< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Автоматизоване робоче місце менеджера

Розвиток бізнесу безпосередньо пов'язаний з ефективним управлінням організацією. Управління – це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти мети організації. Головна роль в процесі управління належить інформації та процедурам її опрацювання. В сучасних умовах значного зростання обсягів інформації ці функції можна здійснювати лише завдяки використанню комп'ютерної техніки і наявності програмних продуктів [15].

Фахівці, які впроваджують управлінську діяльність, менеджери – це професійно підготовлені управлінці. їх робота полягає в розробці (аналізі та синтезі) інформації, постановці завдань, прийнятті рішення, організації його виконання, координації, мотивації та контролі. Основне призначення сучасного менеджменту – це здатність приймати ефективні рішення.

Тому сьогодні підвищується роль організації, автоматизації та комп'ютеризації праці менеджерів всіх напрямів діяльності. Крім того, постійно з'являються нові інформаційні технології, що також впливає на комерційну діяльність організації. Усе це потребує від фахівців відповідного рівня знань і вмінь. Спеціалісту виконавцю необхідний зручний інструментарій для забезпечення професійної діяльності в конкретній сфері, що визначається використовуваними технологіями та розподіленням обов'язків між працівниками. Орієнтація і реалізація управлінських функцій вимагає радикальної зміни, як самої технології управління, так і технічних засобів обробки інформації, серед яких головне місце займають персональні комп'ютери.

Тенденція до підсилення децентралізації управління призводить до розподіленої обробки інформації з децентралізацією застосування засобів комп'ютерної техніки і вдосконаленням безпосередньо робочих місць користувачів. На практиці цього досягають створенням автоматизованих робочих місць (АРМ), які враховують специфіку праці та спеціалізацію фахівця. Створення автоматизованих робочих місць передбачає, що основні операції по накопиченню, зберіганню і переробці інформації покладаються на комп'ютерну техніку та технологію, а фахівець виконує операції, які вимагають творчого підходу при підготовці робочих або управлінських рішень.

Створення АРМ на робочому місці спеціаліста підвищує ефективність виконання ним своїх функціональних обов'язків, дає змогу застосовувати нові методи управління, використовувати єдину вірогідну інформацію в управлінні всіма ланками, підвищувати продуктивність праці і загальний рівень культури управління тощо.

Під робочим місцем розуміють місце, на якому працівник здійснює свій трудовий процес. Автоматизація робочого місця передбачає наявність технічного і програмного забезпечення.

Отже, автоматизоване робоче місце це програмно-технічний комплекс, призначений для автоматизації професійної діяльності працівника. Для АРМ фахівця характерна орієнтація на працівника, який має професійну підготовку щодо використання комп'ютерної техніки та професійно обізнаний у конкретній функціональній сфері. Головною складовою АРМ є програмне забезпечення, орієнтоване на розв'язання специфічних завдань фахівця. Водночас, його основні функції залишаються незмінними для АРМ практично будь-якого напряму. Ці функції передбачають [20]:

 • 1) введення, накопичення та зберігання інформації;
 • 2) оброблення даних;
 • 3) отримання результатів оброблення і запитів у вигляді екранних форм і документів;
 • 4) пошук інформації;
 • 5) можливість здійснення контролю на всіх етапах роботи.

Слід зазначити, що функція оброблення даних не завжди властива АРМ. Усе залежить від організації технології оброблення даних, яку використовують. Якщо АРМ є складовою корпоративної мережі, що побудована на технології "клієнт-сервер", то основне оброблення даних відбуватиметься на сервері.

У великих і малих організаціях АРМ виконують різну роль. У першому випадку вони є складовою інформаційної системи організації. При цьому вони можуть використовувати загальну інформаційну (корпоративну) систему або різні інформаційні системи, проте у будь-якому разі працювати зі спільною інформаційною базою, побудованою на єдиній системі класифікації й кодування, або мати засоби для забезпечення сумісності та інтеграції інформації окремих систем. У другому випадку АРМ це інформаційне середовище, що може не дуже щільно пов'язуватися чи взагалі не пов'язуватися з автоматизованими робочими місцями інших працівників. При цьому окремі АРМ можуть об'єднуватися у локальну мережу або працювати автономно. За сучасних умов останній варіант практично не застосовують, оскільки тільки варіант роботи у мережі дає можливість спільного використання інформації.

Автоматизовані робочі місця класифікують за такими ознаками [9]:

 • 1) типом користувача;
 • 2) типом завдань, що розв'язують за його допомогою;
 • 3) формою організації роботи користувачів;
 • 4) функціональною спрямованістю;
 • 5) рівнем розвитку тощо.

Крім того, в організаціях можна класифікувати АРМ-и таким чином:

 • 1) АРМ правлінського персоналу -реалізують функції прийняття рішень і призначені для керівників усіх рівнів;
 • 2) АРМ фахівців структурних підрозділів (відділів або секторів напряму діяльності) – допомагають розв'язувати функціональні завдання фахівцям конкретного напряму діяльності;
 • 3) АРМ оперативного управління – призначені для збирання первинних даних безпосередньо на робочих місцях контролерів, диспетчерів, та ін.;
 • 4) АРМ технічних працівників – орієнтовані на ведення діловодства і призначені для секретарів, референтів та інш.;
 • 5) АРМ дослідника -призначені для працівників діяльність яких пов'язана зі створенням нових виробів, проектуванням нових технологій тощо. їх застосовують для створення сприятливих умов при проведенні певного дослідження робітниками відділів головного технолога, головного конструктора.

Створення АРМ забезпечує:

 • 1) простоту, зручність і дружнє ставлення до користувача;
 • 2) простоту адаптації до конкретних функцій користувача;
 • 3) компактність розміщення й невисокі вимоги до умов експлуатації;
 • 4) високу надійність і живучість;
 • 5) порівняно просту організацію технічного обслуговування.

Методологічні принципи побудови АРМ [6, 20]:

1) Основним є принцип системного підходу Суть його полягає в тому, що АРМ розглядається як система, у якій усі її складові елементи й процеси, що відбуваються, взаємопов'язані з урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Згідно з системним підходом, об'єкт розглядається як єдине ціле, а не як сукупність складових його частин. Тому що специфічні властивості об'єкта можна оцінити тільки з позицій усієї системи. Це означає, що спочатку треба обумовити цілі й критерії системи, а потім структурувати систему для виявлення комплексу технічних, економічних та організаційних питань, розв'язання яких необхідне для того, щоб проектовані системи відповідали визначеним цілям і критеріям. Без комплексного і всебічного вирішення цих питань ефект від впровадження АРМ значно знижується.

Принцип системного підходу є не тільки основоположним при створенні АРМ, а й значною мірою впливає на інші принципи, визначаючи їх успішну реалізацію.

 • 2) Неперервність розвитку АРМ передбачає постійне вдосконалення всіх видів його забезпечення (технічного, програмного, інформаційного та ін.). Це зумовлено тим, що з розвитком організацій виникають нові завдання управління, удосконалюються та змінюються старі. Тому АРМ мають швидко реагувати на ці зміни. Із цією метою необхідно передбачити можливість заміни застарілих ПК новими, більш продуктивними для поліпшення інформаційного, математичного й програмного забезпечення, удосконалення технологічного процесу обробки даних.
 • 3) На принцип неперервного розвитку впливає принцип гнучкості, який зумовлює пристосованість системи до можливих перебудов, що забезпечується модульністю побудови всіх підсистем і стандартністю їх взаємозв'язку.
 • 4) Принцип стійкості побудований на тому,що АРМ виконує основні функції незалежно від впливу внутрішніх і зовнішніх збурюючих чинників. Це означає, що неполадки в окремих його частинах повинні легко усуватися зі швидким відновленням працездатності системи. Стійкість перед впливом зовнішніх збурень (перебої в інфраструктурах, зміна завдань, дефіцит ресурсів) забезпечується з допомогою функціональної та структурної надмірності технічних засобів.
 • 5) Ефективність АРМ слід розглядати як інтегральний показник у рівні досягнень поданих вище принципів, віднесений до витрат на його створення та експлуатацію.

Водночас слід зауважити, що, з одного боку, реалізація цих принципів потребує збільшення витрат при створенні АРМ, а з іншого різко зменшує витрати при його експлуатації.

 • 6) Надійність – у непередбачених або аварійних ситуаціях система не повинна остаточно виходити з ладу й давати неправильні результати. Забезпечення надійності системи досягається використанням колективних АРМ;
 • 7) Еволюційність – це можливість подальшого розвитку й змінювання системи та її окремих частин через розширення й модифікацію програмних, інформаційних і технічних засобів;
 • 8) Адаптованість – здатність АРМ пристосовуватися до частково зміненого внутрішнього фактора об'єкта управління. Цей принцип забезпечує життєздатність системи.

Автоматизація управління організацією переслідує тільки одну мету своєчасне ухвалення менеджером правильного організаційного рішення, яке буде реалізоване і проконтрольоване, на підставі чого буде прийняте подальше рішення. Важливими чинниками для ухвалення рішень є:

 • 1) збір і аналіз достовірної інформації;
 • 2) підготовка альтернативних варіантів подальшого розвитку подій;
 • 3) безпосередньо ухвалення рішення;
 • 4) організація реалізації рішення;
 • 5) контроль виконання;
 • 6) аналіз одержаного результату;
 • 7) корекція.

Створені АРМ фахівців дають можливість користувачеві працювати в діалоговому режимі, оперативно розв'язувати поточні задачі, зручно вводити дані, вести контроль, оброблення інформації, визначати достовірність результатної інформації, виводити й передавати каналами зв'язку.

Основне призначення АРМ забезпечити управлінський персоналновими засобами техніки та технології. Мова йде про автоматизоване діалогове виконання основних функцій управління, діалогову інформаційну взаємодію користувачів і оперативний доступ до даних, нагромаджуваних у центральній базі даних ІС, або в розподільній базі даних АРМ.

Організація АРМ змінює техніку та методологію виконання функцій управління. Виникли нові технологічні операції ведення екранного діалогу, використання нових форм подання даних електронних картотек і таблиць, графіків і діаграм, багатовіконне подання даних.

Засоби АРМ дають змогу автоматизувати розв'язання задач, забезпечити інформаційну підтримку важко формалізованих задач, результати яких використовуються для прийняття рішень.

З урахуванням професійних знань і практичних навичок користувач може обирати методику розв'язання задач, маніпулювати даними для обчислень, аналізувати їх результати та приймати відповідне конкретній ситуації управлінське рішення

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >