в економіці.

Інтегровані комп'ютерні системи обробки даних проектуються як складний інформаційно-технологічний і програмний комплекс. Він підтримує єдиний спосіб подання даних і взаємодію користувачів з компонентами системи, забезпечує інформаційні та обчислювальні потреби фахівців, що виникають у процесі їх професійної роботи. Особливе значення в таких системах надається захисту інформації при її передачі і обробці. Найбільше поширення при захист економічної інформації отримали апаратно-програмні способи, зокрема використання системи зв'язку, обраної за захисними властивостями і якості обслуговування, що гарантує збереження інформації в процесі передачі і доставки її адресату; шифрування і дешифрування даних абонентами мереж загального користування (телефонних, телеграфних) при домовленості користувачів про загальні технічних засобах, алгоритмах шифрування і т.п.

Підвищення вимог до оперативності інформаційного обміну та управління, а отже до терміновості обробки інформації, призвело до створення багаторівневих систем організаційного управління об'єктами, якими є, наприклад, банківські, податкові, постачальницькі, статистичні та інші служби, їх інформаційне забезпечення реалізують мережі автоматизованих банків даних, які будуються з урахуванням організаційно-функціональної структури відповідного багаторівневого економічного об'єкта, машинного ведення інформаційних масивів. Цю проблему в нових інформаційних технологіях вирішують розподілені системи обробки даних з використанням каналів зв'язку для обміну інформацією між базами даних різних рівнів. За рахунок ускладнення програмних засобів управління базами даних підвищується швидкість, забезпечується захист і достовірність інформації при виконанні економічних розрахунків та вироблення управлінських рішень.

У багаторівневих комп'ютерних інформаційних системах організаційного управління однаково успішно можуть бути вирішені проблеми як оперативної роботи з інформацією, так і аналізу економічних ситуацій при виробленні та прийнятті управлінських рішень. Зокрема, створювані автоматизовані робочі місця фахівців надають можливість користувачам працювати в діалоговому режимі, оперативно вирішувати поточні завдання, зручно вводити дані з терміналу, вести їх візуальний контроль, викликати потрібну інформацію для обробки, визначати достовірність результатної інформації і виводити її на екран, друкувальний пристрій або передавати по каналах зв'язку.

Потреба в аналітичній роботі при переході до ринку в умовах перебудови економічних відносин, утворення нових організаційних структур, що функціонують на основі різних форм власності, незмірно зростає. Виникає необхідність збирати факти, досвід, знання в кожній конкретній галузі управлінської діяльності. На перший план висувається зацікавленість в ретельному дослідженні конкретних економічних, комерційних, виробничих ситуацій з метою прийняття в оперативному порядку економічно обгрунтованих і найбільш прийнятних рішень. Вирішення цього завдання забезпечується подальшим вдосконаленням інтегрованої обробки інформації, коли нова інформаційна технологія починає включати в роботу бази знань. Під базою знань розуміється складна, детально змодельована структура інформаційних сукупностей, що описують всі особливості предметної області, включаючи факти (фактичні знання), правила (знання умов для прийняття рішень) і метазнания (знання про знання), тобто знання, що стосуються способів використання знань та їх властивостей.

Перспективним напрямом розвитку комп'ютерної технології є створення програмних засобів для виведення високоякісного звуку і відеозображення. Технологія формування відеозображення отримала назву комп'ютерна графіка. Вона втілює створення, зберігання і обробку моделей об'єктів і їх зображень за допомогою комп'ютера. Ця технологія проникла в область економічного аналізу, в моделювання різних конструкцій, вона незамінна у виробництві, проникає в рекламну діяльність, робить цікавим дозвілля.

Формовані й оброблювані за допомогою цифрового процесора зображення можуть бути демонстраційними і анімаційними. До першої групи, як правило, відносять комерційну (ділову) і ілюстративну графіку, до другої – інженерну та наукову, а також пов'язану з рекламою, мистецтвом, іграми, коли виводяться не лише поодинокі зображення, але і послідовність кадрів у вигляді фільму (інтерактивний варіант). Інтерактивна машинна графіка – одне з найбільш прогресивних напрямків серед нових інформаційних технологій. Спостерігається бурхливий розвиток цього напрямку в області появи нових графічних станцій і в сфері спеціалізованих програмних засобів, що дозволяють створювати реалістичні об'ємні рухомі зображення, порівнянні за якістю з кадрами відеофільму.

Програмно-технічна організація обміну з комп'ютером текстової, графічної, аудіо- та відеоінформацією отримала назву мультимедіа технології. Її реалізують спеціальні програмні засоби, які мають вбудовану підтримку мультимедіа і дозволяють використовувати її у професійній діяльності, навчально-освітніх, науково-популярних та ігрових областях. Застосування цієї технології в економічній роботі відкриває реальні перспективи для використання комп'ютера в озвучуванні зображень, а також розумінні їм людської мови, веденні діалогу з фахівцем на рідній для нього мові. Здатність комп'ютера з голосу, з відкриттям файлів, виведенням інформації на друк і т.п. сприймати нескладні команди управління програмами в найближчому майбутньому створить найсприятливіші умови користувачеві для взаємодії з ним у процесі професійної діяльності [4].

У використанні інформаційної технології існують декілька методологій. Зміст, переваги та недоліки кожної методології наведеш у табл. 4.2 [4].

Таблиця 4.

Методології використання IT

Назва

Зміст

Переваги/ Недоліки

Централізоване опрацювання інформації

Це перша технологія великих

обчислювальних центрів на ЕОМ, колективного користування..

У 60 70-ті pp. підприємства і організації були недостатньо оснащені обчислювальною технікою

Переваги:

– можливість звертання користувача до великих масивів інформації у вигляді баз даних і до інформаційної продукції широкої номенклатури.

Недоліки:

 • – обмежена відповідальність нижчого персоналу, що не сприяє оперативному одержанню інформації користувачем, тим самим перешкоджаючи правильності виробітку управлінських рішень;
 • – обмеження можливостей користувача в процесі одержання і використання інформації.

Децентралізована обробка інформації

Пов'язана з появою в 80-х pp., персональних комп'ютерів і розвитком засобів телекомунікацій. Вона надала користувачу широкі можливості в роботі з інформацією і не обмежує його ініціатив.

Переваги:

 • – гнучкість структури, що забезпечує простір ініціативам користувача;
 • – посилення відповідальності нижчої ланки співробітників;
 • – зменшення потреби в користуванні центральним комп'ютером і відповідно контролі з боку обчислювального центру;
 • – більш повна реалізація творчого потенціалу користувача завдяки використанню засобів комп'ютерного зв'язку.

Недоліки:

 • – складність стандартизації через велику кількість унікальних розробок;
 • – психологічне неприйняття користувачами рекомендованих обчислювальним центром стандартів і готових програмних продуктів;
 • – нерівномірність розвитку рівня інформаційної технології на локальних місцях, що в першу чергу визначається рівнем кваліфікації конкретного працівника.

Раціональна обробка інформації

Ця методологія використання інформаційної технології дозволяє досягти більшої гнучкості,

підтримувати загальні стандарти, здійснити сумісність інформаційних локальних продуктів, знизити дублювання діяльності та ін.

Вищеописані переваги і недоліки централізованої і децентралізованої інформаційної .технології призвели до необхідності дотримуватися лінії розумного застосування як того, так і іншого підходу, а саме:

 • – обчислювальний центр повинен відповідати за вироблення загальної стратегії використання інформаційної технології, допомагати користувачам як у роботі, так і в навчанні, установлювати стандарти і визначати політику застосування програмних і технічних засобів;
 • – персонал, що використовує інформаційну технологію, повинен дотримуватися вказівок обчислювального центру, здійснювати розробку своїх локальних систем і технологій відповідно до загального плану організації
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >