< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бізнес-інжиніринг та реінжиніринг бізнес-процесів

Досвід створення ІС і IT в управлінні економічними об'єктами показав, що ефективність функціонування організації залежить не стільки від рівня автоматизації інформаційних процесів, скільки від аналітичної цілеспрямованості процедур самої управлінської діяльності та в обгрунтованості прийнятих фахівцями рішень. В основі цього лежить системно- технічний, інженерний підхід, який отримав назву бізнес-інжинірингу [9].

Під бізнес-інжинірингом розуміється виконання комплексу, проектувальних робіт по розробці методів і процедур управління бізнесом, коли без зміни прийнятої структури управління в організації (підприємстві, фірмі) досягається поліпшення її фінансового положення.

Метою бізнес-інжинірингу є забезпечення фахівцеві найбільш сприятливих умов роботи при підвищенні прибутковості організації (за рахунок досягнення ефективності виробництва), зниженні собівартості проектованих робіт, скороченні внутрішніх витрат, підвищенні професійної підготовки, відповідальності, продуктивності праці персоналу, збільшенні об'єму продажів, надання широкого спектру послуг на ринку.

При створенні ІС і ГГ бізнес-інжиніринг застосовується для вдосконалення управління виробничими і господарськими процесами. Бізнес• інжиніринг використовує системно-технічний і структурно-функціональним підходи в проектуванні, які дозволяють результативніше використовувати переваги нових IT та людських ресурсів. Це веде до досягнення успіху і уникнення ризиків від управлінської діяльності.

Інжиніринг бізнесу ввів обов'язковий набір прийомів і методик, які організація повинна використовувати для проектування бізнесу відповідно до своїх цілей. Діяльність організації розглядається як процес, який може бути спроектований, змодельований, і якщо необхідно, то перепроектований відповідно до інженерних принципів і обліку поставлених цілей.

Реалізація інжинірингу будується на комп'ютеризації робочих місць фахівців і застосуванні ними для проектування бізнесу ряду методик:

  • 1) виділення покрокових процедур проектованого процесу;
  • 2) впровадження систем позначень, що описують процедури;
  • 3) використання евристичних і прагматичних рішень, що дозволяють описувати ступінь відповідності спроектованого варіанту бізнесу заданим цілям.

Впровадження інжинірингу відкрило можливість об'єднувати в єдиний процес проектування впорядкування управлінських процедур, розробку нових інформаційних технологій і системи підтримки прийняття рішень.

ІС управління і IT за допомогою комп'ютерного моделювання створюють фахівцеві, економістові, менеджерові найбільш сприятливі умови для вибору, аналізу та впровадження раціонального за фінансовими показниками варіанту. Тим самим досягається значне поліпшення організації управлінської діяльності і інформаційного обслуговування працівників управління, керівників відповідних підрозділів організації, прийняття ними обгрунтованих рішень.

Розвиток ринкових відносин, як за кордоном, так і в нашій країні примушує постійно переглядати технологію виконання виробничих і фінансових процесів, використовувати нові IT для підвищення якості продукцїї (послуг), шукати резерви підвищення ефективності, як правило, нетривіальними методами.

Реальним стало створення і впровадження в повсякденну практику управлінської діяльності методики формування бізнес-процесів[6]. Бізнес- процес – це цілісний опис основних видів діяльності організації і їх проекція на організаційні структури економічного об'єкту, з урахуванням взаємодії між ними. Не тільки проектування, але і функціонування бізнес-процесів повністю залежать від використання фахівцями (економістами, менеджерами, керівниками середнього і верхнього рівнів управління організацією) досягнень в області нових IT (використання корпоративних ІС, Інтернет – технологій для активізації бізнесу та інш.). Робота фахівців в середовищі автоматизованих IT дає великий економічний ефект. Створення такого складного організаційно- технологічного комплексу методичних рішень, направленого на кардинальне поліпшення управління бізнесом отримало назву реінжиніринг бізнес-процесів. Реінжиніринг бізнес-процесів – це розвиток методів інжинірингу, зокрема, системно-технічного і інформаційного підходів до проектування бізнес- процесів. Об'єктами вивчення і проектування реінжинірингу є бізнес-процеси, що протікають в організації. Основне завдання реінжинірингу – перепроектування системи управління що діє, і створення на базі інтегрованої інформаційної системи нової технології управління бізнесом. Завдяки цьому повинні бути реалізовані поставлені цілі та отримані результати, що мають

цінність для споживача, а для організації досягнутий бажаний економічний ефект – корінне поліпшення таких показників діяльності організації, як вартість, якість, послуги, темпи розвитку. Досягається це тим, що реінжиніринг передбачає заміну ієрархічного (структурного), строго функціонального принципу управління усередині організації на процесний (міжфункціональний), який повинен забезпечувати підвищення якості; вироблюваній продукції ( послуг) за рахунок формування потоку завдань, що переходять від одного виконавця до іншого або від одного підрозділу до іншого. Під процесним підходом розуміється формалізація діяльності економічного об'єкту у вигляді бізнес-процесів. Системне управління підприємством спрямовано як на кожний бізнес-процес окремо, так і на взаємодією процесів між собою, забезпечуючи при цьому якість технологій виконання бізнес-процесів в рамках існуючої або переглянутої організаційної структури підприємства. Проект по реінжинірингу бізнесу, як правило, включає етапи: розробку зразка майбутньої організації; аналіз існуючого бізнесу; розробку нового бізнесу і впровадження нового бізнесу.

Таким чином, при проектуванні ІС нові IT повинні служити технологічною платформою реального реінжинірингу в організації.

При моделюванні бізнес-процесів, проектування потоків робіт грунтується на системному і інформаційному підходах. Побудова процесної моделі підприємства передбачає виділення на верхньому рівні наступних видів бізнес-процесів з подальшою їх декомпозицією:

  • 1) основні бізнес-процеси (виробництво продукції, послуг);
  • 2) допоміжні бізнес-процеси (забезпечення матеріальними, фінансовими, технічними, інформаційно-технологічними і іншими ресурсами);
  • 3) бізнес-процеси управління підприємством (стратегічне, тактичне, оперативне управління).

Використовуючи декомпозицію досліджуваного процесу аналізуються і уточнюються чинники, що визначають якість виконання управління, формуються фундаментальні цілі функціонування організації, виявляються ключові чинники успіху, які необхідні і достатні для досягнення бажаних результатів. Для аналізу і проектування нової IT управління організацією застосовуються об'єктний і функціонально-технологічний методи, що дозволяють створити процесно-орієнтований підхід, який відповідає вимогам досягнення поставлених перед організацією проблем та забезпечує реальні можливості інформаційного супроводу управлінських процесів[6].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >